پایان نامه درمورد دانشجویان، تقلب تحصیلی، محیط های آموزشی

دانلود پایان نامه

تقلب 62
4-3 یافته های استنباطی 63
4-3-1فرضیه اول 63
4-3-2 فرضیه دوم 64
4-3-3 فرضیه سوم 64
4-3-4 فرضیه چهارم 65
4-3-5 فرضیه پنجم 66
4-3-6 فرضیه ششم 67
خلاصه فصل 67
فصل پنجم 69
5-1مقدمه 70
5-2 یافته های پژوهشی 70
5-2-1 یافته های توصیفی 70
5-2-2 یافته های استنباطی 71
5-3 نتایج حاصل از همبستگی اسپرمن 73
5-4 بحث و نتیجه گیری 73
5-5 پیشنهادات ناشی از تحقیق 74
5-6 پیشنهادات برای تحقیق آتی 74
5-7 محدودیت های تحقیق 74
خلاصه 75
منابع و مآخذ 76
الف)منابع فارسی 76
ب )منابع انگلیسی 76
پیوست یک 79
چکیده 82
فهرست جداول
عنوان صفحه
2-1جدول عوامل درونی تاثیر گذار بر تقلب و سرقت علمی 20
2-2 جدول عوامل بیرونی تاثیر گذار بر تقلب و سرقت علمی 21
2-3 جدول مدل نظری پژوهش 34
3-1 جدول متغییر ها و مقدار الفا 44
4-1 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب جنس 50
4-2 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب تاهل 51
4-3جدول توزیع پاسخگویان بر حسب جنس 53
4-4جدول توزیع پاسخگویان بر حسب متغییر تقلب 55
4-5 جدول آماره های توصیفی 55
4-6 جدول بررسی توزیع متغییر عدم کنترل و نظارت کافی 56
4-7 جدول آماره های توصیفی 56
4-8جدول بررسی توزیع متغییر فقدان انگیزه و علاقه 57
4-9 جدول آماره های توصیفی فقدان انگیزه و علاقه 57
4-10 جدول توزیع متغییر شکل گیری روابط 58 4-11 جدول آماره های توصیفی شکل گیری روابط 58
4-12 جدول بررسی توزیع متغییر راحت طلبی 59
4-13 جدول آماره های توصیفی متغییر راحت طلبی 59
4- 14 جدول توزیع متغییر ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی 60
4-15جدول آماره ای توصیفی ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی 61
4-16 جدول توزیع سایر عوامل تقلب 62
4-17جدول آمارهای توصیفی سایر عوامل تقلب 62 4-18جدول آزمون همبستگی اسپرمن عدم کنترل و نظارت کافی مراقبین 63 4-19 جدول آزمون همبستگی اسپرمن فقدان انگیزه و علاقه 64
4-20 جدول آزمون همبستگی اسپرمن شکل گیری روابط و میزان تقلب 65
4-21 جدول آزمون همبستگی اسپرمن راحت طلبی و میزان تقلب 65
4-22 جدول ازمون همبستگی اسپرمن ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی 66
4-23جدول ازمون همبستگی اسپرمن سایر عوامل تقلب 67 5-1 جدول نتایج آزمون همبستگی اسپرمن 73
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار شماره 4-1، توزیع پاسخگویان بر حسب جنس 51
نمودار 4-2 ، توزیع پاسخگویان بر حسب تأهل 52
نمودار 4-3 ، توزیع پاسخگویان بر حسب سن 54
چکیده
همه ما با معنا و مفهوم تقلب آشنا هستیم گرچه تقلب می تواند به مصداق های زیادی تعمیم داده شود اما منظور ما تقلب در امتحانات درسی می باشد. تقلب رفتاری است غیر صادقانه طی طریقی است به غیر از شیوه شرافتمندانه و رسیدن به واقعیت و حقیقتی است غیر از طریق مشروع و نشان دادن خود با چهره ای وارونه و غیر صحیح. تقلب نوعی دزدی ادبی تعریف شده است که به تقلب در تکالیف اشاره دارد و با توجه به شرایط تکنولوزیکی این دسته از تقلب ها رو به افزایش است وسهم بیشتری از تقلب ها را تشکیل دهند.تقلب یا فریبکاری پدیده ای فراگیراست که نظام های آموزشی از سالیان دور باآن روبرو بوده و هدف از این پژوهش تعیین نظرات دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد علوم تحقیقات گیلان در مورد تقلب امتحانی و فراوانی نسبی آن صورت گرفت . نمونه پژوهش شامل 103 نفر دانشجوی حسابداری بودند که در زمستان 92و بهار93 در مطالعه شرکت کرده اند. پرسشنامه در انتهای امتحان بین دانشجویان توزیع شد و نظرات خود را در مورد میزان تقلب بیان کردند این پژوهش شامل 5 فرضیه می باشد که هریک رابطه معنادار با تقلب تحصیلی دارند.ونتایج بدست آمده از این تحقیق بیانگراین است که تقلب و فریبکاری تحصیلی پدیده ای است که رواج و شیوع آن در محیط های آموزشی انکار ناپذیر است .
واژگان کلیدی : تقلب تحصیلی ، فریبکاری، دزدی ادبی ، دانشجویان حسابداری
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1ـ مقدمه
تقلب تحصیلی یک مشکل شایع و هشداردهنده در محیط های آموزشی است. پژوهش مک کاب و بوورس (1994) نیز نشان داده است 70 درصد دانشجویان دانشگاه حداقل یک بار تقلب کرده اند. به نظر می رسد این مشکل در سالهای اخیر و با ورود فناوری های جدید بیشتر شده است. (مک کاب و بوورس، 1994)تقلب یا فریبکاری پدیده ای فراگیر است که نظامهای آموزشی از سالیان دور با آن روبرو بوده و از بابت آن هزینه های زیادی را متحمل شده اند. این پدیده به عنوان یکی از عوامل مهم تهدید کننده یادگیری فراگیران مطرح و اغلب میان دانشجویان به اندازه ای فراگیر است که اکثر آنها نوعی بی صداقتی تحصیلی را در طول دوران تحصیل خود گزارش نموده اند. اگر چه در مورد میزان شیوع تقلب نمی توان درصد مشخصی را تعیین کرد. پژوهش های متعدد در کشورهای مختلف نشان داده اند تقلب خاص یک دوره تحصیلی، یک دانشگاه و یک کشور نبوده و در تمامی دنیا دیده می شود. از سوی دیگر نرخ تقلب درسی سال گذشته به طور منظم در حال افزایش بوده و با پیشرفت فناوریهای جدید به حدی شایع شده که می توان آن را معضلی همه گیر دانست.
پژوهش حاضر، در پنج فصل انجام می گیرد. فصل اول به طرح مقدمات و کلیات پژوهش می‌پردازد. در این فصل به بیان مسأله پژوهش، ضرورت و اهمیت پژوهش و اهداف پژوهش اشاره شده است. فصل دوم به بررسی منابع و تدوین چهارچوب نظری پژوهش اختصاص دارد. فصل سوم به مباحث روش‌شناختی و فنی پژوهش می‌پردازد. در این فصل به بیان روش پژوهش، فرضیات و متغیرهای مرتبط، تعریف نظری و عملیاتی آن‌ها، طرح تحقیق، مباحث مرتبط با نمونه‌گیری، اعتبار و پایایی و . . . اشاره شده است. در واقع این فصل تمهیدات به‌کار گرفته شده برای ورود به میدان تحقیق را تشریح می‌نماید. فصل چهارم از چند بخش تشکیل خواهد شد. توصیف و توزیع پاسخگویان، توصیف متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش و همچنین همبستگی بین شاخص‌های متغیر مستقل و وابسته مکمل این فصل هستند. فصل پایانی، حاصل بازبینی مجدد کلّ پژوهش و گره‌زدن بخش‌های مختلف آن با هم، به منظور نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادها بر اساس یافته‌های پژوهش است.
بررسی عوامل تأثیرگذار در ایجاد تقلب در بین دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد علوم تحقیقات گیلان
1- بررسی رابطه بین عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی و میزان تقلب در بین دانشجویان
2- بررسی رابطه بین فقدان انگیزه و علاقه از سوی دانشجویانو میزان تقلبدر بین دانشجویان
3- بررسی رابطه بین شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین و میزان تقلب در بین دانشجویان
4- بررسی تعیین رابطه بین راحت طلبی دانشجویان و میزان تقلب در بین دانشجویان
5- بررسی تعیین رابطه بین ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی و میزان تقلب در بین دانشجویان
6- بررسی رابطه بین سایر عوامل تقلب و میزان تقلب در بین دانشجویان
1-5- سوالات پژوهش
– آیا عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی بر میزان تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟
– آیا راحت طلبی دانشجویان بر میزان تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟
– آیا فقدان انگیزه از سوی دانشجویان بر میزان تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟
– آیا شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین بر میزان تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟
– آیا ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی بر میزان تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟
– آیا سایر عوامل تقلب بر میزان تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟
1-6 متغییر های تحقیق
الف)متغییر مستقل این مدل عبارتند از:
عدم کنترل و نظارت عبارتند از : نبود فعالیتی منظم که ضمن آن نتایج مورد انتظار در قالب استاندارد های انجام عملیات معین نمی شود .
شکل گیری روابط: پوشیده شدن کاری یا روابطی
انگیزه و علاقه :تحریک و ترغیب و سبب و باعث شدن در چیزی
ضعف ایمان :سستی و ناتوانی و خلاف قوت در ایمان
ب) متغییر وابسته این مدل عبارتند از:
تقلب: تقلب اصطلاحی است که برای توصیف فرایند فریب دادن و اعتماد و نیرنگ برای به دست آوردن نوعی سود از دیگران که معمولا سود اقتصادی است بکار برده می شود. به عبارت دیگر اصطلاحی عام و دربر گیرنده همه استعداد یک فرد است که او را قادر می سازد تا با به کار گیری مهارت خود مزایایی را با ارائه نادرست اطلاعات به دیگران بدست آورد .
1ـ7ـ فرضیات تحقیق
فرضیه اول :بین عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی و میزان تقلب در بین دانشجویان رابطه وجود دارد.
فرضیه دوم:بین فقدان انگیزه و علاقه از سوی دانشجویان و میزان تقلب در بین آنان رابطه وجود دارد.
فرضیه سوم:بین شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین و میزان تقلب در بین دانشجویان رابطه وجود دارد.
فرضیه چهارم :بین راحت طلبی دانشجویان و میزان تقلب در بین آنان رابطه وجود دارد.
فرضیه پنجم :بین ضعف اسلامی و ارزش های اخلاقی و میزان تقلب در بین دانشجویان رابطه وجود دارد.
فرضیه ششم : بین سایر عوامل تقلب و میزان تقلب در بین دانشجویان رابطه وجود دارد.
1-8- روش تحقیق
این تحقیق از نظرروش توصیفی و جامعه تحقیق شامل دانشجویان حسابداری در سال تحصیلی93-92 بوده است که بصورت پیمایشی مورد مطالعه قرار گرفته است و در پیمایش اطلاعات را مستقیما از افرادی که قصد مطالعه آنها را داریم جمع آوری می کنیم. هر یک ازمتغیرها توسط شاخص های آنها که در تعری

دیدگاهتان را بنویسید