در يك دسته بندي ديگر عواملي كه بر رضايت مندي شغلي تاثير مي گذارند، را مي توان به سه دسته تقسيم نمود از قبيل:

 

الف. عوامل دروني محتوايي يا صفات و ويژگي هاي كار

پژوهش ها نشان داده است كه صفات و ويژگي هاي كار با رضايت شغلي ارتباط دارد. جالب و معني دار بودن كار، مهارت كافي فرد، تنوع در كار، سطح مطلوب چالش يا برانگيزنده بودن كار، تناسب كار با وضعيت جسمي فرد و اطلاع و دسترسي فرد به نتايج حاصل از كار از جمله اين عوامل دروني هستند.

ب. عوامل زمينه ساز بيروني

اين عوامل زمينه ساز بيروني  شامل موارد زير مي باشد : دستمزد (درآمد) كه تقريباً براي همه گروه هاي شغلي يكي از مهمترين عوامل كاري به شمار مي آيد، امنيت شغلي، ابهام نقش، ساختار سازماني، شرايط فيزيكي كار، عوامل محيطي مانند دسترسي به امكانات تفريحي، ورزشي و رفاهي در محيط كار، روابط با همكاران، الگوهاي مديريتي حاكم بر سازمان و ميزان مشاركت كاركنان در فرآيندهاي كاري، از مهمترين عوامل بيروني در رضايت شغلي است (صالح بلوردي و پاشا شريفي، 1389، ص. 23)

 

ج. ويژگي هاي فردي

اين ويژگي ها شامل سن، سطح مهارت، جنسيت، هوش و استعداد و سلامت جسمي و رواني است. صالح (1388)، چهار بعد براي خودآگاهي موقعيتي تعريف كرده است . خودآگاهي در موقعيت مديريتي عبارت است از «مديريت تعامل هاي خود با ديگران پس از كسب شناخت از خود». خود آگاهي – خود ابرازي در موقعيت عمومي عبارت است از خودآگاهي در موقعيت عمومي كه خود ابرازي را دربرمي گيرد و شامل تمركز برخود در زمان ابراز وجود مي شود. خودآگاهي در موقعيت خصوصي كه شامل شناخت نسبت به تجارب دروني، احساسات، هيجانات و ارتباط خود با ديگران است و ناآگاهي از خود- موقعيت، بعد مخالف با خودآگاهي در موقعيت خصوصي است كه شامل احساسات منفي در رابطه با خود، ناآگاهي نسبت به خود و اضطراب در خصوص نحوه عملكرد در موقعيت هاي ناشناخته و جديد است.

در دسته بندی دیگری، عوامل موثر بر رضایت شغلی به صورت زیر مشخص شده اند :

1-فرصت ها: فرصت های مرتبط با شغل رضایت کارکنان را افزایش می دهد. برای مثال شغلی که فرصت حضور در پروژه ها، رقابت کردن و مستلزم مسئولیت های بیشتر است.

2- استرس: زمانی که استرس و فشار بالاست، رضایت شغلی کاهش می یابد. زمانی که شغل با زندگی شخصی افراد مرتبط نیست، یا منبع سردرگمی باشد، آن شغل استرس زا است.

3- رهبری: کارکنان زمانی خشنود ترند که با مدیران رهبر کار می کنند.رهبری در برگیرنده انگیزش کارکنان، تلاش برای کسب عملکرد بهتر و غیره است.

4- استاندارد کاری: زمانی که کیفیت کار افزایش می یابد رضایت کارکنان نیز افزایش می یابد.

5- پاداش منصفانه: کارکنان زمانی که عملکردشان بطور منصفانه پاداش داده می شود، راضی ترند.

6- اختیار کافی: اعطای آزادی بیشتر به کارکنان آنها را راضی تر خواهد ساخت

.(Ozdemir , 2009)

جورج و جونز عوامل موثر بر رضایت شغلی را در چهار دسته قرار می دهد:

1- شخصیت و صفات شخصیتی

2- ارزش ها

3- موقعیت کار و شغل

4- تاثیر اجتماعی

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

« رابطه درگیری شغلی با تمایل به ترک شغل کارکنان با توجه به نقش تعهد سازمانی و رضایت شغلی (مطالعه موردی: کارکنان اداره امور مالیاتی استان گیلان) »

دسته‌ها: دانشجویی