انعطاف پذیری /قدرت پذیرش  : توانایی پردازش فرایند‏های مختلف و دست‌یابی به اهداف گوناگون با امکانات یکسان.

  • انعطاف‏پذیری در حجم محصولات
  • انعطاف‏پذیری در مدل/ سر هم بندی
  • انعطاف‏پذیری سازمانی
  • انعطاف‏پذیری کارکنان

توانایی و هم راستایی معماری سیستم‏های‏ اطلاعاتی و سیستم با نیازمندی‏های اطلاعاتی متغیر در جهت پاسخگویی به نیازهای متغـیر مشتریان به عنـوان انـعطاف‏پذیری سیسـتم‏های اطـلاعاتی بیـان می‏گردد ( ازگلی و حسینی، 1382). پوجاوان  (2004) بیان می‏دارد که کارمندانی که چندین مهارت دارند و می‏توانند به راحتی در کارها و پست‏های مختلفی کار کنند در انعطاف‏پذیری سازمان تأثیر دارند (پوجاوان، 2004).

انعطاف پذیری دارای ابعاد ذیل می‏باشد:

  • نرخ: تعداد موقعیت‏های مختلف که به وسیله منابع یکسان حاصل می‏شود.
  • هزینه: هزینه تغییر از یک سطح‏ به سطح دیگر
  • زمان: زمان لازم برای تغییر از یک سطح به سطح دیگر (سافورد و همکاران، 2006).

 

4- سرعت /چابکی/تیزی  : توانایی انجام فعالیت‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن.

  • بازاریابی سریع محصول جدید
  • تحویل سریع و به جا خدمات و محصول
  • زمان عملکرد سریع (شریفی و همکاران، 1999)

با استفاده از این 4 اصل یک متدولوژي براي ترکیب آنها به یک سیستم مرتبط و یکپارچه ایجاد شده است و همچنین از آنها به عنوان ظرفیتهاي رقابتی استراتژیک نیز نام برده شده است. بنابراین اگر یک سازمان میخواهد چابک باشد، باید این 4 اصل را در نظر داشته باشد. دستیابی به چابکی نیاز به واکنش نشان دادن در بعد استراتژيها، تکنولوژي- ها، افراد و فرآیندها دارد. بدین ترتیب، تمام حوزههاي سازمان نیاز به داشتن حامیان چابکی براي پاسخگویی مؤثر به تغییرات محیط دارند. در گذشته براي کمک به مدیران در دستیابی به چابکی سازمان، مطالعات زیادي براي شناسایی وسایل چابکی که مدیران سازمان میتوانند آنها را بر طبق استراتژي سازمان ، فرآیندها و سیستمهاي اطلاعاتی انتخاب کنند، انجام شد و 4 عنصر جزئی در چابکی شناسایی شد: تحویل ارزش به مشتریان؛ آمادگی در مواجهه براي تغییر؛ ارزش گذاري براي دانش و مهارت انسانی؛ ایجاد  همکاران مجازي ( قنبری و همکاران، 1393). به نظر جکسون و جوهانسون[1](2003)  قابلیت هاي چابکی هدف نیست بلکه ابزاري ضروري براي حفظ رقابت پذیري در بازار نامطمئن و متغیر است. چابکی مبتنی بر چند قابلیت است که می توان آن را در سه وجه اصلی سازمان مشاهده نمود: تولید، محصول و بازار. جکسون و جوهانسون قابلیتهاي چابکی را به چهار محور قابلیتهاي تغییر محصول، شایستگی تغییر عملیات، همکاري درونی و بیرونی و نهایتاً کارکنان دانش و خلاقیت تقسیم میکنند. محور اول به راهبردهاي مرتبط با محصول و عملیات لازم براي واکنش به تغییر و عدم اطمینان بازار اشاره دارد. شایستگی تغییر عملیات به شایستگیها، روشها و ابزارهاي لازم براي مدیریت تغییرات کوتاهمدت و بلندمدت سیستم تولیدي میپردازد. محور همکاري و تشریک مساعی به توانایی بخشهاي سازمان در همکاري با یکدیگر و نیز توان سازمان  (به عنوان کل) براي همکاري با مشتریان و تأمینکنندگان اشاره دارد. محور نهایی بر لزوم مبنا قرار دادن دانش و توانایی کارکنان در تمامی اقدامهاي رسیدگی به تغییرات بازار آشفته دلالت میکند. چابکی علاوه بر چابکی در دانش بازار و محیط، به توانایی رهبر در ایجاد اهداف و مأموریت هاي چابکی نیز بستگی دارد. این امر با پاداشهاي سازمانی براي پیش بینی و پذیرش تغییر و سازگاري سریع با آن، یا حتی ایجاد تغییر در شرایط بازار براي سود بردن از آن پشتیبانی میشود . از طرفی، توسل به قدرت مهارت و خلاقیت ذینفعان سازمانی و استفاده درست و به موقع از فناوري ها موجب افزایش انعطافپذیري و میزان پاسخگویی سازمان میشود. این در حالی است که سازمان میتواند با ایجاد ارتباط مؤثر با تأمین کنندگان، به موقع محصولات و خدمات و یا به عبارتی نیازها و خواسته هاي مشتریان را پاسخ گفته و به چابکی تولیدي دست یابد. حال اگر سازمان، سه مؤلفه هزینه، سرعت و کیفیت را مدنظر قرار داده و در بهبود وضعیت این سه مؤلفه در سراسر سازمان بکوشد، به چابکی سازمانی دست خواهد یافت. بنابراین، میتوان گفت که چابکی سازمانی بر پایه سه مولفه کیفیت، سرعت، و هزینه سنجیده میشود و سازمانها میبایست براي نیل به چابکی سازمانی این سه مقوله را به سطح عالی برسانند ( قنبری و همکاران، 1393).

[1] Jackson and Johansson

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر چابکی سازمان‌ها‌ ( مطالعه موردی: شرکت پتروشیمی کرمانشاه، بزرگترین تولید‌کننده اوره در غرب کشور)

دسته‌ها: دانشجویی