پایان نامه ارشد رایگان درمورد متغیر، توصیف، واریانس، کمترین

دانلود پایان نامه

وکاربردی بودن این پژوهش ونیزبه جامعه ونمونه آماری موردبررسی دراین پژوهش اشاره شد.همچنین بااستفاده ازنرم افزار spss جهت تعیین آلفای کرونباخ تعدادسی ودوپرسشنامه توزیع شدونتایج حاکی ازآن بود که ضریب آلفای کرنباخ برای متغیرهای مستقل ووابسته درصدهای قابل قبولی رانشان می دهدودرنهایت ازآزمون کولموگروف – اسمیرنوف این نتیجه به دست آمد که متغیررضایت مشتری درنمونه دارای توزیع نرمال می باشدومی توان ازروش های پارامتریک برای انتخاب حجم نمونه استفاده نمود.
همان طورکه می دانیم تجزیه و تحلیل داده های آماری یکی از گامهای اساسی در تحقیقات می باشندونتایج تحقیقات به آن بستگی دارد .
این فصل جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده طراحی گردیده است، نخست پرسشنامه هایی که توسط پاسخ گویان تکمیل گردیده را جمع آوری وداده های خام مورد نیاز جهت آزمون فرضیه ها به کمک رایانه و نرم افزار ثبت می گردند وسپس این داده هاازطریق نرم افزار18 spss تجزیه وتحلیل شده ودردومرحله به اطلاعات مورداستفاده دراین تحقیق،تبدیل می گردند.
در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جدول آمارتوصیفی و فراوانی ونموداردایره ای، میله ای و هیستوگرام ارائه می شود و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می باشد، با استفاده از آزمون رگرسیون فرضیات تحقیق موردآزمون قرار می گیرندودر نهایت می توان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه های آماری اظهار نظر نمود.

4-2) توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان:
در این بخش به توصیف متغیر های جمعیت شناختی تحقیق پرداخته می شود:
* توصیف جنسیت پاسخ دهندگان
*

فراوانی
درصد
متغیر
زن
140
7/29

مرد
323
4/68

کل
463
1/98
بدون پاسخ
9
9/1
کل
472
100
جدول4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان

نمودار4-1) نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان
باتوجّه به جدول و نمودار 4-1 مشاهده می شود که جنسیت 7/29 درصد از پاسخ دهندگان زن و 4/68 درصد نیزمرد می باشند، همچنین 9/1 درصد به این سوال پاسخ نداده اند.
* توصیف وضعیت تأهل پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
متغیر
متاهل
359
1/76

مجرد
107
7/22

کل
466
7/98
بدون پاسخ
6
3/1
کل
472
100
جدول4-2) توصیف وضعیت تأهل پاسخ دهندگان

نمودار4-2) نمودار دایره ای وضعیت تأهل پاسخ دهندگان

باتوجّه به جدول و نمودار 4-2 مشاهده می شود که وضعیت تأهل 1/76 درصد از پاسخ دهندگان متاهل و 7/22 درصد نیز مجرد بوده است، همچنین 3/1 درصد به این سوال پاسخ نداده اند.

* توصیف سن پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
متغیر
کمتر از 30 سال
133
2/28

بین 30 تا 50 سال
258
7/54

بالای 50 سال
76
1/16

کل
467
9/98
بدون پاسخ
5
1/1
کل
472
100
جدول4-3) سن پاسخ دهندگان

نمودار4-3) نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان

مطابق جدول و نمودار 4-3 مشاهده می شود که سن 2/28 درصد از پاسخ دهندگان کمتر از 30 سال، ، 7/45 درصد بین 30 تا 50 سال، 1/16 درصد 50 سال به بالا بوده اند، و همچنین 1/1 درصد به این سوال پاسخ نداده اند.
* توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
متغیر
دیپلم و زیردیپلم
170
36

فوق دیپلم
104
22

لیسانس
147
1/31

فوق لیسانس و بالاتر
43
1/9

کل
464
3/98
بدون پاسخ
8
7/1
کل
472
100
جدول4-4) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان

نمودار4-4) نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان
با توجّه به شکل و نمودار 4-4 مشاهده می شود که میزان تحصیلات 36 درصد از پاسخ دهندگان دیپلم و زیر دیپلم، 22 درصد فوق دیپلم، 1/31 درصد لیسانس و 1/9 درصد فوق لیسانس و بالاتر می باشد. و همچنین 7/1 درصد به این سوال پاسخ نداده اند.

4-3) توصیف متغیر های تحقیق:
در این بخش از فصل چهارم تحقیق به توصیف متغیر های اصلی تحقیق پرداخته می شود:

* توصیف متغیر اعتماد:

واریانس
انحراف معیار
میانگین
بیشترین
کمترین
تعداد
آماره توصیفی متغیر
031/1
01533/1
0957/6
7
1
472
اعتماد
جدول4-5) توصیف متغیر اعتماد

نمودار4-5) هیستوگرام متغیر اعتماد

با توجه به نمودار و جدول 4-5 مشاهده می شود که متغیر اعتماد دارای کمترین مقدار(مینیمم) 1 ، بیشترین(ماکزیمم) 7 ، میانگین 0957/6 ، انحراف معیار 01533/1 و واریانس 031/1 می باشد.
* توصیف متغیر تعهد:

واریانس
انحراف معیار
میانگین
بیشترین
کمترین
تعداد
آماره توصیفی متغیر
309/1
14399/1
6492/5
7
25/1
472
تعهد
جدول4-6) توصیف متغیر تعهد

نمودار4-6) هیستوگرام متغیر تعهد

با توجه به نمودار و جدول 4-6 مشاهده می شود که متغیر تعهد دارای کمترین مقدار(مینیمم) 25/1 ، بیشترین(ماکزیم)7 ، میانگین 6492/5 ، انحراف معیار 14399/1 و واریانس 309/1 می باشد.

* توصیف متغیر برقراری ارتباط:

واریانس
انحراف معیار
میانگین
بیشترین
کمترین
تعداد
آماره توصیفی متغیر
464/1
20989/1
6151/5
7
1
472
برقراری ارتباط
جدول4-7) توصیف متغیر برقراری ارتباط

نمودار4-7) هیستوگرام متغیر برقراری ارتباط
با توجه به نمودار و جدول 4-7 مشاهده می شود که متغیر برقراری ارتباط دارای کمترین مقدار(مینیمم)1 ، بیشترین(ماکزیمم)7 ، میانگین 6151/5 ، انحراف
معیار 20989/1 و واریانس 464/1 می باشد.
* توصیف متغیر ارزش مشترک
*
واریانس
انحراف معیار
میانگین
بیشترین
کمترین
تعداد
آماره توصیفی متغیر
235/2
49489/1
0321/5
7
1
472
ارزش مشترک
جدول4-8) توصیف متغیر ارزش مشترک

نمودار4-8) هیستوگرام متغیر ارزش مشترک
با توجه به نمودار و جدول 4-8 مشاهده می شود که متغیر ارزش مشترک دارای کمترین مقدار(مینیمم)1 ، بیشترین(ماکزیمم)7 ، میانگین 0321/5 ، انحراف معیار 49489/1 و واریانس 235/2 می باشد.

* توصیف متغیر همدلی:
*
واریانس
انحراف معیار
میانگین
بیشترین
کمترین
تعداد
آماره توصیفی متغیر
832/1
35359/1
1341/5
7
1
472
همدلی
جدول4-9) توصیف متغیر همدلی

نمودار4-9) هیستوگرام متغیر همدلی
با توجه به نمودار و جدول 4-9 مشاهده می شود که متغیر همدلی دارای کمترین مقدار(مینیمم)1، بیشترین(ماکزیمم)7، میانگین 1341/5 ، انحراف معیار 35359/1 و واریانس 832/1 می باشد.
* توصیف متغیر روابط متقابل:

واریانس
انحراف معیار
میانگین
بیشترین
کمترین
تعداد
آماره توصیفی متغیر
085/2
4441/1
2239/5
7
1
472
روابط متقابل
جدول4-10) توصیف متغیر روابط متقابل

نمودار4-10) هیستوگرام متغیر روابط متقابل
با توجه به نمودار و جدول 4-10 مشاهده می شود که متغیر روابط متقابل دارای کمترین مقدار(مینیمم)1، بیشترین(ماکزیمم)7، میانگین 2239/5 ، انحراف معیار 4441/1 و واریانس 085/2 می باشد.
* توصیف متغیر بازاریابی رابطه مند:
*
واریانس
انحراف معیار
میانگین
بیشترین
کمترین
تعداد
آماره توصیفی متغیر
139/1
06702/1
466/5
7
55/1
472
بازاریابی رابطه مند
جدول4-11) توصیف متغیر بازاریابی رابطه مند

نمودار4-11) هیستوگرام متغیر بازاریابی رابطه مند
با توجه به نمودار و جدول 4-11 مشاهده می شود که متغیر بازاریابی رابطه مند دارای کمترین مقدار(مینیمم) 55/1،بیشترین(ماکزیمم)7، میانگین 466/5 ، انحراف معیار 06702/1 و واریانس 139/1 می باشد.
* توصیف متغیر رضایت مشتری:

واریانس
انحراف معیار
میانگین
بیشترین
کمترین
تعداد
آماره توصیفی متغیر
727/1
31401/1
4588/5
7
1
472
رضایت مشتری
جدول4-12) توصیف متغیر رضایت مشتری

نمودار4-12) هیستوگرام متغیر رضایت مشتری
با توجه به نمودار و جدول 4-12 مشاهده می شود که متغیر رضایت مشتری دارای کمترین مقدار(مینیمم)1، بیشترین(ماکزیمم)7، میانگین 4588/5،انحراف معیار31401/1و واریانس 727/1 می باشد.
4-4) آزمون فرضیات تحقیق:
در این بخش از فصل چهارم به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته می شود:
فرضیه اصلی :
بازاریابی رابطه مند برروی رضایت مشتریان بانک ملی تاثیر می گذارد.
بازاریابی رابطه مند برروی رضایت مشتریان بانک ملی تاثیر نمی گذارد :
بازاریابی رابطه مند برروی رضایت مشتریان بانک ملی تاثیر می گذارد :
نتیجه
سطح معنی داری
بتا
ضریب تعیین
شدت رابطه

تایید فرضیه
061/0

734/0
857/0
مقدار ثابت

000/0
857/0

اثر بازاریابی رابطه مند بر رضایت مشتریان
جدول4-13) آزمون رگرسیون بین بازاریابی رابطه مند و رضایت مشتریان

برای فرضیه اصلی تحقیق مدل معنی داری بدست آمده است. سطح معنی داری بدست آمده برای تاثیر متغیر بازاریابی رابطه مند بر روی رضایت مشتریان، کوچک تر از پنج صدم می باشد،( 05/0 >000/0 Sig = ) که به همین دلیل، با اطمینان 95 درصد فرض H0 رد و فرض H1تایید می شود و این تاثیر معنی دار می باشد، در نتیجه فرضیه تحقیق پذیرفته می شود. شدت تاثیر برابر 7/85 درصد می باشد، با توجه به علامت بتا مشاهده می شود که جهت این تاثیرمثبت می باشد. ضریب تعیین نیز برابر 734/0 می باشداین به این معنی می باشد که متغیر بازاریابی رابطه مند حدود 73 درصد تغییرات متغیر رضایت مشتریان را پیش بینی می کند.

دیدگاهتان را بنویسید