پایان نامه ارشد رایگان درمورد نیتروژن، کمپوست، مقایسه، میانگین

دانلود پایان نامه

1 درصد به شدت معنی دار شد. نتایج جدول 4-6، بررسی اثر متقابل کود کمپوست و کود نیتروژن نشان داد، بیشترین غلظت روی در برگ سیترنج با مصرف 5/2 درصد کود کمپوست و 40 میلی‌گرم در کیلوگرم کود نیتروژن برابر با 32/16 بود که نسبت به تیمار شاهد 100 درصد افزایش داشت و همچنین کمترین میزان غلظت روی در برگ سیترنج بدون مصرف کود کمپوست و 80 میلی‌گرم در کیلوگرم کود نیتروژن برابر با 87/7 بود که در مقایسه با تیمار شاهد 3 درصد کاهش یافت.
( غلظت مس برگ
نمودار4-11-و4-12، مقایسه میانگین اثرات ساده کود کمپوست و نیتروژن بر غلظت مس برگ سیترنج را نشان میدهد.با توجه به دادههای جدول 4-5، اثر متقابل کود کمپوست و نیتروژن بر غلظت مس برگ سیترنج از نظر آماری در سطح احتمال 1 درصد اثر معنی داری از خود نشان داد. نتایج جدول 4-6، بررسی اثر متقابل کود کمپوست و کود نیتروژن نشان داد، بیشترین غلظت مس برگ سیترنج با مصرف 5 درصد کود کمپوست و بدون مصرف کود نیتروژن برابر با 24/15 بود که نسبت به تیمار شاهد 06/32 درصد افزایش یافت و همچنین کمترین میزان غلظت مس برگ سیترنج با مصرف 5/7 درصد کود کمپوست و 40 میلی‌گرم در کیلوگرم کود نیتروژن 84/8 بود که در مقایسه با تیمار شاهد 23 درصد، کاهش از خود نشان داد. براساس پژوهش‌های انجام شده که با یافته‌های این تحقیق مطابقت دارد، در ارزیابی درختان پرتقال والنسیا پیوندی روی پایه نارنج و و لکامریانا مشاهده گردید که غلظت فسفر و آهن برگ به طور معنی‌د‌اری نسبت به پایه‌های دیگر بالاتر بود، اما از طرف دیگر مشاهده شده است که استفاده از پایه نارنج در خاک‌های آهکی موجب افزایش میزان منیزیم، منگنز و بر می‌شود (مورنو111، 1996 ؛ کارپنا سانچز112، 1995).
امیلتون و همکاران113 (1965) در بررسی‌های ابتدایی خود نشان دادند که بالاترین میزان افزایش محصول مرکبات زمانی بدست می‌آید که میزان دو عنصر روی و منگنز در برگ افزایش یابد.

نمودار4-9- مقایسه میانگین اثرات ساده کود کمپوست بر غلظت عناصر غذایی کم ‌مصرف در پایه سیترنج

نمودار4-10- مقایسه میانگین اثرات ساده کود نیتروژن بر غلظت عناصر غذایی کم ‌مصرف در پایه سیترنج

نمودار4-11- مقایسه میانگین اثرات ساده کود کمپوست بر غلظت عناصر غذایی پر ‌مصرف در پایه سیترنج

نمودار4-12- مقایسه میانگین اثرات ساده کود نیتروژن بر غلظت عناصر غذایی پر ‌مصرف در پایه سیترنج

جدول 4-5- میانگین مربعات عناصر کم مصرف تحت تأثیر کود کمپوست و کود نیتروژن بر پایه سیترنج*
منبع تغییرات
df
N
P
K
Ca
Mg
Fe
Mn
Zn
Cu
کود کمپوست
3
*952/0
*006/0
**325/0
ns802/3
ns041/0
**012/19824
**954/133
**258/209
*507/11
کود نیتروژن
3
ns385/0
ns003/0
**813/1
ns479/3
ns033/0
**999/8668
ns207/4
**137/44
*990/17
کود کمپوست ? کود نیتروژن
9
ns505/1
ns11/0
*932/0
ns202/7
ns061/0
**162/33689
*503/196
**066/84
**181/94
خطا
32
936/2
25/0
149/0
864/36
241/0
691/912
195/289
624/38
092/51
Cv درصد

32/12
01/14
78/5
65/16
93/13
67/5
91/10
12/10
86/9

ns و ** و * به ترتیب بی معنی و معنی دار در سطح احتمال 1 و5 درصد

جدول 4-6- مقایسه میانگین اثرات متقابل عناصر کم مصرف تحت تاثیر کود کمپوست و کود نیتروژن بر پایه سیترنج*
سطوح
کمپوست ? نیتروژن
N
P
K
Ca
Mg

Fe
Mn
Zn
Cu

درصد

میکروگرم در گرم
صفر ? صفر
d91/1
c70/0
cd30/1
14/6
abc61/0

bc6/123
d07/21
f070/8
e54/11
صفر ? 5/2
bcd25/2
a80/0
c39/1
19/6
abc60/0

e05/94
abc04/29
bcd79/10
ab63/14
صفر ?40
abc63/2
bc19/0
fg04/1
96/5
bc56/0

fg01/71
abc69/27
f073/8
cde23/12
صفر ? 80
abcd35/2
bc17/0
i83/0
63/5
c51/0

gh04/65
cd28/25
f87/7
ab61/14
5/2 ? صفر
cd11/2
abc20/0
bc40/1
87/5
abc61/0

e06/89
ab20/31
bcd08/11
bcde67/12
5/2 ?20
abcd38/2
abc22/0
gh98/0
41/7
ab67/0

b5/131
cd04/25
b58/12
bcde56/12
5/2?40
abc62/2
abc21/0
hi89/0
20/7
abc63/0

a4/201
bc57/26
a32/16
abc23/14
5/2?80
abc53/2
abc20/0
de21/1
45/6
abc62/0

h08/62
bc96/26
def607/9
e34/11
5? صفر
abcd49/2
ab25/0
b51/1
37/7
abc63/0

gh20/62
abc54/27
f170/8
a24/15
5?20
abcd39/2
bc19/0
hi91/0
56/6
abc59/0

gh13/64
bc68/26
cde48/10
e74/11
5?40
bcd33/2
bc18/0
ef12/1
20/6
ab72/0

gh29/68
bc26/26
ef93/8
e76/11
5?80
ab37/2
ac20/0
gh98/0
23/6
abc64/0

gh64/66
bc66/26
f97/7
abc19/14
5/7? صفر
a90/2
abc20/0
a83/1
81/6
abc60/0

c9/118
abc23/29
bc59/11
abcde40/13
5/7?20
Abc35/2
ab22/0
de12/1
58/6
avc59/0

c79/77
ab88/30
v49/12
abcd05/14
5/7?40
Abc75/2
bc18/0
df15/1
85/6
a74/0

d6/107
avc62/28
ab65/14
f84/8
5/7?80
abc70/2
bc18/0
fg09/0
63/6
abc59/0

d1/105
a35/32
ab93/14
de02/12

*: در هر ستون کود کمپوست به ترتیب برابر با صفر، 5/2، 5 و 5/7 درصد
*: در هر ستون کود نیتروژن به ترتیب برابر با 0، 20، 40 و 80 میلی گرم در کیلوگرم

4-2- اثر کود آلی گرانوله گوگردی و نیتروژن بر خصوصیات مرفولوژیکی در پایه‌های مرکبات
4ـ2ـ1ـ نارنج:
( ارتفاع نهال
نمودار4-13و4-14، مقایسه میانگین اثرات ساده کود کمپوست و نیتروژن بر ارتفاع نهال نارنج را نشان میدهد. با عنایت به دادههای جدول 4-7، اثر متقابل کود کمپوست و نیتروژن برارتفاع نهال نارنج از نظر آماری، در سطح احتمال 5 درصد اثر معنی‌داری از خود نشان داد. نت
ایج جدول 4-8، بررسی اثر متقابل کود کمپوست و کود نیتروژن نشان داد، بیشترین ارتفاع نهال نارنج، بدون مصرف کود کمپوست و مصرف 20 میلی‌گرم در کیلوگرم کود نیتروژن برابر با 08/4 بود که نسبت به تیمار شاهد 16 درصد افزایش ارتفاع داشت و کمترین ارتفاع نهال نارنج با مصرف 5/7 درصد کود کمپوست و 80 میلی‌گرم در کیلوگرم کود نیتروژن برابر 70/2 بود که در مقایسه با تیمار شاهد 23 درصد کاهش ارتفاع از خود نشان داد.
( قطر طوقه
نمودار4-13و4-14، مقایسه میانگین اثرات ساده کود کمپوست و نیتروژن بر قطر طوقه نهال نارنج را نشان میدهد. با توجه به دادههای جدول 4-7، اثر متقابل کود کمپوست و نیتروژن بر قطرطوقه نهال نارنج از نظر آماری، در سطح احتمال 5 درصد اثر معنی‌داری از خود نشان داد. نتایج جدول 4-8، بررسی اثر متقابل کود کمپوست و کود نیتروژن نشان داد، حداکثر قطرطوقه در نهال نارنج، بدون اعمال کود کمپوست و مصرف 20 میلی‌گرم در کیلوگرم کود نیتروژن برابر 60/2 بود که در مقایسه با تیمار شاهد 18 درصد افزایش یافت و همچنین حداقل قطرطوقه در نهال نارنج تحت تأثیر اثرات متقابل این دو کود در غلظت 5/7 درصد کود کمپوست و بدون تأثیر کود نیتروژن برابر با 88/1 بود که نسبت به تیمار شاهد 14 درصد کاهش از خود نشان داد.
( تعداد برگ در نهال
نمودار4-13و4-14، مقایسه میانگین اثرات ساده کود کمپوست و نیتروژن بر تعداد برگ نهال نارنج را نشان میدهد. نتایج داده‌های جدول 4-7 نشان داد، اثر متقابل کود کمپوست و نیتروژن بر تعداد برگ نهال نارنج از نظر آماری، در سطح احتمال 1 درصد معنی‌دار شد. نتایج جدول 4-8، بررسی اثر متقابل کود کمپوست و کود نیتروژن نشان داد، حداکثر تعداد برگ در نهال نارنج با مصرف 5/7 در کود کمپوست و 80 میلی گرم در کیلوگرم کود نیتروژن برابر با 33/45 بود که نسبت به تیمار شاهد 63 درصد افزایش یافت و حداقل تعداد برگ در نهال نارنج در تیمار شاهد، بدون اعمال هر دو کود برابر83/27 بود.
پایه تاثیر زیادی بر مقدار عناصر کم مصرف در شاخساره پیوندک دارد که این نتایج با یافته‌های بدست آمده توسط سایر پژوهشگران در مورد سایر ارقام مرکبات مطابقت دارد به طوریکه نتایج تجزیه برگی نشان داد که در اثر محلول پاشی عنصر‌های سولفات روی، منگنز و منیزیم غلظت روی و منگنز در برگ افزایش یافت ولی غلظت منیزیم برگ تغییری نکرد (تدین و رستگار، 1383). نتایج بدست آمده از پژوهش صورت گرفته در این باره نشان داد که مقدار کود نیتروژنی بکار رفته همچنین می‌تواند رشد گیاهان را بطور قابل ملاحظه‌تحت تأثیر قرار دهد (ماست114، 1994).

نمودار 4-13- مقایسه میانگین اثرات ساده کود کمپوست بر خصوصیات مرفولوژیکی پایه نارنج

نمودار4-14- مقایسه میانگین اثرات ساده کود نیتروژن بر خصوصیات مرفولوژیکی پایه نارنج

جدول 4-7- میانگین مربعات اثر متقابل کود کمپوست و کود نیتروژن بر خصوصیات مرفولوژیکی پایه نارنج *
منبع تغییرات
df
ارتفاع نهال
قطر طوقه
تعداد برگ در نهال
کود کمپوست
3
**498/9
**378/1
ns375/175
کود نیتروژن
3
**428/3
**025/2
**542/1020
کود کمپوست ? کود نیتروژن
9
*564/3
*622/1
**708/1093
خطا
80
145/18
954/7
000/2397
Cv درصد

24/14
17/14
15/14

ns و ** و * به ترتیب بی معنی و معنی دار در سطح احتمال 1 و5 درصد

جدول 4-8- میانگین اثرات متقابل کود کمپوست و کود نیتروژن بر خصوصیات مرفولوژیکی پایه نارنج*
سطوح
کمپوست ? نیتروژن
ارتفاع نهال (سانتیمتر)
قطر طوقه (میلیمتر)
تعداد برگ در نهال (عدد)
صفر ? صفر
bcd51/3
cdef21/2
f83/27
صفر ? 5/2
a08/4
a60/2
ab83/44
صفر ?40
abcd56/3
bcdef23/2
cde17/36
صفر ? 80
abc86/3
ab59/2
abc17/42
5/2 ? صفر
defgh24/3
def08/2
ef17/32
5/2 ?20
defg25/3
cdef20/2
abcd33/41
5/2?40
abcd56/3
f 03/2
ab17/43
5/2?80
ab92/3
abcde41/2
abcd50/41
5? صفر
fgh74/2
f96/1
abcd83/40
5?20
abcd61/3
abcd44/2
abcd17/40
5?40
def26/3
abcde41/2
bcd00/39
5?80
defgh24/3
ef07/2
abc67/41
5/7? صفر
gh71/2
f88/1
de33/35
5/7?20
cde32/3
abc46/2
cde00/36
5/7?40
efgh90/2
f95/1
ef50/31
5/7?80
h70/2
f01/2
a33/45

*: در هر ستون کود کمپوست به ترتیب برابر با صفر، 5/2، 5 و 5/7 درصد
*: در هر ستون کود نیتروژن به ترتیب برابر با 0، 20، 40 و 80 میلی گرم در کیلوگرم

4ـ2ـ2ـ سیتروملو:
( ارتفاع نهال
با توجه به دادههای جدول 4-13، اثر متقابل کود آلی و نیتروژن برارتفاع نهال سیتروملو از نظر آماری، در سطح احتمال 5 درصد اثر معنی‌داری از خود نشان داد. جدول 4-14 مقایسه میانگین اثرات ساده کود آلی و نیتروژن بر ارتفاع نهال سیتروملو را نشان میدهد. نتایج جدول 4-15، بررسی اثر متقابل کود کمپوست و کود نیتروژن نشان داد، بیشترین ارتفاع نهال سیتروملو با مصرف 5 درصد کمپوست و مصرف 40 میلی‌گرم در کیلوگرم کود نیتروژن برابر با 38/4 بود که نسبت به تیمار شاهد 27 درصد ارتفاع نهال افزایش یافت و حداقل ارتفاع نهال سیتروملو با مصرف 5/7 درصد کود کمپوست و بدون اعمال کود نیتروژن برابر با 16/3 بود که در مقایسه با تیمار شاهد 8 درصد کاهش از خود نشان داد.
( قطر طوقه
نتایج دادههای جدول 4-13، اثر متقابل کود آلی و نیتروژن بر قطرطوقه نهال سیتروملو از نظر آماری، در سطح احتمال 1 درصد معنی‌دار شد. جدول 4-14 مقایسه میانگین اثرات ساده کود آلی و نیتروژن بر قطر طوقه نهال سیتروملو را نشان میدهد. نتایج جدول 4-15، بررسی اثر متقابل کود ک
مپوست و کود نیتروژن نشان داد، حداکثر قطرطوقه در نهال سیتروملو با مصرف 5/2 درصد کود کمپوست و بدون مصرف کود نیتروژن برابر با 72/2 بود که نسبت به تیمار شاهد 59/24 درصد افزایش یافت و حداقل قطر طوقه سیتروملو با مصرف 5 درصد کود کمپوست و بدون تأثیر کود نیتروژن برابر با 85/1 بود که نسبت به تیمار شاهد 13/15 درصد قطرطوقه کاهش یافت.
( تعداد برگ در نهال
با عنایت به داده‌های جدول 4-13، اثر متقابل کود آلی و نیتروژن بر تعداد برگ نهال سیتروملو از نظر آماری، در سطح احتمال 1 درصد به شدت اثر معنی‌داری از خود نشان داد. جدول 4-14، مقایسه میانگین اثرات ساده کود آلی و نیتروژن بر تعداد برگ نهال سیتروملو را نشان میدهد. نتایج جدول 4-15، بررسی اثر متقابل کود کمپوست و کود نیتروژن نشان داد، حداکثر تعداد برگ در نهال سیتروملو با مصرف 5/2 درصد کود کمپوست و 80 میلی گرم در کیلوگرم کود نیتروژن برابر با 64 بود که در مقایسه با تیمار شاهد 61/12 درصد افزایش داشت و حداقل تعداد برگ در نهال سیتروملو با مصرف 5 درصد کود کمپوست و 40 میلی‌گرم در کیلوگرم کود نیتروژن برابر با 83/35 بودکه نسبت به تیمار شاهد 95/36 درصد کاهش از خود نشان داد.

با توجه به نتایج بدست آمده توسط اندرسون115 (1992) نهال بذری ترویر سیترنج نسبت به نارنج سه برگ و نارنج و نارنج معمولی دارای ارتفاع و قطر ساقه بیشتر می‌باشد.
در تحقیقی نشان داده شد که با افزایش غلظت نیتروژن، ارتفاع نهال، ‌قطر ساقه و میانگین سطح برگ در پایه های مختلف افزایش یافته که بیشترین میزان آنها زمانی بدست آمد که نهال‌ها با 300 میلی گرم نیتروژن خالص در هر گلدان منابع مختلف بطور هفتگی تغذیه شدند که این نتایج موافق با یافته‌های (ماست و ویلیام116، 1994) می‌باشد. اینگونه گزارش شده است که اثر کود کمپوست بر میزان رشد ارتفاع نهال می‌تواند ناشی از شرایط محیطی و مراحل فنولو‍ژی گیاه باشد (جهانگیرزاده، 1382).
همچنین با توجه به نتایج بدست آمده از جن سن117 (2002)، افزایش طول گیاهچه موجب استقرار بهتر گیاه می‌شود. در پژوهش‌هایی نشان داده شد که تغذیه نهال ها با کود سولفات آمونیوم موجب افزایش میانگین سطح برگ و ارتفاع ساقه ها گردیده است که می‌تواند نتایج تحقیقات قبلی را تائید کند (ماست118، 1994).
علیرغم آن که بر اساس نتایج آزمایش، کود کمپوست و نیتروژن باعث معنی دار شدن نهال‌ها شده، لیکن باید توجه داشت که که قدرت رشد هر گیاهی بستگی به خصوصیات ژنتیکی آن گیاه دارد (زکری119، 1993).

نمودار4-15- مقایسه میانگین اثرات ساده کود کمپوست بر خصوصیات مرفولوژیکی پایه سیتروملو

نمودار4-16- مقایسه میانگین اثرات ساده کود

دیدگاهتان را بنویسید