پایان نامه رایگان درباره ارائه خدمات، چشم انداز، بهره بردار

دانلود پایان نامه

الکترونیک به شرح زیر است: (Coucleis,2001)
الف) هوشمندسازی کنترل حمل و نقل و ترافیک: از این طریق میتوان اخبار و اطّلاعات جاّدهای، وضعیّت عبور و مرور، طرح و پروژههای عمران جادّهای، شمار خودروهای در حال تردد در آزادراهها و شبکههای جادّهای را به منظور افزایش ظرفیّت جادّهها، به طور لحظهای منتشر نمود. مدیریّت نظام ترافیکی با بهرهگیری از سیستم رایانهای (به عنوان مثال با استفاده از دوربینهای خودکار) میزان و حجم ترافیک جادّهها و بر روی پلها را مورد برّرسی قرار میدهد. اطّلاعات به وسیله اپراتورهای ویژه ترافیک و با استفاده از سیستم گردآوری اطّلاعات، پردازش و توزیع میشوند. رسانهای گروهی نیز از جمله رادیو به سیستم رایانهای متّصل میشوند تا امکان گزارش وضعیت ترافیک جادّهای فراهم گردد. اطّلاعات و تصاویری که در باره جریان ترافیک، آمار تصادف، ساخت و سازهای جادّهای و…. از طریق دوربینها بدست میآید بر روی وبسایت نیز منتشر میشود و مسافران امکان دستیابی به آن را خواهند داشت.
ب) بازخوردسنجی لحظهای: با استفاده از پرسشنامههای الکترونیک انجام میشود. این پرسشنامه، نوعی چکلیست از تصمیمهای برنامهریزی شده در قالب فرم نظرسنجی است. متصدّیان مربوط در سایت شهرداری، از بازدیدکنندگان درخواست میکنند تا ضمن ارائه برخی از اطّلاعات شخصی (مانند سن، محل سکونت و… ) به سوالات پاسخ دهند.
ج) دیدار و گردهماییهای مجازی با مدیران شهرداری: سامانه الکترونیکی ارتباطات مردمی، ایده “سازمان شفّاف و پاسخگو” را دنبال میکند. در صورتی که یک خط ارتباطی متقابل میان مردم و سازمان ایجاد شود میتوان آراء نظرها و افکار مردم رابیواسطه و مستمرّ دریافت کرد. در این صورت، مدیران میتوانند از تغییرات محیطی آگاه شده و متناسب با تحوّلات، فعالیّتهای لازم را پیشبینی کنند. دسترسی برابر، سریع و آسان به مدیران سطوح مختلف در سازمان، زمینهساز مشارکت واقعی مردم خواهد بود. این سامانه، ارتباط بین مردم و سازمان را آسان نموده و حرکت آزاد اطّلاعات بین مردم و نهادهای اجتماعی را میّسر میسازد. همچنین، باعث مشارکت بیشتر مردم در تصمیمسازی میشود.
د) کنترل سازههای شهرداری: سیستمهای هوشمند کنترل سازههای شهری، سطح ایمنی بنا (از نظر نوع و استحکام مصالح) و مقاومت سازهها در برابر شرایط محیطی و فجایع طبیعی را برّرسی کرده و اطّلاعات مورد نیاز را در مورد تناسب بنا با فضا عرضه میکنند.
ذ) افزایش مشارکت پذیری: شهرداری الکترونیک، مشارکت شهروندان خود را در سطوح مختلف (مشارکت در تعیین نیازها و اولویّتها، شناسائی ظرفیّتها و اجرای برنامهها و نظارت بر عملکرد مدیران شهرداری) افزایش میدهد.
?- خدمات الکترونیکی برای گروه های خاص اجتماعی (معلولین و افرادی که در یادگیری دچار اختلال می باشند) جهت دسترسی آنان برای اشتغال و توانا ساختن آنان
?- ایجاد دسترسی آسان به سرویس های اجتماعی و علاقمندی های اجتماع، در محدوده های خاصی از لندن با کمک دولت مرکزی و افراد داوطلب و شرکای معین در زمینه فن آوری اطلاعات، با ایجاد یک که دسترسی به آن از طریق یک پرتال مستقل می باشد. به این ترتی ب (Extranet) اکسترانت اطلاعات و خدمات قابل دسترسی را برای ارائه یک دسته بزرگی از خدمات عمومی از طریق اینترنت با استفاده از امکانات محلی فراهم آورده اند.
?- انجام امور مالیاتی و پرداخت ها از طریق اینترنت توسط فرم های اینترنتی و کارت های اعتباری
?- ارائه اطلاعات در زمینه خدمات عمومی، خصوصی و داوطلبانه از طریق اینترنت به شهروندان
?- ارائه خدمات در چهارچوب دموکراسی الکترونیکی جهت مشاوره و آشنایی عامه مردم جامعه با خدمات دولتی
?- ارائه خدمات و اطلاعات در خارج از ساعات اداری از طریق ابزار فن آوری اطلاعات مانند اطلاعات در زمینه مسائل بهداشتی و درمانی
?- ایجاد ارتباط صحیح و اخلاقی میان جوانان از طریق برگزاری مسابقات و تبلیغات به وسیله اینترنت وگردهمایی ها در صفحات وب
?- ارائه خدماتی از قبیل بهبود مدیریت روابط با مشتری (CRM)
ارائه فرم های هوشمند آنلاین جهت ارائه خدمات مشورتی از طریق پروژه های خرید الکترونیکی
?- اجرای پروژه های حمایتی مسافران و سیستم های حمل و نقل درون شهری در لندن: اهداف این پروژه فروش سریع و آسان بلیط های مسافرت های درون شهری، افزایش وسایل نقلیه عمومی، بهبود وضعیت دسترسی به اطلاعات مربوط به مسافران و سفرهای آنان، پرداخت های آسان جهت تهیه بلیط، که البته اجرای این پروژه به بخش خصوصی واگذار گردیده است.
??- ارائه خدمات اجتماعی از طریق دسترسی عمومی به کتابخانه ها و مراکز یادگیری
??- ایجاد امکان دسترسی تمامی اقشار مردم به کتابخانه های الکترونیکی جهت دسترسی به اطلاعات آموزشیو توانایی استفاده از کامپیوتر درIT
??- در نظر گرفتن امکانات، جهت بالا بردن سطح سواد مناطق شهری
??- برگزاری پروژه هایی جهت بهبود روابط میان شهروندان با شرکت ها، دولت مرکزی و بقیه ارگان هایی که با آنها در ارتباط می باشند. به این ترتیب استفاده بهینه م شتریان از خدمات از طریق اینترنت، تلویزیون دیجیتال و تلفن های همراه امکان پذیر گردیده است.
??- افزایش توانایی های سازمان های مجازی از طریق ارائه کاتالوگ های. (مرادی نور، 1385)
2-12-5- شهر الکترونیک تورنتو
از نظر محققین و مجریان شهر الکترونیکی تورنتو، برپایی این امر شامل سه مرحله است:
1.طراحی، 2.پیاده سازی، 3.تثبیت.
مرحله اول: براساس دیدگاه مزبور اولین مرحله از ایجاد شهر الکترونیک طراحر ابعاد و مشخص نمودن اجزا و قسمت های ضروری است که قابلیت اجرایی داشته باشند.طی این فرایند نقاط قوت و ضعف شهر و یا به تعبیری بهتر، فرصتها و تهدیدات رو در روی شهر در فرایند عملیاتی مشخص می شود. شپس فرصتها و تهدیدات موجود با قوت ها و ضعف های مکنون در ساختار شهر انطباق داده می شود تا با شناسایی پتانسیل های موجود، تلاش شود تا از دل تهدید های ساختار فعلی فرصت هایی برای توسعه آتی فراهم گردد. پس از این مرحله، فرصتها و تهدیدات فوق مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و بر اساس آن، معیار های لازم و اولیه برای پیاده سازی شهر الکترونیک ارائه می شوند.
مرحله دوم: در مرحله دوم بایستی زیر ساخت های لازم برای پیاده سازی شهر الکترونیک طراحی شود و از گروه های کاری متخصص در زمینه های مختلف برای عملی نمودن طرح ارائه شده در مرحله اول استفاده گردد. در این راستا باید چالش های طرح نیز مورد شناسایی قرار گیرند و با اتخاذ راهکارهای مناسب حل و فصل شوند تا بتوان شهر الکترونیک کم نقصی داشت.هدف های عمده این مرحله عبارتند از:
1. ایجاد زیرساختار سخت افزاری لازم برای پیاده کردن طرح
2. تهیه ضوابط و قوانین مرتبط با امنیت و مالکیت به عنوان بخشی از طرح
3. هماهنگ کردن بخش های مختلف شهری
4. کمینه کردن فعالیت های تکراری انجام گرفته در شهر
5. کمینه کردن زمان انجام فعالیت ها درشهر
6. کمینه کردن کارهای اداری و دفتری با استفاده از سیستم های مکانیزه و بهبود روش ها
7. یکپارچه سازی فعالیت های تجاری در پیاده سازی طرح به منظور افزایش کارایی و راندمان
8. بهینه سازی منابع موجود شهری
مرحله سوم: آخرین مرحله در ایجاد شهر الکترونیک برقراری و تثبیت آن است. هدف نهایی از این مرحله ارائه یک محیط کاملا تکامل یافته ( با توجه به مقتضیات و امکانات موجود) برای فناوری و مدیریت اطلاعات در سطح شهر است.اجرای این مرحله از نظر عملی نقطه پایانی ندارد و در هر زمان با پیشرفت در فناوری و مدیریت اطلاعات و همچنین بالا رفتن سطح نیاز های شهروندان این مرحله به مراخل تکاملی نزدیک می شود. برخی اهداف را که می توان در این ارتباط دنبال کرد عبارتند از:
1. تکامل دائمی و بهبود مستمر فناوری و مدیریت اطلاعات
2. هماهنگ نمودن فناوری های موجود با نیازمندی ها و سطح توقع شهروندان
3. دستیابی به اهداف استراتژیک و دیدگاه های آرمانی پیش بینی شده
4. برطرف کردن نیاز مندی های تجاری مختلف به طور همزمان در شهر (بمانیان، 1386)
2-13- بحث و بررسی برنامههای راهبردی شهرهای مختلف جهان برای تحقق شهرداری دیجیتالی
شهرهای کنونی در مسیر پایهگذاری شهرهای الکترونیکی، وقایع جدیدی را تجربه کردهاندکه با گذشته آنها کاملا? متفاوت است. از این رو تحلیل وضعیت موجود شهرها و توسعه زیرساختهای لازم شهرالکترونیکی حائز اهمیت فراوانی است. شهرهای جهان از منظر و دیدگاههای مختلفی به تدوین برنامه شهرداری دیجیتالی پرداختهاند که در این بخش برنامههای راهبردی برخی شهرداریهای دیجیتالی شهرهای مهم جهان مورد بررسی قرار میگیرد.
2-13-1- شهرداری دیجیتالی شهر تورنتو
شهر تورنتو بزرگترین شهرکشور کانادا و پایتخت ایالت اونتاریا است. این شهر در سال 2007 میلادی در حدود 7/4 میلیون نفرجمعیت داشته است. شهر تورنتو پایتخت اقتصادی کشور کانادا و همچنین یکی از بزرگترین شهرهای مالی جهان است به طوری که هفتمین بازار بزرگ بورس سهام دنیا را به خود اختصاص داده و براساس آمار سال 2006 میلادی این شهر به عنوان یکی از بهترین شهرهای دنیا با استانداردهای بالای زندگی معرفی شده است. همچنین براساس آمار سال 2007 میلادی میزان تولید ناخالص سرانه این شهر در حدود 3500 بوده است. تورنتو یکی از شهرهای مهاجرپذیر است که این امر یکی از نقاط قوت این شهر محسوب می شود. بیش از 800000 نفر از جمعیت این شهر را افراد متخصص با تحصیلات دانشگاهی تشکیل می دهند که بسیاری از آنها مهاجر هستند. همچنین این شهر یکی از بهترین شهرهای دنیا در زمینه توسعه شبکه های بی سیم است. (جلالی، 1382)
همچنان که بیان شد شهر تورنتو یکی از بهترین شهرها در جهان است که استانداردهای زندگی در آن بالاست و از وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردار است. از این رو در برنامه راهبردی دیجیتال خود تلاش می کند تا از فنّاوری اطلاعات برای بهبود مستمر کیفیت زندگی شهروندان و رشد اقتصادی بهره گیرد. به همین منظور شهرداری دیجیتالی تورنتو چشم اندازی را در نظر گرفته است که تا سال 2011 میلادی بدان دست یابد. چشم انداز شهر تورنتو این است که به عنوان یکی از پنج شهر برتر جهان در نوآوری، خلاقیت، آموزش، کسب وکار و سرمایهگذاری و همچنین مکان اصلی اجرای تحقیقات در زمین? فنّاوری اطلاعات در جهان باشد. (عزیز خانی، 1385)
شهرداری دیجیتالی شهر تورنتو اهداف ذیل را برای دستیابی به چشم انداز خود دنبال میکند:
* افزایش همکاری میان شرکتهای فنّاوری اطلاعات
* ارتقای بخشهای اصلی بهره برداری از فنّاوری اطلاعات در شهر
* افزایش رقابت میان صنایع و بنگاهها
* جذب و بهره برداری از فنّاوری اطلاعات در امور مختلف و ارائه خدمات شهری
شهر تورنتو برای رسیدن به این اهداف راهبردها و برنامههای متعددی را اجرا کرده که عبارتند از:
* تشکیل گروه همکاری به منظور اشتراک اطلاعات و مشارکت با دیگر سازمانها در بخش فنّاوری اطلاعات
* استفاده از فنّاوریهای جدید در ساختار شهرداری و شهر و ارائه خدمات به روز به شهروندان
* تشویق و حمایت به ایجاد مراکز مطالعاتی خصوصی
* جذب و بکارگیری بیشتر متخصصان دانشگاهی در امور مربوط به فنّاوری اطلاعات در شهرداری و سازمانها
* ایجاد درگاههای اطلاعاتی و به روز کردن محتوای آن
* استفاده از خدمات اطلاعاتی و سیستم های اطلاعات جغرافیایی برای مدیریت بهتر شهر
* تشویق بخش ها و سازمان های خصوصی به دیجیتالی کردن اطلاعات و داده های خویش
* مشارکت با بخشهای آموزشی واستفاده از پژوهشها و مطالعات متخصصان به منظور ارزیابی اقدامات خود در حوز? فنّاوری اطلاعات
* تسهیل و فراهمسازی امکانات برای استفاده

دیدگاهتان را بنویسید