نظریه های مربوط به تاثیر دوران پیش از تولد در شخصیت

در میان روانکاران فیلس گرینکروفودور نظریه هایی مبنی بر تاثیر محیط پیش از تولد در رشد بعدی شخصیت ابراز می دارند.اگر چه این دو مولف در چند مسئله با هم اختلاف نظر زیادی دارند، اما در نظریه های ایشان چندین تمایل مشترک موجود است:

هر دو اهمیت تاثیر دوره پیش از تولد را در شخصیت بعدی خاطر نشان می سازند.

هر دو موافق اند که محیط بیش از تول گاهی ممکن است رنج زا باشد وهردو این رنج زا بودن را به محرکهای خارجی نسبت می دهند.به نظر فیلس گرینکر این محرکها اغتشاش هایی مانند صداهای شدید، و به نظر فودورشدت روابط جنسی پدر و مادرند.اختلاف اساسی میان نظریه های دو مولف در فرآیندهای مورد فرض آنها و نوع برهان هایی است که می آورند.فیلس گرینکر از یک “پیش نگرانی” سخن می گوید که در یک سطح ساده بازتاب ، احتمالا از راه نوعی فرآیند مشروط شده عمل می کنند.در حالی که فودوریک “آگاهی جسمانی” می شناسد که به سوی یک محتوی هدایت می شود و مخابره” دوره احساسی” بین مادر و جنین عمل آن را ممکن می سازد.فیلس گرینکو برای اثبات نظریه خود به مشاهدات بالینی و آزمایشگاهی متوسل شده، در صورتی که فودور عقایدش را بر اساس تعبیر آنچه که آن را “رویاهای پیش از تولد” نامیده و از خودش و بیمارانش استنتاج کرده، ساخته است.

اما نظریه فروید از نظریه این دو مولف محافظه کارانه تر است.او توضیح می دهد که توده های عظیم از محرکهای جهان خارجی به سوی نوزاد هجوم می آورند و نوزاد به طور متناسب نمی تواند در مقابل آنها از خود دفاع کند.فروید می کوشد برای حوادثی که ممکن است طی زایمان پیش آید کمترین حد اهمیت را قائل شود و قبول نداردکه کودک بتواند از آنچه واقعا در این زمان براومی گذرد آگاه باشد.

رانک نقش اساسی را در ساختمان شخصیت در این دوره برای ضعطه تولد قائل است.اومی گوید: ضعطه تولد یک خزانه اضطراب در نوزاد می سازد که قسمتهای مختلف آن در تمام دوران زندگی تخلیه می گردند رانک اضافه می کند که نوزاد احساس های بینایی جدایی دردناک از مادر نگه می دارد،به طوری که هر نوع جدایی بعدی به صورت یک تهدید درمی آید.

کیفیت تشکیل شخصیت

هویت اجتماعی و شخصیت هر شخص در جامعه، در کنش متقابل اجتماعی در نتیجه تماس با اشخاص دیگر در گروههای اجتماعی و زیستی تحقق می یابد و این جریان تحت تاثیر ده ها پدیده ی فرهنگی صورت می گیرد و هر یک ازآنها در رفتار و عاطفه ی او ظاهر می شود.این پدیده های فرهنگی متنوعند مانند هنرها، ادبیات عامیانه، ارزشها و عقاید مذهبی و ملی و بسیاری از آداب و رسوم و عادات اجتماعی و فرهنگی مادی که هر یک در تکوین و تشکیل شخصیت اجتماعی شخص تاثیر مثبت می گذارد.

به عبارت دیگر فرد در جریان عمل متقابل با دیگران دارای شخصیت می شود و عکس العمل های دیگران نسبت به کارهایی که فرد می کند پیوسته در پرورش شخصیت تاثیر می گذرد.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی تفاوت بین انواع تیپ های شخصیتی در بین دانشجویان دارای اضافه وزن و عادی

دسته‌ها: دانشجویی