پایان نامه ارشد رایگان درباره آلل، 011/0، 004/0

دانلود پایان نامه

ژنی
EF014998
EF015000
EF014992
EF014993
EF014999
EF015004
PIC
85/0
88/0
94/0
92/0
90/0
94/0
نشانگر EF014998
شکل 2-4- تصویر باندهای DNA ثبت شده توسط نشانگر EF014998 بر روی ژل اکریل آمید در ماهی A. braschnikowi
نشانگر EF015000
شکل 3-4- تصویر باندهای DNA ثبت شده توسط نشانگر EF015000 بر روی ژل اکریل آمید در ماهی A. braschnikowi
نشانگر EF014992
شکل 4-4- تصویر باندهای DNA ثبت شده توسط نشانگر EF014992 بر روی ژل اکریل آمید در ماهی A. braschnikowi
نشانگر EF014993
شکل 5-4- تصویر باندهای DNA ثبت شده توسط نشانگر EF014993 بر روی ژل اکریل آمید در ماهی A. braschnikowi
نشانگر EF014999
شکل 6-4- تصویر باندهای DNA ثبت شده توسط نشانگر EF014999 بر روی ژل اکریل آمید در ماهی A. braschnikowi
نشانگر EF015004
شکل 7-4- تصویر باندهای DNA ثبت شده توسط نشانگر EF015004 بر روی ژل اکریل آمید در ماهی A. braschnikowi
3-4- فراوانی و تعداد آللها
در بین نشانگرهای مورد استفاده در این تحقیق، بیشترین تعداد آلل مشاهده شده در جایگاههای ژنی EF015004 با 30 آلل مختلف ثبت گردید و همچنین کمترین تعداد آلل مشاهده شده در جایگاه EF014998 با تعداد 13 آلل بهدست آمد (جدول 3-4). در جایگاه ژنی اول (EF014998) بیشترین فراوانی آللی در جمعیتها مربوط به آلل شماره پنج (221/0) و کمترین فراوانی آللی مربوط به آلل‌های شماره 12 و 13 با فراوانی 004/0 بوده است (جدول 4-4). در سطح جایگاه ژنی دوم (EF015000) بیشینه فراوانی آللی در آلل شماره 6 با فراوانی 154/0 و کمینه آن مربوط به آللهای شماره 1، 16 و 17 (007/0) بهدست آمد. در جایگاه ژنی سوم (EF014993) بیشینه فراوانی آللی در آلل شماره هفت با فراوانی 107/0 و کمینه آن در آللهای شماره 25، 26 و 27 با فراوانی 004/0 به‌دست آمد. در نشانگر چهارم بیشترین فراوانی آللی مربوط به آلل شماره هشت (132/0) و کمترین فراوانی آللی مربوط به آللهای 1، 23 و 26 با فراوانی 004/0 بود. نشانگر پنجم (EF014992) بیشینه فراوانی آللی را در آلل شماره 8 با فراوانی 157/0 و کمینه آللی را در آلل شماره 1 با فراوانی 011/0 نشان داد. در سطح آخرین نشانگر مورد استفاده در این مطالعه (EF015004) بیشینه فراوانی آللی در آلل شماره 22 (089/0) و کمترین فراوانی آللی در آللهای 4 و 5 (004/0) مشاهده شد (جدول 4-4).
جدول 3-4- تعداد و وزن آللهای بهدست آمده بر حسب bp در سطح شش جایگاه ژنی مورد استفاده در این مطالعه
EF014998
EF015000
EF014992
EF014993
EF014999
EF015004
1
104
124
256
288
132
128
2
108
128
260
292
136
140
3
112
132
264
296
140
144
4
116
136
268
300
144
148
5
120
140
272
304
148
160
6
124
144
276
308
152
184
7
128
148
280
312
156
188
8
132
152
284
316
160
192
9
136
156
288
320
164
196
10
140
160
292
324
168
200
11
144
164
296
328
172
204
12
148
168
300
332
176
208
13
152
172
304
336
180
212
14
176
308
340
184
216
15
180
312
344
188
220
16
188
316
348
192
224
17
192
320
352
228
18
324
356
232
19
328
360
236
20
336
364
240
21
340
368
244
22
344
372
248
23
348
380
252
24
352
384
256
25
356
388
260
26
372
392
264
27
392
268
28
272
29
276
30
280
جدول 4-4- فراوانی آللی مشاهده شده در سطح جایگاههای ژنی مورد مطالعه در این تحقیق
EF014998
EF015000
EF014992
EF014993
EF014999
EF015004
1
018/0
007/0
011/0
004/0
011/0
007/0
2
036/0
032/0
021/0
014/0
025/0
007/0
3
121/0
061/0
021/0
007/0
018/0
007/0
4
146/0
050/0
043/0
025/0
029/0
004/0
5
221/0
118/0
061/0
039/0
025/0
004/0
6
182/0
154/0
071/0
079/0
046/0
007/0
7
089/0
132/0
107/0
125/0
064/0
011/0
8
086/0
146/0
054/0
132/0
157/0
018/0
9
039/0
125/0
089/0
104/0
139/0
018/0
10
043/0
068/0
046/0
129/0
114/0
039/0
11
011/0
032/0
054/0
050/0
071/0
011/0
12
004/0
025/0
039/0
057/0
111/0
029/0
13
004/0
011/0
089/0
046/0
075/0
025/0
14
011/0
039/0
011/0
043/0
039/0
15
014/0
064/0
039/0
043/0
018/0
16
007/0
043/0
011/0
029/0
036/0
17
007/0
025/0
036/0
018/0
18
021/0
007/0
075/0
19
032/0
018/0
071/0
20
011/0
007/0
068/0
21
004/0
011/0
086/0
22
007/0
014/0
089/0
23
014/0
004/0
054/0
24
021/0
018/0
082/0
25
004/0
011/0
064/0
26
004/0
004/0
029/0
27
004/0
050/0
28
014/0
29
011/0
30
011/0
4-4- تعداد آللهای واقعی (Na) و مؤثر (Ne)
تعداد آلل واقعی و مؤثر در سطح شش نشانگر مورد استفاده در نرم‌افزارGenAlex محاسبه گردید که بیشترین تعداد آلل واقعی در جایگاه EF014993 به تعداد 20 عدد در منطقه میانکاله و بیشترین تعداد آلل مؤثر در منطقه ساری در جایگاه EF014992 با تعداد 969/11 مشاهده شد. کمترین تعداد آلل واقعی مشاهده شده در جایگاه EF014998 با تعداد 7 آلل و کمترین تعداد آلل مؤثر در همین جایگاه ژنی در منطقه میانکاله بهدست آمد (جدول 5-4). همچنین بر اساس نتایج بهدست آمده از آنالیز غنای آللی در نرمافزار FSTAT ، غنای آللی بهدست آمده در مناطق انزلی، گمیشان، محمودآباد، میانکاله و ساری به ترتیب 5/11، 5/12، 33/13، 67/12 و 16/13 بهدست آمد. میزان غنای آللی مجموع پنج منطقه حاکی از تعداد آلل واقعی 63/0±63/12 و تعداد آلل مؤثر 40/0±44/8 بود.
جدول 5-4- تعداد آللهای واقعی (Na) و مؤثر (Ne) در سطح جایگاههای ژنی مورد بررسی در پنج منطقه پراکنش شگماهی براشنیکووی (A. braschnikowi)
انزلی
گمیشان
محمودآباد
میانکاله
ساری
EF014998
Na
8
12
10
8
7
Ne
15/5
64/7
29/7
68/4
96/4
EF015000
Na
10
9
10
10
15
Ne
64/7
54/5
90/6
47/6
52/11
EF014992
Na
15
16
15
16
17
Ne
12/11
12/11
66/10
66/8
96/11
EF014993
Na
8
11
17
20
13
Ne
99/4
53/7
73/9
45/10
04/8
EF014999
Na
12
11
10
10
12
Ne
80/7
91/7
16/8
76/7
49/7
EF015004
Na
16
16
18
12
15
Ne
73/9
88/10
20/11
71/8
52/11
5-4- تنوع ژنتیکی
تنوع ژنتیکی درون مناطق بر اساس شاخص هتروزیگوسیتی مشاهده شده (Ho) و مورد انتظار (He) در سطح هر یک از جایگاههای ژنی در هر منطقه محاسبه گردید. دامنه میانگین هتروزیگوسیتی مشاهده شده در کل مناطق از 50/0 کمترین میزان هتروزیگوسیتی مشاهده شده در منطقه میانکاله تا 66/0 بهعنوان بیشترین میزان هتروزیگوسیتی مشاهده شده در منطقه ساری بهدست آمد. همچنین بیشترین تنوع ژنتیکی مشاهده شده (893/0) در سطح جایگاه ژنی EF015004 در جمعیت ساری و کمترین میزان تنوع ژنتیکی 214/0 در جایگاه ژنی EF014993 در جمعیت گمیشان مشاهده شد(جدول 6-4). میانگین کلی هتروزیگوسیتی مشاهده شده و مورد انتظار برای این گونه در کل مناطق مورد مطالعه بهترتیب 568/0 و 872/0 بهدست آمد. نتایج حاصل از آزمون منویتنی بیانگر وجود اختلاف معنیدار (009/0P=) بین مقادیر هتروزیگوسیتی مشاهده شده و مورد انتظار در بین مناطق مورد بررسی بود (جدول 7-4).
جدول 6-4- مقادیر هتروزیگوسیتی مشاهده شده (Ho) و مورد انتظار (He) جمعیتهای مورد مطالعه در ماهی A. braschnikowi در سطح جایگاههای ژنی مورد بررسی
انزلی
گمیشان
محمودآباد
میانکاله
ساری
EF014998
Ho
750/0
679/0
714/0
500/0
857/0
He
806/0
869/0
863/0
786/0
798/0
EF015000
Ho
321/0
286/0
536/0
286/0
571/0
He
869/0
820/0
855/0
846/0
913/0
EF014992
Ho
500/0
643/0
714/0
500/0
750/0
He
910/0
910/0
906/0
885/0
916/0
EF014993
Ho
250/0
214/0
357/0
571/0
357/0
He
800/0
867/0
897/0
904/0
876/0
EF014999
Ho
643/0
429/0
821/0
500/0
536/0
He
872/0
874/0
878/0
871/0
865/0
EF015004
Ho
679/0
857/0
679/0
643/0
893/0
He
897/0
908/0
911/0
885/0
913/0
جدول 7-4- میانگین مقادیر هتروزیگوسیتی مشاهده شده و مورد انتظار ±خطای استاندار در مناطق مورد مطالعه از ماهی A. braschnikowi
انزلی
گمیشان
محمودآباد
میانکاله
ساری
Ho
a.B08/0±52/0
a.B10/0±51/0
a.B06/0±63/0
a.B04/0±50/0
a.B08/0±66/0
He
a.A01/0±85/0
a.A01/0±87/0
a.A01/0±88/0
a.A01/0±86/0
a.A01/0±88/0
حروف مشابه در هر ردیف نشاندهنده عدم وجود اختلاف معنیدار و حروف بزرگ بیانگر اختلاف معنیدار بین دو ردیف میباشد.
6-4- شاخص شانون29
شاخص تنوع شانون (جزو شاخصهای کلاسیک تنوع) نیز یکی از شاخصهای مورد استفاده در مباحث تنوع زیستی بوده که در این مطالعه محاسبه گردید. میزان این شاخص در سطح کل جمعیتها 257/2 محاسبه گردید. کمترین میزان این شاخص در منطقه انزلی (159/2) و بیشینه آن در منطقه محمودآباد (341/2) بهدست آمد. بیشینه مقدار این شاخص در سطح هر لوکوس نیز در نشانگر EF014992 (651/2) در منطقه ساری و کمینه آن نیز در جایگاه EF014998 (693/1) در همین جمعیت بهدست آمد (جدول 8-4).
جدول 8-4- مقادیر محاسبه شده شاخص شانون برای مناطق مورد بررسی در ماهی A. braschnikowi در سطح جایگاهها
EF014998
EF015000
EF014992
EF014993
EF014999
EF015004
انزلی
764/1
141/2
531/2
785/1
228/2
505/2
گمیشان
205/2
867/1
562/2
155/2
194/2
529/2
محمودآباد
135/2
070/2
504/2
491/2
202/2
645/2
میانکاله
743/1
046/2
433/2
634/2
144/2
286/2
ساری
693/1
566/2
651/2
250/2
192/2
555/2
7-4- تعادل هاردی- واینبرگ
تست انحراف از تعادل هاردی واینبرگ برای تمامی 30 حالت ممکن (شش جایگاه ژنی و پنج جمعیت) با استفاده از آزمون کای مربع (X2) در سطح 0001/0 اعمال شد. بر اساس نتایج حاصل از این آزمون میزان انحراف بالایی از تعادل مشاهده شد که در نهایت پس از اعمال ضریب تصحیح بونفرونی از بین تمامی 30 حالت تنها یک آزمون در تعادل قرار داشت که این مورد برای جمعیت ساری در جایگاه ژنی EF014998 رخ داد. نتایج حاصل از بررسی تعادل هاردی- واینبرگ برای تمامی حالات در جدول 9-4 آورده شده است.
جدول 9-4- مقادیر محاسبه شده در بررسی تعادل هاردی- واینبرگ در مناطق مورد بررسی در شش جایگاه

پاسخی بگذارید