پایان نامه با واژگان کلیدی استاندارد، تعهد مستمر، چشم انداز

دانلود پایان نامه

جامعه پذیری در سازمان شامل از قبل پیوستن به سازمان، مواجه شدن با سازمان و تغییر و تطبیق فرد با سازمان. در این میان، در صورتی که فرد رفتارها و انتظارات مورد قبول سازمانی را درونی ننماید، دچار یکسری تبعات رفتاری و عاطفی خواهد گردید که در صورت عدم هدایت صحیح توسط رایزنی خردمند، ممکن است رضایت خاطر عمومی وی کاهش یافته و انگیزه دورنی برای انجام کار را از دست بدهد و تعهد کاری وی کاهش یابد. لذا آشنایی با فنون جامعه پذیری سازمانی می تواند آمادگی لازم را در افراد و مدیران وجود آورد.
نیروی انسانی با احساس وفاداری و تعلق و تعهدکم، نه تنها خود را در جهت نیل به اهداف سازمان حرکت نمی کند، بلکه با ایجاد فرهنگ بی تفاوتی نسبت به مسائل و مشکلات سازمان، بین دیگر همکاران روح همکاری و تعاون را ضعیف می کند و در نهایت موفقیت سازمان را به تاخیر می اندازد یا مانع آن می شود. در این راستا، امروزه بسیاری از محققان به دنبال درک عمیق عوامل متفاوت تاثیر گذار بر تعهد کارکنان متخصص نسبت به سازمان (یا به تعبیر دیگر کارکنان دانشی که از جمله دارایی های با ارزش سازمان محسوب می شوند) و هم چنین بهره مندی از حداکثر توانایی آن ها هستند.
همچنین با توجه به تحقیقات محدود جامعه پذیری سازمانی در داخل کشور شایسته به مطالعاتی بیشتری در زمینه روی آورد. وجود تعهد کاری در میان کارکنان سازمان به عنوان عامل اساسی پیشرفت کاری و پشبرد اهداف سازمانی در مطالعات ثابت شده است، بنابراین تحقیق در زمینه شناسایی عوامل موثر بر افزایش تعهد در میان کارکنان می تواند راه گشای مسائل مدیریتی باشد.
فصل سوم
روش پژوهش
مقدمه
تحقیق فرایندی علمی و روشی منظم و منطقی برای حل مسایل است، در حوزه علوم تربیتی وسیله‌ای است موثر برای درک و شناخت بهتر افراد، شکوفایی استعدادها و یافتن شرایطی که در آن فرد به بهترین وجه فرصت رشد و تعالی را بیابد. از این رو شایسته است از روشهای پژوهش علمی که ابزارها و تدابیر سودمندی برای وصول به حقیقت و کشف ابعاد و ماهیت مشکلات و پدیده‌ها هستند بهره گرفته شود. انتخاب روش تحقیق در پژوهشهای آموزشی بستگی به موضوع، اهداف و ماهیت تحقیق دارد. در این فصل ابتدا روش تحقیق توضیح داده می‌شود و به دنبال آن جامعه‌ی آماری این پژوهش معرفی خواهد شد. بعد از آن چگونگی برآورد حجم نمونه‌ی آماری و روش نمونه‌گیری شرح داده می‌شود. سپس توضیحاتی در مورد ابزار اندازه‌گیری و طرز ساختن آنها، تعیین روایی و پایایی و کنترل هایی که در مورد ابزار اندازه‌گیری صورت گرفته است تا داده‌های معتبری به دست آید، ارائه گردیده است. در پایان روشهای جمع‌آوری اطلاعات و آزمونهای آماری برای تجزیه و تحلیل داده‌ها معرفی شده‌اند.
3-1 روش تحقیق
این تحقیق از نوع کاربردی است و با در نظر گرفتن موضوع پژوهش که بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه است، روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی99 بوده است. این پژوهش از این منظر که نظرات کارکنان را پیرامون جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی مورد بررسی قرار داده توصیفی است. از ویژگیهای تحقیق توصیفی این است که محقق دخالتی در موقعیت، وضعیت و نقش متغیرها ندارد و آنها را دستکاری یا کنترل
نمی‌کند و صرفاً آنچه وجود دارد مطالعه کرده، به توصیف و تشریح آن می‌پردازد. ضمناً از آنجا که رابطه‌ی جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی همه بررسی می‌شود، از فنون و آزمون‌های همبستگی نیز بهره گرفته خواهد شد.
3-2 جامعه آماری
تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده در یک جامعه آماری انجام می شود. به این دلیل، موضوع تحقیق ممکن است متوجه صفات و ویژگی ها، کارکردها، و متغیرهای آن باشد یا این که روابط بین متغیرها، صفات، کنش و واکنش و عوامل تاثیر گذار در جامعه مورد مطالعه قرار دهد (حافظ نیا، 1384). یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند (سرمد و همکاران، 1387). جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه‌ی کارکنان ادراه صنعت، معدن و تجارت می‌باشند که بصورت تمام وقت در استخدام این سازمان بوده‌اند، حجم جامعه‌ی آماری 600 نفر است.
3-3 برآورد حجم نمونه
در این پژوهش ابتدا برای پیش‌بینی حجم نمونه یک مطالعه مقدماتی بر روی 30 نفر انجام شد و سپس با استفاده از داده‌های بدست آمده واریانس جامعه محاسبه گردید و بعد با استفاده از فرمول حجم نمونه تعیین گردید (سرایی، 1382، ص 129). از آنجایی‌که در پژوهش حاضر از پرسشنامه استفاده می‌شود، برآورد واریانس بر اساس پرسشنامه های پژوهش صورت گرفت و در فرمول مربوطه قرار داده شد.
N= حجم جامعه آماری
n= حجم نمونه آماری
d2= دقت احتمالی مطلوب
t2= سطح اطمینان 95 درصد
s2= واریانس برآورد شده
N= 600
d2= 1/0
t2= 96/1
مقدار s2 بر اساس پرسشنامه‌های پژوهش سازمانی سازمانی به ترتیب معادل 741/0،برآورد گردید.
حجم نمونه آماری پژوهش 155 نفر تعیین شد. بوسیله نرم‌‌افزار آماری SPSS100، توان آماری و سطح معنی‌داری پس از تحلیل مقدماتی دقیقاً محاسبه می‌گردد و کفایت حجم نمونه بررسی می‌شود. معمولاً اگر توان آماری بالای 8/0 و سطح معنی‌داری نزدیک به صفر باشد می‌توان نتیجه گرفت که حجم نمونه کافی بوده است. در صورتی که پس از تحلیل مقدماتی توان آماری کمتر از 8/0 و سطح معنی‌داری بین 15/0- 05/0 باشد لازم است تعدادی به حجم نمونه اضافه شود (مولوی، 1386).
3-4 روش نمونه‌گیری
روش نمونه گیری پژوهش حاضر تصادفی ساده می باشد. برای انتخاب نمونه آماری لیست کارکنان تهیه گردد. سپس به صورت قرعه کشی اقدام به انتخاب نمونه آماری گردید. از این روش زمانی استفاده می شود که در آن برای هر یک از اعضای جامعه امکان مساوی برای انتخاب شدن فراهم شود(دلاور، 1384).
3-5 ابزار اندازه‌گیری
در پژوهشهای علوم رفتاری از ابزارهای مختلفی همچون پرسشنامه، مصاحبه و غیره جهت اندازه‌گیری متغیرها استفاده می‌شود. انتخاب نوع ابزار اندازه‌گیری بستگی به ماهیت موضوع، اهداف پژوهش و آزمودنیها دارد. بنابراین انتخاب ابزار اندازه‌گیری مناسب یکی از مهمترین مراحل روش علمی پژوهش است که می‌تواند محقق را در جمع‌آوری اطلاعات کمک نماید. در پژوهش حاضر از پرسشنامه برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است. در این پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد برای بررسی متغیرهای جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی بعنوان ابزار اصلی گردآوری داده‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
الف. پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی: پرسشنامه مذکور بر اساس ابعاد جامعه پذیری سازمانی تائورمینا (1997) است. با کمی تغییرات برای کارکنان توسط پژوهشگران بازنویسی شده است. این پرسشنامه شامل موارد دریافت آموزش (سوالهای 1تا 5 )، تفاهم (سوالهای 6 تا 10 )، حمایت کارکنان (سوالهای 11 تا 15) و چشم انداز از آینده سازمان (سوال های 16 تا 20) است. این پرسشنامه در برگیرنده 20 گویه است و به گونه تفکیکی و با استفاده از مقیاس پنج درجه ای لیکرت جامعه پذیری سازمانی را مورد سنجش قرار می دهد. پایایی این پرسشنامه در مطالعات قبلی از جمله نادی و همکاران(1388) 92/0 گزارش شده است.
ب. پرسشنامه تعهد سازمانی: این پرسشنامه که بر اساس ابعاد ابعاد تعهد سازمانی می یر و آلن (1990)است. این پرسشنامه شامل موارد تعهد عاطفی (سوالهای 1تا 8 )، تعهد مستمر(سوالهای 9 تا 16 )، تعهد هنجاری (سوالهای 17 تا 23 ) است.این پرسشنامه در برگیرنده 23 گویه است و به گونه تفکیکی و با استفاده از مقیاس پنج درجه ای لیکرت تعهد سازمانی را مورد سنجش قرار می دهد. پایایی این پرسشنامه در مطالعات قبلی از جمله براتی و عریضی سامانی(1387) 91/0 گزارش شده است.
طیف مورد استفاده در سه پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت می‌باشد (شامل: خیلی کم، کم، تا اندازه‌ای، زیاد و خیلی زیاد) در جدول 3-6 نشان داده شده است.
جدول 3-1: مقیاس درجه‌بندی سوالهای پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی بر اساس مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت
گزینه انتخابی
خیلی زیاد
زیاد
تا اندازه‌ای
کم
خیلی‌کم
امتیاز
5
4
3
2
1
سوالات پرسشنامه‌ها بصورت گزاره خبری با وجه نظر مثبت طراحی شده‌‌اند.
د- پرسشنامه سوم برای گردآوری اطلاعات جمعیت‌شناختی اعضای نمونه آماری و توسط محقق طراحی شده است.
3-6 تعیین پایایی و روایی ابزارهای اندازه‌گیری
3-6-1 برآورد پایایی پرسشنامه‌ها
برای تعیین پایایی101 ، روشهای مختلفی وجود دارد. در این تحقیق برای مشخص نمودن پایایی پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ102 استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمودن‌هایی که ویژگیهای مختلف را اندازه‌گیری می‌کنند بکار می‌رود. در اینگونه ابزار، پاسخ هر سوال می‌تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. سرمد و همکاران (1387) معتقدندکه “برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوالات پرسشنامه یا زیرآزمون و واریانس کل را محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضریب آلفا را بدست آورد”( سرمد و همکاران ،1387)
ضریب پایایی پرسشنامه‌های جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی از طریق فرمول زیر به وسیله نرم‌افزار SPSS محاسبه شده است.
ra= ضریب آلفای کرونباخ
J= تعداد سوالات آزمون
2Sj= واریانس سوالات آزمون
2s= واریانس کل آزمون
ضرایب پایایی کل برای هر یک از پرسشنامه‌ها جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در جدول 3-2 نشان داده شده است.
جدول 3-2: ضرایب پایایی کل پرسشنامه‌های جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی
پرسشنامه
ضریب پایایی
جامعه پذیری سازمانی
87/0
تعهد سازمانی
82/0
پایایی پرسشنامه‌های جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی به ترتیب 87 و 82/0 محاسبه شده است.
ضرایب پایایی برای هر یک از زیرمقیاس‌های پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی در جدول 3-3 نشان داده شده است.
جدول 3-3: ضرایب پایایی زیرمقیاس‌های پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی
ابعاد جامعه پذیری سازمانی
ضریب پایایی
دریافت آموزش
89/0
تفاهم
82/0
حمایت کارکنان
84/0
چشم انداز از آینده سازمان
86/0
ضرایب پایایی برای هر یک از زیرمقیاس‌های پرسشنامه تعهد سازمانی در جدول 3-4 نشان داده شده است.
جدول 3-4: ضرایب پایایی زیرمقیاس‌های پرسشنامه تعهد سازمانی
مولفه های تعهد سازمانی
ضریب پایایی
تعهد عاطفی
79/0
تعهد مستمر
80/0
تعهد هنجاری
84/0
3-6-2 برآورد روایی103 پرسشنامه‌ها
روایی به این مفهوم اشاره دارد که وسیله اندازه‌گیری چیزی را که ادعا می‌کند دقیقاً همان چیز را اندازه بگیرد یعنی متناسب با آن باشد و از مهمترین آن روایی صوری و محتوایی است و برای اینکه پرسشنامه‌ای حداقل دارای روایی محتوایی باشد باید سوالات آزمون با توجه به مبانی تئوریک دقیقاً مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا میزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد. روایی صوری و محتوایی هر یک از پرسشنامه‌های پژوهش به تفکیک در زیر ارائه می‌شود:
الف: پرسشنامه استاندارد جامعه پذیری سازمانی روایی محتوایی داشته است ولی جهت هماهنگ کردن سوالات با کارکنان و سازمان اصلاحات مختصری در آن صورت گرفت. لذا روایی محتوایی و صوری آن با نظر متخصصان و استادان مدیریت مورد تایید قرار گرفت.
ب: پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی روایی محتوایی داشته است ولی جه

دیدگاهتان را بنویسید