مقاله شرکت پذیرفته شده در بورس، شرکت‌های پذیرفته شده

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 88 الی 91

تکه ای از متن پایان نامه :

حسابرسان با افراد خارج و داخل شرکت به‌صورت اظهارنظر حسابرسی به‌وجود می‌آید که تأثیر مهمی در هشدار به بهره گیری‌کنندگان از صورت‌های مالی نسبت به شناخت معضلات پیش‌روی شرکت ایفا می‌کند (ابراهیمی و سیدی، 1387).

نوع موسسه حسابرسی‌کننده با کیفیت‌کاری آن مرتبط می باشد و کیفیت کاری موسسه حسابرسی‌کننده با مدیریت سود ارتباط دارد (ابراهیمی و سیدی،1387).

شرکت‌های دارای اقلام تعهدی بیشتر به‌مقصود ایجاد اطمینان از عدم مشارکت فرصت‌های مدیریت سود، حسابرسان با کیفیت بالاتر را به‌کار می‌گیرند(فرانسیس و میشل، 2014)[1].

مشایخی و همکاران (1384) به بررسی تأثیر اقلام تعهدی اختیاری درمدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج اینپژوهش بیانگر آن می باشد که در شرکت‌های مورد مطالعه در این پژوهش از طریق افزایشاقلام تعهدی اختیاری، مدیریت سود اعمال شده می باشد. (مشایخی و همکاران،1384)

نوروش و همکاران (1385) بهبررسی کیفیت اقلام تعهدی و سود با تأکید بر تأثیر خطای برآورد اقلام تعهدی پرداختند.نتایج بهدست آمده نشان می‌دهد، کیفیت اقلام تعهدی ارتباط مثبت معناداری با پایداریسود داشته و اقلام تعهدی بیشتر به معنی کیفیت کمتر و پایداری کمتر سود می باشد (نوروش و همکاران ،1385)

ابراهیمی کردلر و سیدی (1387) در پژوهش خود، ارتباط بین حسابرسان مستقل و نوع اظهار نظرحسابرس را با مدیریت سود بررسی کرده و به این نتیجه رسیدند فقط نوع مؤسسهحسابرسی با اقلام تعهدی اختیاری ارتباط دارد ( ابراهیمی کردلر و سیدی ،1387).

ابراهیمی و سیدی (1387) در پژوهش خود در 71 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مطالعه تاثیر نوع موسسه حسابرسی(سازمان حسابرسی و سایر مؤسسه­ها) و نوع اظهار نظر حسابرسی در گزارش حسابرسی بر روی اقلام تعهدی اختیاری پرداختند و به این نتیجه رسیدند که تنها نوع مؤسسه­ی حسابرسی با اقلام تعهدی اختیاری ارتباط دارد.

سجادی و عربی(1390) در پژوهشی که با روش کتابخانه ای با عنوان “تأثیر کیفیتحسابرسی بر مدیریت سود” انجام دادند در مورد تاثیر اقلام تعهدی بر محتوای اطلاعاتی سوداین‌گونه اظهارنظر نمودند: اقلام تعهدی سود از یک سو به مدیران اجازه می‌دهد تا سود راطوری محاسبه کنند که گویای ارزش واقعی بنگاه باشد واز سویی دیگر این اقلام به مدیراناجازه می‌دهد تا از انعطاف پذیری روش‌ها و اصول پذیرفته شده حسابداری سوء استفادهکرده، محتوای اطلاعاتی سود را مخدوش کنند. به بیان دیگر مدیران کوشش می‌کنند تا باانتخاب روش‌های مجاز حسابداری، نتایجی قابل پیش بینی خلق کنند. حسابرسان با رسیدگی‌های دقیق و با کیفیت خود می‌توانند اقلام تعهدی مورد بهره گیری مدیران را کاهش ومدیریت سود را محدود کنند.

[1] Francis & Micheal

 مطالعه تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 88 الی 91