الزامات سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت محیط‌زیست  

1- رهبري و تعهد ‌

اين بخش، تعهد در سطوح مختلف سازمان را از بالا به پايين و فرهنگ مورد نياز در شركت براي رسيدن به موفقيت سيستم را بيان مي‌کند.

مديريت ارشد شركت بايستي رهبري و تعهدي آشکار و قوي را در سازمان ايجاد کند و اطمينان حاصل نمايد كه اين تعهد، به منابع مورد نياز براي توسعه، اجرا و نگهداری سيستم مديريت HSE و دستيابي به خط‏مشي و اهداف استراتژيك آن تبدیل مي‏شود. مديريت بايستي اطمينان حاصل كند كه الزامات خط‌مشي HSE به طور كامل مورد پذيرش واقع شده و بايستي از اقدامات موضعی صورت گرفته كه در جهت حفظ بهداشت، ايمني، محيط‌زيست انجام مي‌گيرد،‌ حمايت نماید.

سازمان بايستي يک فرهنگ سازماني را كه از سيستم مديريت HSE براساس موارد ذيل پشتيباني مي‏کند، ایجاد نموده و از آن حمایت نماید:

 • اعتقاد به خواسته‌هاي شركت براي بهبود عملکرد HSE.
 • ايجاد انگيزش براي بهبود عملکرد HSE كاركنان.
 • پذيرش مسئوليت فردي و پاسخگويي براي عملکرد HSE.
 • مشارکت و درگيري در تمام سطوح برای توسعه سيستم مديريت HSE.
 • تعهد به يك سيستم مديريت HSEاثربخش.

هم كاركنان شركت و هم پيمانكارانش بايستي درايجاد و نگهداري چنين فرهنگ پويايي، مشارکت داشته باشند.

2- خط‌مشي و اهداف استراتژيك

اين بخش مقاصد سازمان، اصول كاري و آرمان حاكم بر شركت در ارتباط با ايمني، بهداشت و محيط‌زيست و هدف از بهبود عملكرد  HSEرا  بيان مي‏کند.

مديريت سازمان بايستي خط‌مشي‌ها و اهداف استراتژيك HSE خود را تعريف و مستند نموده و اطمينان حاصل كند كه آنها:

 • با اهداف و خط‌مشي تعيين شده از سوي شركت مادر سازگار هستند.
 • مرتبط با فعاليت‌ها، محصولات و خدمات شرکت و همچنين تأثيرات آنها بر HSE مي‏باشند.
 • با ساير خط‌مشي‌هاي سازمان سازگار هستند.
 • داراي اهميت يکسان نسبت به ساير خط‌مشي‌ها و اهداف سازمان می‏باشند.
 • در تمامي سطوح سازماني مستقرشده و نگهداري مي‏گردند.
 • در دسترس عموم مي‏باشند.
 • سازمان را براي رعايت یا فراتر رفتن از تمامي الزامات قانوني و مقررات مرتبط متعهد مي‏کند.
 • در جائي كه قوانين و مقررات وجود ندارد، استانداردهايي كه خودشان معيار قرار داده‌اند، مورد استفاده قرار می دهند.
 • سازمان را به كاهش ريسك‌ها و خطرات ايمني، بهداشت و‌ محيط‏زيست فعاليت‌ها، محصولات يا خدماتش به پايين‌ترين حد ممكن معقول و عملي، متعهد مي‌نمايد.
 • براي تعيين اهداف HSE كه سازمان را متعهد به تلاش مستمر براي بهبود عملکرد HSE نمايد، اقدام مي‏نمايد.

سازمان بايستي نسبت به ایجاد اهداف استراتژيك HSE و بررسي دوره‏اي آن اقدام نمايد. چنين اهدافي، بايستي با خط‏مشي سازمان سازگار بوده و بيانگر فعاليت‌ها، خطرات و تاثيرات مرتبط با HSE، الزامات تجاري و عملياتي، ‌نقطه‏‏نظرات كارکنان، پيمانكاران،‌ مشتريان و شركت‌هايي كه در فعاليت‌هاي مشابه درگير هستند، باشند.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی (با مطالعه موردی پیمانکاران سازمان مهندسی و عمران شهر تهران))

دسته‌ها: دانشجویی