پایان نامه درمورد جامعه آماری، دانشجویان، نرم افزار

دانلود پایان نامه

دانشجویان دختر وپسر دانشگاه ارومیه بوده است . که به روش پرسشنامه و شیوه نمونه گیری طبقه بندی ساده با استفاده از پرسشنامه ای خود اجرا در میان نمونه آماری 408 نفری از دانشجویان هشت دانشگاه به اجرا در آمده است ابزار پژوهش نیز پرسشنامه محقق ساخته سنجش میزان و متغییر های انتخاب عقلانی موثر بر مشارکت در تقلب می باشد تقلب در جلسات رایجترین نوع تقلب درمیان آنان بوده است.
گل پرورو جوادیان و مصاحبی (1390)الگو های ساختاری رابطه عدالت آموزشی با رضایت از تحصیل نتایج رفتار های مدنی- تحصیلی و فریب کاری تحصیلی مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه عدالت آموزشی با رضایت از تحصیل و نتایج رفتارهای مدنی – تحصیلی و فریب کاری تحصیلی در دانشجویان روانشناسی دانشگاه ازاد اسلامی اصفهان است 357نفر دانشجو که به شیوه دسترسی آسان انتخاب شدند پنج پرسشنامه عدالت اموزشی EIQ) ) مقیاس رضایت از تحصیل ESS مقیاس رضایت از نتایجRSS پرسشنامه رفتار های مدنی – تحصیلی ECBQ و پرسشنامه فریب کاری تحصیلی ECQ را تکمیل نمودند ونتایج نشان داد که بین عدالت اموزشی بارضایت از تحصیل و نتایج رابطه مثبت و معنادار و بین عدالت آموزشی با رفتار های مدنی تحصیلی رابطه مستقیم و مثبت معنا دار وجود دار رضایت از نتایج با رضایت از تحصیل دارای رابطه مثبت و معناداری و رضایت از تحصیل با فریب کاری تحصیلی و رفتارهای مدنی تحصیلی دارای رابطه منفی و مثبت معنا دار ی است .
رویایی مولایی جبار زاده کنگر لوئی( 1388)در این مقاله سعی شد است جهت روشن شدن موضوع ابتدا انواع تقلب در محیط های دیجیتالی دانش و مهارت های لازم برای کشف و پیشگیری از این نوع تقلب ها و اهمیت آموزش حسابداری قانونی و تقلب به عنوان یک برنامه آموزشی دانشگاهی مود بحث و بررسی قرار گیرد .
4-2- تحقیقات خارجی
(گائو ایکس یانگ روسپی . بوکلی ترجمه ماشاالله بنانیاسری مطالعه تطبیقی در مورد قاعده تقلب و معیار در حقوق اعتبارات اسنادی در این مقاله نوع تقلبی را که براساس آن به قاعده تقلب استناد جست بررسی می نماید یا به عبارت دیگر بررسی می کند که معنا‌و مفهوم تقلب در حقوق اعتبارات اسنادی چیست .
هسام الخدیش و موهند اتم: عوامل موثر بر رفتار متقلبانه میان دانشجویان حسابداری
در این مقاله به بررسی تقلب در بین دانشجویان حسابداری و تاثیر ان به تخلفات شغلی پرداخته است از جمله عواملی که بر روی تقلب تاثیر دارد و می توان به نگرش دانشجویان نسبت به تقلب تایید اجتماعی و عوامل موقعیتی اشاره نمود و برای هر کدام از آنها شاخص سازی کرده اند و با استفاده از تحلیل رگرسیون وتحلیل توصیفی میانگین انحراف معیار تعیین معنی داری رابطه بین متغییر ها و برداشت فراگیر از تقلب محاسبه شد ونتایج بدست آمده که دانشجویان دختر و دانشجویان سال آخر و دانشجویان موفق کمتر تقلب می کنند.جمعیت آماری این پژوهش همه از دانشجویان در حال تحصیل ثبت نام کرده در رشته های حسابداری در طول نیم سال تحصیلی اول سال علمی 2006-2005 بود کل جمعیت 1250 دانشجو بود 307 دانشجو بعنوان نمونه برای پژوهش انتخاب شدهه بودند و همه بررسی ها در تحلیل ها بکار گرفته شدن و حدود 50 در صد دانشجویان دختر در واحد حسابداری می باشد نمونه بصورت تصادفی و پرسشنامه ای در پایان نیم سال توزیع شدند .
خلاصه
در این بخش از تحقیق ابتدا به تعاریف مبانی نظری تحقیق درباره مدل تحقیق و سپس به پیشینه تحقیقات مختلف دراین زمینه پرداخته شد.و از گزارش تحقیق به بررسی منابع و تدوین چهار چوب نظری پرداخته ایم در مرحله بعد به بیان فرضیات و متغییر ها ی پژوهش پرداخته و برای این که بین چهار چوب نظری پژوهش و فرضیه های پژوهش ارتباط معناداری بر قرار شود در قالب یک مدل تحلیلی ارتباط متغیر های مستقل با متغییر وابسته می شود .و مفهوم تقلب تحصیلی بصورت عام و کلی بیان شد
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه
در تحقیق حاضر به چگونگی روش تحقیق و انتخاب جامعه آماری، نمونه آماری و تدوین فرضیه های تحقیق می پردازیم. و همچنین در پایان به توصیف متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها می پردازیم.
تحقیق حاضر در تقسیم‌بندی تحقیقات از نظر ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی از نوع پیمایشی است.
3ـ2ـ روش تحقیق
پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی همبستگی از نوع پیمایشی است. پیمایش روشی است برای به دست آوردن اطلاعاتی درباره دیدگاه‌ها، باورها، نظرات، رفتارها یا مشخصات گروهی از اعضای یک جامعه آماری از راه انجام پژوهش. به‌عبارت دیگر تحقیق پیمایشی نوعی تحقیق منظم است که در آن به بررسی عقاید و نظرات افراد تحت آزمون در مورد مسائل مورد نظر پرداخته می‌شود. مزیت این روش این است که می‌توان اطلاعات زیادی را در حداقل زمان گردآوری نمود، و به علت داشتن حجم نمونه زیاد نسبت به سایر روش‌ها نیز، نتایج آن قابل تعمیم به جامعه آماری وسیع می‌باشد. به نظر مارش، پیمایش دقیقاً به معنی تکنیک خاصی در گردآوری اطلاعات نیست، هر چند عمدتاً از پرسشنامه استفاده می‌شود، اما فنون دیگری از قبیل مصاحبه عمیق و مصاحبه ساختمند، مشاهده، تحلیل محتوا و جزء این‌ها هم به‌کار می‌رود (دواس، 1383: 13).
همچنین به منظور تدوین چهارچوب نظری پژوهش، از فنون تکمیلی همچون مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی نیز بهره گرفته است. با استفاده از این روش به بررسی مطالعات انجام شده قبلی و نظریات جامعه‌شناسی به منظور تحلیل موضوع پژوهش پرداخته شد. روش‌های اسنادی در زمره روش‌ها یا سنجه‌های غیرمزاحم و غیرواکنشی به شمار می‌آیند به این دلیل که هنگام استفاده از دیگر تکنیک‌ها نظیر مشاهده، مصاحبه و … مشکل اساسی جمع‌آوری اطلاعات را تا حدودی کاهش می‌دهد که در این روش نیازمند کسب اطلاعات از طریق مطالعات دستاوردها و یافته‌های تحقیقات قبلی می‌باشیم.
3ـ3ـ جامعه آماری
جامعه آماری عبارتست از افراد یا گروه هایی که حداقل داری یک صفت مشترک باشند. معمولا در هر پژوهش جامعه مورد بررسی جامعه آماری است که پژوهشگر در مورد صفت (صفات) متغییر واحدهای آن جامعه به مطالعه می پردازد جامعه آماری این تحقیق دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد علوم تحقیقات گیلان است که تعدادشان 103 نفر می باشد. برای انجام این تحقیق از دانشجویان ارشد حسابداری نیمسال اول 93-92 استفاده شده است .
3ـ4 ـ حجم نمونه
نمونه، زیرمجموعه یا بخشی از جامعه است که شامل تعداد محدودی از اعضای جامعه مورد نظر می‌باشد.حجم نمونه در این تحقیق شامل 103 نفر می‌باشد.
3ـ5 ـ روش‌های نمونه‌گیری
در این تحقیق از روش نمونه‌گیری غیر احتمالی در دسترس استفاده خواهد شد.در این تحقیق از تکنیک پرسشنامه که رایج‌ترین تکنیک مورد استفاده در تحقیق پیمایشی است استفاده شده است. پرسشنامه به دو صورت باز و بسته مورد استفاده قرار می‌گیرد و به سه شکل حضوری، پستی و تلفنی اجرا می‌شود. اما مهم‌ترین و رایج‌ترین شیوه آن در ایران روش حضوری است. ابزاری که در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات انتخاب شده، پرسشنامه حضوری است که برای این منظور پس از تهیه پرسشنامه مقدماتی، آزمون مقدماتی آن و تهیه پرسشنامه نهایی اقدام به جمع‌آوری داده‌ها شده است. پرسشنامه نیز به شکل طیف لیکرت خواهد بود.
طیف مجموعه نمرات یا طیف لیکرت نسبت به دیگر طیف‌ها دارای فواید و مزایای بسیاری است. در این‌جا نه به تعداد زیاد از گویه‌ها نیاز است و نه به قضاوت داوران و در عین حال، نتایج حاصل از دقت و اعتبار بیشتر و قابل توجه‌تری برخوردار است. لذا این طیف برای بسیاری از تحقیقات میدانی وسیع، در علوم اجتماعی و خصوصاً در جامعه‌شناسی مناسب و قابل استفاده می‌باشد .
3ـ6- اعتبار (روایی)
اعتبار میزان انطباق بین تعریف مفهومی متغیر و تعریف عملیاتی آن است. به‌عبارت دیگر مقصود از اعتبار این است که وسیله اندازه‌گیری در واقع همان خصیصه مورد نظر را اندازه بگیرد نه ویژگی دیگری را (کلانتری، 1387: 76).
در بحث اعتبار وسیله اندازه‌گیری چندین نوع مختلف اعتبار می‌توان متصور بود که هر کدام با بعد متفاوتی از موضوع اندازه‌گیری سروکار دارند. اما در این تحقیق ما از اعتبار صوری برای سنجش متغیر ها استفاده استفاده کرده‌ایم.
اعتبار صوری مبتنی بر داوری و قضاوت متخصصان است. در اعتبار‌یابی صوری دو سؤال مطرح می‌شود: اول، آیا ابزار، چیز مورد نظر را می‌سنجد؟ دوم، آیا این ابزار فراهم شده نمونه مناسبی برای آن پدیده مورد نظر است یا نه؟ به هر صورت باید به یاد داشت که اعتبار صوری وابسته به استقلال و منطق محقق است (قاضی طباطبایی، 1381: 13).
در این‌باره، پرسشنامه تهیه شده به تعدادی از اساتید خبره و برگزیده دادهشد و وفاق آن‌ها در مورد شاخص‌ها، دلیل روشنی بر اعتبار پرسشنامه طراحی شده خواهد بود.
3ـ7ـ قابلیت اعتماد (پایایی)
متداول‌ترین روش در سنجش قابلیت اعتماد استفاده از روش آلفای کرونباخ است؛ بر اساس این روش، قابلیت اعتماد (پایایی) یک آزمون بر اساس نسبت واریانس‌های درونی آزمون محاسبه می‌شود. امروزه بسته‌های آماده آماری (spss) که برای پردازش‌های آماری تهیه شده‌اند، امکان دسترسی به آزمون‌های مختلف برای سنجش قابلیت اعتماد را فراهم می‌آورند.
در بررسی آلفای کرونباخ که مقدار آن بین 1a1- است، اگر آلفای کرونباخ مساوی یا بیشتر از 70 درصد بود، می‌گوییم، پرسشنامه دارای اعتماد است و اگر این مقدار منفی شد بدین معناست که پرسشنامه دارای اشکالات فراوانی است. در واقع آلفای کرونباخ، همگونی بین گویه‌ها را می‌سنجد (ساروخانی، 1384: 289).
برای بررسی آلفای کرونباخ پرسشنامه تحقیق حاضر ابتدا نمونه‌ای شامل سی پرسشنامه در بین دانشجویان دانشگاه آزاد علوم تحقیقات گیلان که بصورت کاملاً تصادفی انتخاب شدند پخش خواهد گردید (پیش‌آزمون)، سپس از طریق نرم‌افزار (spss) برای هر کدام از متغیر های مستقل و وابسته و گویه‌‌های آن‌ها از طریق آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار خواهدگرفت.
جدول 3-1متغیرها و مقدارآلفا
متغیرها
مقدار آلفا
تقلب
912/0
عدم کنترل و نظارت کافی
892/0
فقدان انگیزه و علاقه
951/0
شکل گیری روابط
763/0
راحت طلبی
912/0
ضعف اسلامی و ارزش های اخلاقی
715/0
سایر عوامل
913/0
3ـ8ـ آماره‌های لازم جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری حاصل از پرسشنامه و آزمون فرضیات تحقیق به دو روش زیر اقدام گردیده است:
الف) کاربرد تکنیک‌های آماری در سطح توصیفی که مبتنی بر ترسیم جداول یک بعدی و تفسیر جداول و نمودارهای ترسیم شده.
ب) استفاده از تکنیک‌های آماری در سطح استنباطی که شامل آزمون ضریب همبستگی پیرسون، ترسیم جداول دوبعدی، ماتریس همبستگی متغیرهای مستقل با متغیر وابسته، و نهایتاً مدل نظری نهایی و تأیید شده تحقیق می‌باشد.
لازم به ذکر است که کلیه محاسبات و ترسیم نمودارها و جداول، از طریق نرم‌افزار spss صورت خواهد گرفت.
3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها
3-9-1- پردازش داده ها
داده های جمع آوری شده می تواند به صورت دستی یا به رایانه تجزیه وتحلیل شود چنانچه حجم اطلاعات از حد معینی بیشتر باشد امکان تجزیه وتحلیل دستی وجود نخواهد داشت امروزه تقریبا در همه این موارد با استفاده از رایانه و برنامه های مختلف تجزیه و تحلیل آماری انجام می پذیرد اصلی ترین نرم افزار آماری مورد استفاده در گروه علوم انسانی و…. نرم افزار spss می باشد

پاسخی بگذارید