پایان نامه ارشد رایگان با موضوع حفرههای، تاجپوشش، 6-

دانلود پایان نامه

تشکیل آنها برای هر طبقه حفره فقط برای طبقه حفره متوسط اختلاف معنیدار نشان داد که میانگین بعد از تشکیل حفره (149/0± 52/3 ) بیشتر از قبل از تشکیل حفرهها (170/0±00/3) میباشد.
جدول4 -5- 2 – 1 – مقایسه پهنای حلقههای رویشی(میلیمتر) رو به حفرههای تاجپوشش ( 8 سال قبل و بعد از برش تکگزینی درختی)
منبع
درجه آزادی
t
سطح معنی داری (دو طرفه)
پهنای حلقه رویشی
(n=55) 830
432/3
001/0
n تعداد درخت راش
جدول 4- 5- 2- 2 – مقایسه پهنای حلقههای رویشی (میلیمتر) رو به حفرههای تاجپوشش برای هر طبقه حفره( 8 سال قبل و بعد از برش تکگزینی درختی)
متغیر
طبقه حفره
درجه آزادی
t
سطح معنی داری (دو طرفه)
پهنای حلقه رویشی
کوچک
(n=12)174
242/1
216/0
متوسط
n=14))190
295/2
023/0
بزرگ
206 (n=15)
665/1
097/0
خیلی بزرگ
(n=14)222
216/1
225/0
n تعداد درخت راش
4- 5- 3 – مقایسه پهنای حلقههای رویشی رو و پشت به حفرههای تاجپوشش در 8 سال بعد از تشکیل آنها
پهنای حلقههای رویشی رو و پشت به حفرههای تاج پوشش در 8 سال بعد از تشکیل آنها اختلاف معنی دار نشان داد(جدول4- 5- 3 – 1) و میانگین رو به حفرهها(077/0± 64/3) بیشتر از میانگین پشت به حفرهها (079/0± 28/3) میباشد. در جدول4- 5- 3 – 2، مقایسه پهنای حلقههای رویشی رو با پشت به حفرههای تاجپوشش برای هر طبقه حفره برای طبقات کوچک و خیلی بزرگ اختلاف معنی دار نشان داد. میانگین رو و پشت به حفره برای حفره کوچک به ترتیب 171/0±21/4 ، 016/0±350/3 و میانگین رو و پشت برای طبقه حفره خیلی بزرگ به ترتیب 109/0± 72/3 و 146/0± 33/3 میباشد. همان طورکه مشاهده میشود میانگین رو به حفرهها بیشتر از پشت به حفرههاست.
جدول4- 5- 3 – 1- مقایسه پهنای حلقههای رویشی(میلی متر) رو و پشت به حفرههای تاجپوشش(8 سال بعد از برش تک گزینی درختی)
متغیر
درجه آزادی
t
سطح معنیداری (دو طرفه)
پهنای حلقه رویشی
) (n=55804
165/3
002/0
n تعداد درخت راش
جدول 4- 5- 3 – 2 – مقایسه پهنای حلقههای رویشی(میلیمتر) رو با پشت به حفرههای تاجپوشش برای هر طبقه حفره (8 سال بعد از برش تکگزینی درختی)
متغیر
طبقه حفره
درجه آزادی
t
سطح معنیداری (دو طرفه)
پهنای حلقه رویشی
کوچک
158(n=12)
68/3
000 /0
متوسط
n=14))190
16/0-
885/0
بزرگ
206 (n=15)
59/1
133/0
خیلی بزرگ
367 (n=14)
07/2
039/0
n تعداد درخت راش
4- 5- 4- مقایسه پهنای حلقههای رویشی رو به حفرههای تاجپوشش در 8 سال بعد از تشکیل آنها با توده جنگلی مجاور
پهنای حلقههای رویشی رو به حفرههای تاج پوشش در 8 سال بعد از تشکیل آنها با تودهجنگلی مجاور اختلاف معنیدار نشان داد (حدول 4- 5- 4- 1) که میانگین آن برای حفره بیشتر(076/0 ± 61/39) از توده جنگلی مجاور (070/0 ± 09/3) میباشد.
در جدول 4- 5- 4- 2 مقایسه برای هر طبقه حفره با مجاور آن مشخص شد که فقط برای طبقه متوسط اختلاف معنیدار نیست و برای طبقات دیگر اختلاف معنیدار وجود دارد. میانگین پهنای حلقههای رویشی عبارتند: حفره کوچک (164/0± 07/4) و توده مجاور ( 140/0 ± 37/1)، حفره بزرگ (133/0 ± 23/3)، توده مجاور (121/0 ± 76/2) و حفره خیلی بزرگ (157/0 ± 66/1 )، توده مجاور (145/0 ± 15/3).
جدول4- 5- 4- 1 – مقایسه پهنای حلقههای رویشی(میلیمتر) رو به حفرههای تاجپوشش با توده جنگلی مجاور (8 سال بعد از برش تکگزینی درختی)
منبع
درجه آزادی
t
سطح معنی داری (دو طرفه)
پهنای حلقه رویشی
857 (n=110)
945/4
000/0
n تعداد درخت راش
جدول 4- 5- 4- 2 – مقایسه پهنای حلقههای رویشی(میلیمتر) رو به حفرههای تاجپوشش برای هر طبقه حفره و توده جنگلی مجاور (8 سال بعد از برش تکگزینی درختی)
منبع
طبقه حفره
درجه آزادی
t
سطح معنیداری (دو طرفه)
پهنای حلقه رویشی
کوچک
182 (n=23)
187/5
000/0
متوسط
206 (n=26)
347/0-
729/0
بزرگ
236 (n=28)
61/2
010/0
خیلی بزرگ
206 (n=28)
42/2
017/0
n تعداد درخت راش
4- 6- مشخصههای درختان راش در حاشیهی حفرههای تاج پوشش و تودهی مجاور
نتایج تجزیه واریانس مشخصههای درختان راش در حاشیه حفرههای تاجپوشش نشان داد که اختلاف معنیدار برای طول تنه صاف و شعاع تاج رو به حفره وجود دارد و برای طول تاج و شعاع تاجپشت به حفره و قطراختلاف معنیدار نشده است (جدول4- 6- 1). مقایسه میانگینها در جدول 4- 6- 2 مشاهده میشود.
تجزیه واریانس یک طرفه مشخصههای درختان راش در جهتهای مختلف حاشیه هر طبقه تاجپوشش برای تمام شاخص عدم اختلاف معنیداری را نشان داد (جدول4- 6- 3 الی4- 6 – 6 ).
عدم اختلاف معنیداری مشخصههای درختان راش در جهتهای مختلف جغرافیایی حفرههای تاجپوشش در جدول 4- 6- 7 مشاهده میشود.
آزمون t مستقل برای مقایسه شعاع رو به حفره با شعاع پشت به حفره درختان راش در حاشیه طبقات حفرههای تاجپوشش با تودهجنگلی مجاور عدم اختلاف معنیداری را نشان داد (جدول4- 6- 8).
مقایسه شعاع رو به حفره با شعاع پشت به حفره درختان راش در حاشیه طبقات حفرههای تاجپوشش (جدول4- 6- 9 ) نشان داد که اختلاف معنیدار وجود دارد به طوریکه میانگین (9/1 ± 65/4) شعاع رو به حفره بیشتر از میانگین (32/2 ± 84/3 ) شعاع پشت به حفره میباشد.
در جدول4- 6- 10؛ برای مقایسه شاخصهای درختان راش در حاشیه طبقات حفرههای تاجپوشش با تودهجنگلی مجاور، عدم اختلاف معنیداری مشاهده میشود. در جدول4- 6- 11 ملاحظه میگردد که برای مقایسه شاخصهای درختان راش در حاشیه هرطبقه حفره تاجپوشش با توده جنگلی مجاور آن فقط شعاع تاج (حفره:386/0±43/3 و مجاور : 329/0 ± 31/1) و طول تاج (حفره: 031/1± 37/7 و مجاور : 639/0± 62/10) برای حفره کوچک و توده مجاور آن و همچنین برای حفره بزرگ و مجاور آن فقط طول تنه صاف ( حفره:837/0± 06/8 و مجاور: 087/1± 03/11) اختلاف معنیدار شده است.
ضرایب همبستگی پیرسون(جدول 3- 5- 12 ) نشان داد که بین طول تاج درختان با شعاع تاج رو و پشت به حفرههای تاج پوشش همبستگی مثبت معنیدار وجود دارد.
جدول4- 6- 1- تجزیه واریانس شاخصهای درختان راش در حاشیه حفرههای تاجپوشش
متغیر
درجه آزادی
میانگین مربعات
آمارهF
اندازه حفره
خطای آزمایش
اندازه حفره
خطای آزمایش
طول تنه صاف (متر)
3
60
47/46
82/13
*024 /0
طول تاج (متر)
3
60
62/30
92/20
ns233/0
شعاع تاج رو به حفره (متر)
3
60
63/10
64/2
*041/0
شعاع تاج پشت به حفره(متر)
3
60
78/2
50/5
ns680/0
قطر(سانتیمتر)
3
60
01/200
4/692
ns 289/0
ns ، نشانه عدم اختلاف معنیداری، * معرف اختلاف معنیدار
جدول4- 6- 2- مقایسه میانگینها شاخصهای درختان راش در حاشیه حفرههای تاجپوشش
طبقه حفره
طول تنه صاف (متر)
طول تاج (متر)
شعاع تاج رو به حفره(متر)
شعاع تاج پشت به حفره(متر)
قطر(سانتی متر)
کوچک
b28/8
a37/7
b43/3
a25/3
a67/56
(85/0)
(03/1)
(39/0)
(62/0)
( 83/8)
متوسط
b72/8
a28/10
a16/5
a0/4
a14/63
(96/0)
(32/1)
(55/0)
(61/0)
( 72/7)
بزرگ
b06/8
a59/8
a0/5
a22/4
a54/65
(84/0)
(31/1)
(55/0)
(68/0)
( 12/6)
خیلی بزرگ
a71/11
a16/10
a03/5
a91/3
a91/65
(04/1)
(83/0)
(39/0)
(40/0)
( 77/6)
حروف مشابه در هر ستون نشانه عدم اختلاف معنیداری است. اعداد داخل پرانتز اشتباه معیار میباشند.
جدول4- 6- 3 – تجزیه واریانس مشخصههای درختان راش در جهتهای مختلف حاشیه طبقه حفره کوچک
متغیر
درجه آزادی
میانگین مربعات
آمارهF
جهت
خطای آزمایش
جهت
خطای آزمایش
طول تنه صاف(متر)
3
12
5/182
13/370
ns388/0
طول تاج(متر)
3
12
7/042
19/510
ns361/0
شعاع تاج رو به حفره(متر)
3
12
1/438
2/635
ns545/0
شعاع تاج پشت به حفره(متر)
3
12
833/0
7/500
ns 952/0
قطر(سانیمتر)
3
12
115/3
4/1112
ns 104/0
ns، نشانه عدم اختلاف معنیداری در سطح 5% احتمال
جدول4- 6- 4 – تجزیه واریانس مشخصههای درختان راش در جهتهای مختلف حاشیه طبقه حفره متوسط
متغیر
درجه آزادی
میانگین مربعات
آمارهF
جهت
خطای آزمایش
جهت
خطای آزمایش
طول تنه صاف(متر)
3
12
39/849
8/661
4/601*
طول تاج(متر)
3
12
29/807
27/130
1/099ns
شعاع تاج رو به حفره(متر)
3
12
1/391
5/724
ns042/0
شعاع تاج پشت به حفره(متر)
3
12
087/5
7/156
ns /1220
قطر(سانیمتر)
3
12
4/149
06/425
ns52/3
ns ، نشانه عدم اختلاف معنیداری، * معرف اختلاف معنیدار
جدول 4- 6- 5 – تجزیه واریانس مشخصههای درختان راش در جهتهای مختلف حاشیه طبقه حفره بزرگ
متغیر
درجه آزادی
میانگین مربعات
آمارهF
جهت
خطای آزمایش
جهت
خطای آزمایش
طول تنه صاف(متر)
3
12
22/854
8/323
ns 2/746
طول تاج(متر)
3
12
17/349
30/505
ns /5690
شعاع تاج رو به حفره(متر)
3
12
5/542
4/740
ns 1/169
شعاع تاج پشت به حفره(متر)
3
12
14/391
5/568
ns 2/585
قطر (سانتی متر)
3
12
2/633
2/667
ns949/0
ns، نشانه عدم اختلاف معنیداری در سطح 5% احتمال.
جدول 4- 6- 6 – تجزیه واریانس مشخصههای درختان راش در جهتهای مختلف حاشیه طبقه حفره خیلی بزرگ
متغیر
درجه آزادی
میانگین مربعات
آمارهF
جهت
خطای آزمایش
جهت
خطای آزمایش
طول تنه صاف(متر)
3
12
22/682
16/120
ns 1/407
طول تاج (متر)
3
12
18/224
9/349
ns 1/949
شعاع تاج رو به حفره (متر)
3
12
849/0
2/807
ns /3020
شعاع تاج پشت به حفره(متر)
3
12
2/057
2/745
ns /7500
قطر(سانتیمتر)
3
12
82/448
24/700
ns641/0
ns، نشانه عدم اختلاف معنیداری در سطح 5% احتمال.
جدول4- 6- 7 – تجزیه واریانس مشخصههای درختان راش در جهتهای مختلف حاشیه طبقات حفرههای تاجپوشش
متغیر
درجه آزادی
میانگین مربعات
آمارهF
جهت
خطای آزمایش
جهت
خطای آزمایش
طول تنه صاف (متر)
3
60
8/764
15/709
ns /5580
طول تاج(متر)
3
60
16/337
21/635
ns /7550
شعاع تاج رو به حفره (متر)
3
60
1/875
4/080
ns /4600
شعاع تاج پشت به حفره(متر)
3
60
5/458
5/368
ns 1/017
قطر(سانتیمتر)
3
60
92/660
88/701
ns 062/1
ns، نشانه عدم اختلاف معنیداری در سطح 5% احتمال .
جدول 4- 6- 8- آزمون t مستقل برای مقایسه شعاع تاج رو به حفره با شعاع پشت به حفره درختان
راش در حاشیه طبقات حفرههای تاجپوشش
طبقه حفره
درجه آزادی
t
سطح معنیداری(دو طرفه)
کوچک
30
403/0
690/0
متوسط
30
410/1
169/0
بزرگ
30
894/0
379/0
خیلی بزرگ
30
008/2
054/0
جدول 4- 6- 9- آزمون t مستقل برای مقایسه شعاع رو به حفره با شعاع پشت به حفره درختان راش(متر) در حاشیه طبقات حفرههای تاجپوشش
متغیر
درجه آزادی
t
سطح معنی داری(دو طرفه)
شعاع تاج
126
2/126
035/0
جدول4- 6- 10 – آزمون t مستقل برای مقایسه مشخصههای درختان راش در حاشیه طبقات حفرههای تاجپوشش با تودهجنگلیمجاور
متغیر
درجه آزادی
t
سطح معنی داری(دو طرفه)
طول تنه

پاسخی بگذارید