دانلود پایان نامه

2- گردآوری و سازماندهی اطلاعات

3- به کار بردن الگوها

4- گزینش و استفاده از رابطه‌ها

5- الگوسازی و استفاده از نمودارها

6- استفاده از مسئله ساده‌تر

7- استفاده از دلیل و منطق

8- استفاده از نمودار جریانی (روند نما)

راهبردهای مرحله چهارم:

1- ارتباط دادن جواب مسئله با صورت مسئله

2- تعریف مجدد مسئله و پاسخ به آن

3- تعیین یا تبیین مدلل بودن پاسخ مسئله

4- تشریح پاسخ مسئله

5- بازنگری فرایند حل مسئله

6- تأمل به منظور یافتن شیوه‌های دیگر حل مسئله

7- تعمیم دادن راه‌حلها

(آقازاده، 1377)