پایان نامه با کلید واژه های استاندارد، تعهد مستمر، چشم انداز

دانلود پایان نامه

اهداف پژوهش و آزمودنیها دارد. بنابراین انتخاب ابزار اندازه‌گیری مناسب یکی از مهمترین مراحل روش علمی پژوهش است که می‌تواند محقق را در جمع‌آوری اطلاعات کمک نماید. در پژوهش حاضر از پرسشنامه برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است. در این پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد برای بررسی متغیرهای جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی بعنوان ابزار اصلی گردآوری داده‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
الف. پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی: پرسشنامه مذکور بر اساس ابعاد جامعه پذیری سازمانی تائورمینا (1997) است. با کمی تغییرات برای کارکنان توسط پژوهشگران بازنویسی شده است. این پرسشنامه شامل موارد دریافت آموزش (سوالهای 1تا 5 )، تفاهم (سوالهای 6 تا 10 )، حمایت کارکنان (سوالهای 11 تا 15) و چشم انداز از آینده سازمان (سوال های 16 تا 20) است. این پرسشنامه در برگیرنده 20 گویه است و به گونه تفکیکی و با استفاده از مقیاس پنج درجه ای لیکرت جامعه پذیری سازمانی را مورد سنجش قرار می دهد. پایایی این پرسشنامه در مطالعات قبلی از جمله نادی و همکاران(1388) 92/0 گزارش شده است.
ب. پرسشنامه تعهد سازمانی: این پرسشنامه که بر اساس ابعاد ابعاد تعهد سازمانی می یر و آلن (1990)است. این پرسشنامه شامل موارد تعهد عاطفی (سوالهای 1تا 8 )، تعهد مستمر(سوالهای 9 تا 16 )، تعهد هنجاری (سوالهای 17 تا 23 ) است.این پرسشنامه در برگیرنده 23 گویه است و به گونه تفکیکی و با استفاده از مقیاس پنج درجه ای لیکرت تعهد سازمانی را مورد سنجش قرار می دهد. پایایی این پرسشنامه در مطالعات قبلی از جمله براتی و عریضی سامانی(1387) 91/0 گزارش شده است.
طیف مورد استفاده در سه پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت می‌باشد (شامل: خیلی کم، کم، تا اندازه‌ای، زیاد و خیلی زیاد) در جدول 3-6 نشان داده شده است.
جدول 3-1: مقیاس درجه‌بندی سوالهای پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی بر اساس مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت
گزینه انتخابی
خیلی زیاد
زیاد
تا اندازه‌ای
کم
خیلی‌کم
امتیاز
5
4
3
2
1
سوالات پرسشنامه‌ها بصورت گزاره خبری با وجه نظر مثبت طراحی شده‌‌اند.
د- پرسشنامه سوم برای گردآوری اطلاعات جمعیت‌شناختی اعضای نمونه آماری و توسط محقق طراحی شده است.
3-6 تعیین پایایی و روایی ابزارهای اندازه‌گیری
3-6-1 برآورد پایایی پرسشنامه‌ها
برای تعیین پایایی101 ، روشهای مختلفی وجود دارد. در این تحقیق برای مشخص نمودن پایایی پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ102 استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمودن‌هایی که ویژگیهای مختلف را اندازه‌گیری می‌کنند بکار می‌رود. در اینگونه ابزار، پاسخ هر سوال می‌تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. سرمد و همکاران (1387) معتقدندکه “برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوالات پرسشنامه یا زیرآزمون و واریانس کل را محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضریب آلفا را بدست آورد”( سرمد و همکاران ،1387)
ضریب پایایی پرسشنامه‌های جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی از طریق فرمول زیر به وسیله نرم‌افزار SPSS محاسبه شده است.
ra= ضریب آلفای کرونباخ
J= تعداد سوالات آزمون
2Sj= واریانس سوالات آزمون
2s= واریانس کل آزمون
ضرایب پایایی کل برای هر یک از پرسشنامه‌ها جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در جدول 3-2 نشان داده شده است.
جدول 3-2: ضرایب پایایی کل پرسشنامه‌های جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی
پرسشنامه
ضریب پایایی
جامعه پذیری سازمانی
87/0
تعهد سازمانی
82/0
پایایی پرسشنامه‌های جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی به ترتیب 87 و 82/0 محاسبه شده است.
ضرایب پایایی برای هر یک از زیرمقیاس‌های پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی در جدول 3-3 نشان داده شده است.
جدول 3-3: ضرایب پایایی زیرمقیاس‌های پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی
ابعاد جامعه پذیری سازمانی
ضریب پایایی
دریافت آموزش
89/0
تفاهم
82/0
حمایت کارکنان
84/0
چشم انداز از آینده سازمان
86/0
ضرایب پایایی برای هر یک از زیرمقیاس‌های پرسشنامه تعهد سازمانی در جدول 3-4 نشان داده شده است.
جدول 3-4: ضرایب پایایی زیرمقیاس‌های پرسشنامه تعهد سازمانی
مولفه های تعهد سازمانی
ضریب پایایی
تعهد عاطفی
79/0
تعهد مستمر
80/0
تعهد هنجاری
84/0
3-6-2 برآورد روایی103 پرسشنامه‌ها
روایی به این مفهوم اشاره دارد که وسیله اندازه‌گیری چیزی را که ادعا می‌کند دقیقاً همان چیز را اندازه بگیرد یعنی متناسب با آن باشد و از مهمترین آن روایی صوری و محتوایی است و برای اینکه پرسشنامه‌ای حداقل دارای روایی محتوایی باشد باید سوالات آزمون با توجه به مبانی تئوریک دقیقاً مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا میزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد. روایی صوری و محتوایی هر یک از پرسشنامه‌های پژوهش به تفکیک در زیر ارائه می‌شود:
الف: پرسشنامه استاندارد جامعه پذیری سازمانی روایی محتوایی داشته است ولی جهت هماهنگ کردن سوالات با کارکنان و سازمان اصلاحات مختصری در آن صورت گرفت. لذا روایی محتوایی و صوری آن با نظر متخصصان و استادان مدیریت مورد تایید قرار گرفت.
ب: پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی روایی محتوایی داشته است ولی جهت هماهنگ کردن سوالات با کارکنان و سازمان اصلاحات مختصری در آن صورت گرفت. لذا روایی محتوایی و صوری آن با نظر متخصصان و استادان مدیریت مورد تایید قرار گرفت.
3-7 شیوه جمع‌آوری اطلاعات
برای انجام این پژوهش پس از تصویب موضوع تحقیق به مطالعه کتب تخصصی، مجلات علمی- پژوهشی و منابع علمی کتابخانه‌ای اقدام و فیش‌برداری گردید. برای اجرای پرسشنامه‌ها بر اساس معرفی‌نامه معاونت آموزشی دانشگاه ، مجوز لازم برای اجرای پرسشنامه‌های پژوهش در سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه فراهم گردید. پس از هماهنگی با معاونت آموزشی و اداره کل حراست سازمان فوق‌الذکر و دریافت معرفی‌نامه از سوی مسئولان امکان توزیع پرسشنامه فراهم شد. شیوه توزیع پرسشنامه‌ها نیز به این شکل بود نمونه آماری در جامعه آماری تعیین گردید و سپس اقدام به توزیع پرسشنامه‌ها شده و با حضور مستمر محقق و با مساعدت همکاران در عرض 15 روز پرسشنامه‌ها جمع‌آوری گردیدند.
3-8 روشهای تجزیه و تحلیل آماری
تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS16 در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد. در سطح آمارتوصیفی از آماره‌هایی نظیر فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد استفاده گردید. برای تعیین میزان همبستگی بین هر یک از ابعاد جامعه پذیری سازمانی با کل مولفه های تعهد سازمانی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده خواهد گردید. همچنین برای تعیین میزان همبستگی و قدرت توان پیش بینی مولفه های جامعه پذیری سازمانی با تک‌ تک مولفه های تعهد سازمانی از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده گردید. از این روش زمانی استفاده می‌شود که محقق بخواهد متغیر وابسته را با استفاده از یک یا چند متغیر مستقل پیش‌بینی کند.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
مقدمه
پس از گردآوری داده‌ها مرحله‌ی جدیدی از فرایند تحقیق که به مرحله‌ی تجزیه و تحلیل داده‌ها معروف است، آغاز می‌شود. در این مرحله پژوهشگر با استفاده از روشهای آماری مختلف و با تکیه بر معیار عقل سعی می‌کند داده‌ها را در جهت آزمون اهداف تحقیق و ارزیابی آنها مورد بررسی قرار دهد. برای اینکه این امر به نحو صحیح انجام گیرد، داده‌های جمع‌آوری شده، بایستی به طور علمی و با روشهای آماری مناسب مورد پردازش قرار گیرد و به صورت اطلاعات قابل استفاده درآید. در این فصل به تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی پرداخته شده است. ابتدا ویژگی‌های جمعیت‌شناختی نمونه آماری توصیف شده است. سپس نرمال بودن توزیع مولفه های جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی بررسی شده است. در پایان با استفاده از آزمونهای آمار استنباطی به بررسی فرضیه‌های دقیق مبادرت شده است.
4-1 توصیف ویژگی‌های دموگرافیک نمونه آماری
توزیع فراونی و درصد نمونه آماری بر اساس جنسیت در جدول 4-1 ارائه شده است.
جدول 4-1: توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر حسب جنسیت
آماره
جنسیت
فراوانی
درصد
زن
59
1/38
مرد
96
9/61
جمع
155
100
جدول 4-1 نشان می‌دهد که 1/38 درصد گروه نمونه را زنان و 9/61 درصد آنان را مردان تشکیل داده‌اند.
نمودار 4-1: توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر حسب جنسیت
توزیع فراونی و درصد نمونه آماری بر اساس سن در جدول 4-2 ارائه شده است.
جدول 4-2: توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب سن
آماره
سن
فراوانی
درصد
20 تا 30
22
2/14
31 تا 40
78
3/50
41 تا 50
42
1/27
50 به بالا
13
4/8
جمع
155
100
جدول 4-2 نشان می‌دهد که بیشتر نمونه آماری بین سنین 31 تا 40 سال و کمتر نمونه آماری بالای 50 سال قرار داشتند.
نمودار 4-2: توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب سن
توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس مدرک تحصیلی در جدول 4-3 ارائه شده است.
جدول 4-3: توزیع نمونه آماری برحسب مدرک تحصیلی
آماره
مدرک تحصیلی
فراوانی
درصد
دیپلم
14
0/9
کاردانی
28
1/18
کارشناسی
91
7/58
کارشناسی ارشد و بالاتر
22
2/14
جمع
155
100
جدول 4-3 نشان می‌دهد که 9 درصد نمونه آماری دارای مدرک دیپلم، 1/18 درصد دارای مدرک کاردانی، 7/58 درصد دارای مدرک کارشناسی و 2/14 درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر بوده‌اند.
نمودار 4-3: توزیع نمونه آماری برحسب مدرک تحصیلی
توزیع فراونی و درصد نمونه آماری بر اساس سنوات خدمت در جدول 4-4 ارائه شده است.
جدول 4-4: توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب سنوات خدمت
آماره
سنوات خدمت
فراوانی
درصد
کمتر از 5 سال
26
8/16
5 تا 10 سال
62
0/40
11 تا 15 سال
38
5/24
16 تا 20 سال
18
6/11
بالای 20 سال
11
1/7
جمع
155
100
جدول 4-4 نشان می‌دهد که بیشتر نمونه آماری بین سنین 5 تا 10 سال و کمتر نمونه آماری بالای 20 سال سابقه خدمت داشتند
نمودار 4-4: توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب سنوات خدمت
4-2- آزمون کالموگروف اسمیرنف
جدول 4-5 یافته های حاصل از آزمون کالموگروف اسمیرنف تک نمونه ای را نشان می دهد، این آزمون نشان می دهد که آیا داده های آماری از توزیع نرمال برخودارند یا خیر؟ همانطور در جدول مشاهده می گردد در اکثر متغیرها، سطح معنی داری بیش از 05/0 است که فرض عدم طبیعی بودن توزیع دادها رد می شود. بنابراین داده ها از توزیع نرمال برخودار هستند.
جدول 4-5 نتایج آزمون کالموگروف اسمیرنف
گزارش
متغیر
آماره آزمون
سطح معنی داری
جامعه پذیری سازمانی
89/0
39/0
دریافت آموزش
06/1
2/0
تفاهم
23/1
09/0
حمایت کارکنان
98/0
28/0
چشم انداز از آینده سازمان
49/1
02/0
تعهدسازمانی
58/0
88/0
تعهد عاطفی
12/1
15/0
تعهد مستمر
93/1
001/0
تعهد هنجاری
71/1
06/0
4-3- بررسی فرضیه های پژوهش
فرضیه اول: بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با کل مولفه های تعهد سازمانی رابطه معنی دار وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه با توجه به نرمال بودن توزیع داده ه

دیدگاهتان را بنویسید