پایان نامه ارشد رایگان با موضوع میانگین، پهنای، رویشی

دانلود پایان نامه

جدول4- 3- 3 – 3 – تجزیه واریانس شاخصهای تنوع زیستی در حفره طبقه بزرگ و توده مجاور آن
سطح معنی داری
آماره F
میانگین مربعات
درجه آزادی
فرمول
منبع
0/523
0/417ns
0/005
1
هیل
0/031
5/08*
0/131
1
پیلو
0/235
1/849ns
0/264
1
منهینیک
موقعیت
0/235
1/469ns
0/319
1
مارگا لف
0/018
6/254*
0/136
1
سیمپسون
0/019
6/112*
1/261
1
شانون
0/346
1/1ns
0/014
2
هیل
0/104
2/44ns
0/163
2
پیلو
0/183
1/795ns
0/256
2
منهینیک
نور
0/696
0/367ns
0/08
2
مارگا لف
0/132
2/159ns
0/047
2
سیمپسون
0/145
2/056ns
0/424
2
شانون
0/126
2/466ns
0/03
1
هیل
0/05
4/145ns
0/107
1
پیلو
0/571
0/328ns
0/047
1
منهینیک
موقعیت×نور
0/67
0/185ns
0/04
1
مارگا لف
0/177
1/906ns
0/041
1
سیمپسون
0/528
0/406ns
0/084
1
شانون
ns ، عدم اختلاف معنیداری، * اختلاف معنیداری در سطح 5 % .
جدول4- 3- 3- 4- تجزیه واریانس شاخصهای تنوعزیستی در حفره طبقه خیلیبزرگ و توده مجاور آن
سطح
معنی داری
آماره F
میانگین مربعات
درجه آزادی
فرمول
منبع
0/194
1/876ns
0/042
1
هیل
0/079
3/308ns
0/035
1
پیلو
0/904
0/015ns
0/001
1
منهینیک
موقعیت
0/678
0/176ns
0/025
1
مارگا لف
0/133
2/38ns
0/017
1
سیمپسون
0/745
0/107ns
0/019
1
شانون
0/756
0/282ns
0/007
2
هیل
0/036
3/721*
0/039
2
پیلو
0/096
2/539ns
0/121
2
منهینیک
نور
0/321
1/182ns
0/17
2
مارگا لف
0/004
6/517*
0/046
2
سیمپسون
0/032
0/386*
0/684
2
شانون
0/389
0/973ns
0/023
2
هیل
0/231
1/537ns
0/16
2
پیلو
0/405
0/93ns
0/044
2
منهینیک
موقعیت× نور
0/645
0/466ns
0/068
2
مارگا لف
0/022
4/335*
0/03
2
سیمپسون
0/228
1/555ns
0/275
2
شانون
ns ، عدم اختلاف معنیداری، * اختلاف معنی داری در سطح احتمال5 % .
4- 3- 4 – تجزیه واریانس شاخصهای تنوعزیستی در حفرهها و توده مجاور آنها
تجزیه واریانس شاخصهای تنوعزیستی در حفرهها و توده مجاور آنها (جدول 4-3- 4- 1) نشان داد که در رابطه با عامل نور برای شاخص پیلو، سیمپسون و شانون – وینر، برای عامل جهت شاخص هیل و پیلو و نیز برای اثر متقابل جهت و موقعیت برای شاخص پیلو در سطح 5 درصد اختلاف معنیدار شده است. مقایسه میانگین شاخصهای تنوعزیستی در جهتهای مختلف و نور در طبقات حفرههای تاجپوشش و تودهجنگی مجاور آنها در جدول4-3- 4- 2 و4-3- 4- 3 مشاهده میشود.
جدول 4-3-4 -1 – تجزیه واریانس شاخصهای تنوعزیستی در حفرهها و توده مجاور آنها
جدول4- 3- 4- 2 – مقایسه میانگین شاخصهای تنوع زیستی در شرایط نوری مختلف در طبقات حفرههای تاجپوشش و توده جنگی مجاور آنها
اعداد داخل پرانتزاشتباه معیار میانگین میباشند. حروف مشابه در هر ستون نشانه عدم اختلاف معنیدار در سطح احتمال5 %.هستند.
جدول4- 3- 4 – 3- مقایسه میانگین شاخصهای تنوعزیستی در جهتهای مختلف در طبقات حفرههای تاجپوشش و تودهجنگی مجاور آنها
شاخص تنوع زیستی
یکنواختی غنا تنوع
جهت
هیل
پیلو
منهینیک
مارگا لف
سیمپسون
شانون – وینر
مرکز
0/391b
0/807a
1/013a
1/531a
0/723a
2/130a
(0/023)
(0/020)
(0/051)
(0/098)
(0/016)
(0/091)
شمال
0/391b
0/752a
1/032a
1/560a
0/677a
2/022a
(0/021)
(0/026)
(0/063)
(0/094)
(0/ 269)
(0/098)
شرق
0/357b
0/740a
1/067a
1/690a
0/696a
2/106a
(0/019)
(0/023)
(0/059)
(0/112)
(0/024)
(0/089)
غرب
0/325b
0/727a
1/040a
1/745a
0/702a
2/199a
(0/016)
(0/024)
(0/048)
(0/097)
(0/025)
(0/108)
جنوب
0/467a
0/764a
1/053a
1/595a
0/680a
1/984a
(0/055)
(0/049)
(0/117)
(0/169)
(0/046)
(0/191)
اعداد داخل پرانتز اشتباه معیار میانگین میباشند. حروف مشابه در هر ستون نشانه عدم اختلاف معنیدار در سطح احتمال5 % میباشد.
4-4 – تحلیل مؤلفههای اصلی
نتایج تجزیه مؤلفههای اصلی بر روی متغیرهای خاک در منطقه مورد بررسی نشان داد که مؤلفههای اصلی اول و دوم به ترتیب 54/35 و 56/22 تغییرات را توجیه میکند. موقعیت متغیرهای خاک ( جدول 4- 4- 1، شکل 5،4 ) نشان داد که اسیدیته، ازتکل(%)، کلسیم و پتاسیمقابلجذب و درصدکربنآلی در محور اول ومنفی، همچنین متغیر درصدرطوبتاشباع، منیزیم،پتاسیم تبادلی، وزنمخصوصظاهری محور دوم مثبت و فسفر محور دوم منفی را به خود اختصاص دادهاند.
شکل 4- موقعیت مکانی متغیرهای خاک نسبت به محورهای اول و دوم
جدول4- 4- 1- بردارهای ویژه محور اول و دوم برای متغییرهای خاک در حفرههای تاج پوشش
متغیر
محور دوم
محور اول
درصد رطوبت اشباع
146/0
114/0-
درصد کربن آلی
397/0-
673/0-
اسیدیته
007/0-
051/0-
ازت کل(%)
325/0-
422/0-
فسفر((mgkg-1
347/0-
238/0-
پتاسیم تبادلی((mgkg-1
448/0
292/0-
پتاسیم قابل جذب((mgkg-1
005/0
204/0-
کلسیم((mgkg-1
232/0-
354/0-
منیزیم((mgkg-1
365/0
327/0-
وزن مخصوص ظاهری( (gcm-3
452/0
307/0-
شکل 5- موقعیت مکانی متغیرهای خاک، گونههای گیاهی و حفرههای تاجپوشش نسبت به محورهای اول و دوم
4- 5 – حلقههای رویشی درختان راش
4- 5- 1- مقایسه پهنای حلقههای رویشی رو به حفرهها در 8 سال بعد از تشکیل آنها
نتایج تجزیه واریانس پهنای حلقههای رویشی درختان راش رو به حفرههای تاجپوشش در 8 سال بعد از تشکیل آنها اختلاف معنیدار را نشان داد (جدول4- 5- 1- 1) به طوریکه بیشترین میانگین مربوط به طبقه حفره کوچک میباشد (جدول 4- 5- 1- 2). درجدول 4- 5- 1- 3 مشاهده میشود که در جهتهای مختلف اختلاف معنیدار از لحاظ پهنای حلقههای رویشی وجود دارد و کمترین میانگین در جهت جنوبی حفرهها ملاحظه میگردد (جدول4- 5- 1- 4). تجزیه واریانس پهنای حلقههای رویشی در جهتهای مختلف در هر طبقه حفره تاجپوشش برای طبقه کوچک و متوسط عدم اختلاف معنیداری و برای طبقات بزرگ و خیلی بزرگ اختلاف معنیداری نشان داد(جدول4- 5- 1- 5). در جدول4- 5- 1- 6، مقایسه میانگین پهنای حلقههای رویشی درختان راش برای طبقات بزرگ و خیلی بزرگ نشان داده شده است. تجزیهواریانس (جدول4- 5-1-7 ) پهنای حلقه های رویشی درختان راش رو به حفرههای تاجپوشش در سالهای مختلف بعد از تشکیل آنها اختلاف معنیدار نشان داد. مقایسه میانگینها در جدول 4- 5-1-8 مشاهده میشود.
جدول4- 5- 1- 1- تجزیه واریانس پهنای حلقههای رویشی(میلیمتر) درختان راش رو به حفرههای تاجپوشش (8 سال بعد از برش تکگزینی درختی)
متغیر
درجه آزادی
میانگین مربعات
آمارهF
حفره
خطای آزمایش
حفره
خطای آزمایش
پهنای حلقه رویشی
3
108
4/264
712/0
** 5/990
** نشانه اختلاف معنیدار در سطح 1% احتمال
جدول 4- 5- 1- 2- مقایسه میانگین پهنای حلقههای رویشی (میلیمتر) درختان راش رو به حفرههای تاج پوشش ( 8 سال بعد از برش تکگزینی درختی)
طبقه حفره
کوجک
متوسط
بزرگ
خیلی بزرگ
میانگین
a17/4
b60/3
b21/3
b67/3
(85/0)
(81/0)
(79/0)
(91/0)
حروف مشابه نشانه عدم اختلاف معنیدار درسطح 1 % احتمال. اعداد داخل پرانتز اشتباه معیار میباشند
جدول 4- 5- 1- 3- تجزیه واریانس پهنای حلقههای رویشی (میلیمتر) درختان راش رو به حفرههای تاج پوشش در جهتهای مختلف ( 8 سال بعد از برش تکگزینی درختی)
منبع
درجه آزادی
میانگین مربعات
آمارهF
جهت
خطای آزمایش
جهت
خطای آزمایش
پهنای حلقه رویشی
16/348
2/422
3
396
6/750**
** نشانه اختلاف معنیدار در سطح 1% احتمال
جدول4- 5- 1- 4- مقایسه میانگین پهنای حلقههای رویشی درختان راش رو به حفرههای تاجپوشش در جهتهای مختلف ( 8 سال بعد از برش تکگزینی درختی)
جهت
شمال
جنوب
شرق
غرب
میانگین
a78/3
b12/3
a93/3
a04/4
(15/0)
(14/0)
(17/0)
(08/0)
حروف مشابه نشانه عدم اختلاف معنیدار درسطح 1 % احتمال. اعداد داخل پرانتز اشتباه معیار میباشند
جدول4- 5- 1- 5- تجزیه واریانس پهنای حلقههای رویشی (میلیمتر) درختان راش رو به حفرههای تاجپوشش در جهتهای مختلف برای هر طبقه حفره تاجپوشش( 8 سال بعد از برش تکگزینی درختی)
منبع
طبقه حفره
درجه آزادی
میانگین مربعات
آمارهF
جهت
خطای آزمایش
جهت
خطای آزمایش
پهنای حلقه رویشی
کوچک
3
84
708/0
56/2
ns277/0
متوسط
3
84
41/4
17/2
ns032/2
بزرگ
3
92
81/28
64/195
** 52/4
خیلی بزرگ
3
108
49/16
45/2
** 6/86
** نشانه اختلاف معنیدار در سطح 1% احتمال، ns نشانه عدم معنیداری در سطح احتمال 1 %.
جدول 4- 5- 1- 6- مقایسه میانگین پهنای حلقههای رویشی(میلیمتر) درختان راش رو به حفرههای تاجپوشش در جهتهای مختلف برای طبقه بزرگ و خیلیبزرگ( 8 سال بعد از برش تکگزینی درختی)
جهت
شمال
جنوب
شرق
غرب
میانگین- حفره بزرگ
bc29/3
c75/2
a24/4
ab 69/3
(327/0)
(261/0)
(336/0)
(264/0)
میانگین- حفره خیلی بزرگ
ab03/4
c83/2
bc39/3
a60/4
(266/0)
(198/0)
(381/0)
(355/0)
حروف مشابه در هر ردیف نشانه عدم اختلاف معنیدار درسطح 1 % احتمال. اعداد داخل پرانتز اشتباه معیار میباشند.
جدول4- 5 – 1- 7 – تجزیه واریانس پهنای حلقه های رویشی (میلیمتر) درختان راش رو به حفرههای تاج پوشش در سالهای مختلف (بعد از برش تکگزینی درختی)
منبع
درجه آزادی
میانگین مربعات
آمارهF
سال
خطای آزمایش
سال
خطای آزمایش
پهنای حلقه رویشی
7
376
85/9
41/2
**081/4
** نشانه اختلاف معنی دار در سطح 1% احتمال
جدول 4- 5 – 1- 8- مقایسه پهنای حلقههای رویشی رو به حفرههای تاجپوشش در سال مختلف (بعد از برش تکگزینی درختی)
سال
1388
1387
1386
1385
1384
1383
1382
1381
میانگین
d13/3
cd52/3
cd61/3
ab29/4
a54/4
bcd67/3
cd52/3
bc86/3
(21/0)
(17/0)
(21/0)
(22/0)
(24/0)
(24/0)
(23/0)
(25/0)
حروف مشابه نشانه عدم اختلاف معنی دار در سطح 1 % می باشد. اعداد داخل پرانتز اشتباه معیار را نشان میدهند.
4- 5- 2- مقایسه پهنای حلقههای رویشی رو به حفرهها در 8 سال قبل و بعد از تشکیل آنها
پهنای حلقههای رویشی رو به حفرهها تاجپوشش در 8 سال قبل و بعد از تشکیل آنها اختلاف معنیدار نشان داد (جدول4 -5- 2 – 1) به طوری که میانگین بعد از تشکیل حفره ها (076/0±61/3) بیشتر از میانگین قبل از تشکیل حفره ( 080/0±24/3) میباشد.
در جدول4 -5- 2- 2، مقایسه پهنای حلقههای رویشی رو به حفرهها تاج پوشش در 8 سال قبل و بعد از

پاسخی بگذارید