پایان نامه رایگان درباره تحت وب، نرم افزار، اقتصاد دانش

دانلود پایان نامه

اقتصاد دانش بنیاد و… بیش از سایر موارد نسبت اهمیت می‌دهد ویژگی بارز راهبرد این شهر نسبت به دیگر شهرها آن است که شهر لندن به سیاستگذاری های جامع در فراهم سازی شرایط کار از راه دور (دور کاری) و اطلاع رسانی آن توجه ویژهای دارد که این امر به دلیل همان ماهیت اقتصادی و تجاری بودن شهر لندن است.
برنامه راهبردی دیجیتالی شهرداری نیویورک بر شفافیت اداری، پاسخگویی مسئولان و دسترسی به تمامی خدمات دولتی برای رسیدن به رشد اقتصادی متمرکز است و از این رو بر پشتیبانی از بنگاههای شهر از طریق بهبود خدمات مدیریت در حوز? ارائه خدمات به شهروندان متمرکز است و این امر را از طریق فراهم سازی ابزارهای خودکار برای تعامل بیشتر کارکنان با بنگاه ها ایجاد می کند.
با این حال با برنامه راهبردی هر یک از این شهرها وجوه مشترک بسیاری نیز با هم دارند. برخی وجوه مشترک برنامه‌ها و راهبردهای این شهرها عبارتند از:
* آموزش به کارکنان و شهروندان در تمامی برنامه های راهبردی مشاهده می شود که این امر نیز به دلیل ماهیت متغیر فنّاوری است. از این رو تمامی شهرها حضور فعال در برنامه های توسعه فنّاوری اطلاعات (مانند: برپایی کنفرانس ها، نمایشگاه ها، همایش ها و…) را به عنوان یکی از عوامل مهم تشویق همگان (کسب وکارها و شهروندان) در برنامه های خود گنجانده اند.
* تمامی برنامه ها برگسترش پژوهش و توسعه واحدهای تحقیق وتوسعه در عرصه فنّاوری اطلاعات متمرکز هستند.
* تمامی شهرداری ها معتقدند افزایش شرکتهای فناوری اطلاعات و فراهم سازی امکانات برای آنان لازمه رسیدن به جامعه اطلاعاتی است.
* تمامی برنامه ها بر توسعه کسب وکار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی متمرکز هستند.
در مقابل این وجوه مشترک، تفاوتهای بسیاری نیز بین راهبردها و برنامه‌های آنها وجود دارد، که این امر به عوامل متعددی بستگی دارد. برای نمونه تمامی شهرها در راهبرد خود به مباحث امنیت اطلاعات و مدیریت آن وحتی به حمایت از مالکیت فکری توجه ویژهای دارند و این در حالی است که این حوزه در راهبردهای لندن و تورنتو شاید به دلیل وجود قانونهای قوی و حمایتی، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
2-15- نمونه هایی از شهرداریهای ایران که در راه الکترونیکی شدن گام برداشته اند
2-15-1- شهرداری‌الکترونیکی اصفهان
برای اعلام وضعیتی مشخص از شهرداری اصفهان احتیاج به بررسی شاخص‌های گوناگون در این شهرداری داریم. پس در قسمت اول این بخش به تعریف شاخص‌ها می‌پردازیم و در قسمت دوم، شهرداری اصفهان را به وسیله‌ این شاخص‌ها مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.
A. مدل و شاخصهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی شهرداری اصفهان
قبل از هرگونه ارزیابی، باید مدلی را برای ارزیابی بسترهای توسعهالکترونیکی در نهاد شهرداری فراهم کنیم. این مدل باید تمام مواردی که می‌توانند در ارائه‌ خدمات الکترونیکی به شهروندان موثر باشند را در بر بگیرد.
شکل 2-4: مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی شهرداری اصفهان
در واقع، مدل ارائه گردیده شامل سه سطح زیرساخت فنی، سیستم‌ها و خدمات الکترونیکی و آمادگی سازمان شهرداری می‌باشد. که هر کدام شامل تعدادی شاخص در راستای ارزیابی آمادگی الکترونیکی با در نظر گرفتن دسترسی‌ها، فرصت‌ها و ظرفیت‌های پیش‌روی سازمان شهرداری می‌‌باشند.
B. نتایج ارزیابی آمادگی الکترونیکی شهرداری اصفهان
در جدول و نمودارهای ذیل نتایج اندازه گیری وضع موجود (1388) شهرداری الکترونیکی اصفهان و پیش بینی سال آینده (1389) بر اساس شاخص ها و مدل فوق ارایه می‌گردد.
جدول 2-4: نتایج ارزیابی آمادگی الکترونیکی در شهرداری اصفهان
منظر ارزیابی
پیشرفت تا آخر سال 1388
پیشرفت تا آخر سال 1389
زیرساخت فنی شهرداری اصفهان
(وزن 35%)
55%
72%
سیستمها و خدمات الکترونیکی
شهرداری اصفهان (وزن 45%)
23%
33%
آمادگی سازمانی شهرداری اصفهان
(وزن 20%)
41%
56%
نمودار2-1: مقایسه وضعیت زیر ساخت فنی شهرداری اصفهان تا انتهای سال 1388،پیش بینی سال 1389 و وضعیت مطلوب
نمودار2-2: مقایسه وضعیت سیستمها و خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان تا انتهای سال 1388،پیش بینی سال 1389 و وضعیت مطلوب
نمودار2-3: مقایسه وضعیت آمادگی سازمانی شهرداری اصفهان تا انتهای سال 1388،پیش بینی سال 1389 و وضعیت مطلوب
نتیجه گیری: شهرداری اصفهان دارای دو مزیت بسیار بالا در زمینه‌ ارائه‌ی خدمات الکترونیکی است. اول اینکه دارای نیروی متخصص در حد متوسط است و دوم اینکه زیرساخت‌های مناسبی جهت پیشرفت در آینده دارد. روند تغییرات و نوع پیشرفت شهرداری اصفهان در یک سال که در نمودارهای بالا دیده می‌شود، بیانگر فراهم بودن زیرساخت‌های مناسب است.
2-15-2- شهرداری‌الکترونیکی مشهد
سند راهبردی شهر الکترونیکی مشهد در 500 صفحه تنظیم و تحویل شهرداری آن شده است. این سند در راستای اهداف سند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار دارد و از این جهت که زمینه اجرای عملیات شهر الکترونیکی مشهد را بر اساس اصول علمی جهان راهبردی می کند، حائز اهمیت است.
تدوین سند راهبردی، اولین اقدام اساسی برای ایجاد شهر الکترونیکی مشهد است.در این سند اقدامات اولیه و نیازهای ابتدایی برای برپایی شهر الکترونیک مشهد مشخص شده اند. همچنین چشم اندازها، راهبردها سیاست های شهر مشهد در این رابطه تدوین شده اند تا از انجام کار های موازی و اضافه کاری ها جلوگیری شود و تمام تلاشها جهت رسیدن به یک شهر الکترونیک مطلوب متمرکزگردند. این سندبه عنوان راهنمای سازمانهای دولتی و خصوصی برای ایجاد شهر الکترونیکی تلقی می شود. پیاده سازی شهر الکترونیک 4 مرحله دارد.
مرحله اول:
1- تهیه قانون شهر الکترونیکی
2- ارائه تسهیلات اینترنتی و طراحی سایت های سازمان های دولتی و بخش خصوصی شهر مشهد
3- افزایش آگاهی عمومی شهروندان و کارکنان دولت به توانمندی های فناوری اطلاعات
4- تربیت نیروی انسانی متخصص در فناوری اطلاعات
5- ایجاد شبکه بین دستگاه های شهری، تجهیز و ارتقاء سخت افزار و نرم افزار های واحد ها
6- تهیه سند راهبردی شهر الکترونیک
مرحله دوم:
1- عرضه خدمات الکترونیکی به شهروندان
2- تولید، توزیع و استفاده از اطلاعات دیجیتالی در واحد های دولتی و خصوصی شهر الکترونیک
3- توسعه آموزش تخصصی به کارکنان دولت و آموزش ویژه شهروندی شهر الکترونیک
4- توسعه سیستم های نرم افزاری کاربردی در واحدهای شهر الکترونیک
5- اصلاح نظام مدیریت شهری و رویه های سنتی بر مبنای شهر الکترونیک
مرحله سوم:
1- ایجاد تعامل اطلاعاتی بین دستگاههای دولتی و بخش خصوصی
2- ایجا تعامل اطلاعاتی بین شهروندان و دستگاههای دولتی و بخش خصوصی شهر الکترونیک
3- توسعه آموزش های تعاملی و تجارت نوین
4- تدوین استانداردهای لازم برای اداره شهر الکترونیک مشهد
مرحله چهارم:
1- ایجاد سیتم های عمومی یکپارچه( تجارت الکترونیکی،بانکداری الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، سیستم مالیاتی و……) در سطح ادارات، سازمان ها، شرکت ها، اصناف و سایر بخش های شهر الکترونیک مشهد
2- انجام تراکنش های ویژه به صوزت الکترونیکی
3- ایجاد سازمانهای مجازی در تجارت، آموزش، بهداشت و….
4- تعامل اطلاعاتی در سطح ملی با دستگاههای دولتی و بخش خصوصی
5- تعامل اطلاعاتی با جامعه اطلاعاتی جهان به عنوان شهروندان هزاره سوم
6- بازنگری منظم سیاست ها و برنامه شهرداری الکترونیک و به روز رسانی آن
7- بهبود مستمر سیستم های شهرداری الکترونیک
آدرس شهر الکترونیکی مشهد www.e-mashhad.com می باشد.
2-15-3- شهرداری‌الکترونیکی تبریز
هدف اصلی، تشریح و بررسی ‌اقدامات صورت گرفته در زمینه‌ فناوری‌اطلاعات در شهرداری کلان شهر تبریز است. برای این‌کار، ابتدا باید وضع جاری، محدودیت‌ها و چالش‌های این شهر را در حوزه فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار داده و سپس اقداماتی که شهرداری این شهر،‌ برای مواجهه با آن‌ها انجام داده را بیان کنیم. درنهایت، راهکارهای لازم برای تسریع امور شهرداری الکترونیکی در این کلان شهر پیشنهاد شده است. براساس طبقه بندی رسمی، شهرداری های ایران در 12 گروه، درجه‌بندی شده‌اند. اساس این طبقه‌بندی نیز جمعیت، سابقه و مشخصه‌های شهر از نظر تقسیمات کشوری است. طبق این طبقه بندی، شهرداری تبریز در بالاترین درجه قرار دارد.
A. اقدامات صورت گرفته در جهت رفع چالش‌ها و محدودیت‌ها:
یکی از مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته توسط شهرداری تبریز، برگزاری جلسات متفاوت با شهرداری‌های سایر کلان‌شهر‌های ایران است که این امر نقش پررنگی در غلبه بر محدودیت‌ها و چالش‌های شهر داشته است. استفاده از منابع درآمدی پایدار نیز پاسخگوی مطالبات مردم است.
شهرداری شهر تبریز اقدامات زیادی را در جهت پیشبرد اهداف شهرداری‌الکترونیکی انجام داده‌است که در بخش بعد به آن‌ها اشاره خواهد شد.
B. IT در شهرداری تبریز:
برنامه‌هایی که سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری تبریز در سال 1388 به مرحله اجرا گذاشته است،‌ به شرح ذیل می‌باشد.(گروه بازدیدکنندگان، آذر 1388)
1- استقرار سیستم اتوماسیون اداری تحت وب در مناطق مختلف شهرداری، معاونت‌ها و سازمان‌های شهرداری
2- استقرار سایت اطلاع رسانی شهرداری‌های مناطق و سازمان‌ها
3- استقرار سیستم مکانیزه‌ ‌شهرسازی در مناطق 8گانه (مناطق 1،2،3،4،5‌اجرایی و مناطق 6،7،8 در حال اجرا)
4- استقرار سیستم راهنمای‌شهروندان تحت وب و کیوسک اطلاع رسانی
5- استقرار سیستم آرشیو الکترونیکی در شهرداری‌های مناطق4،3،2،1 اداره کارگزینی و املاک
6- استقرار سیستم شهرداری اینترنتی
7- استقرار سیستم پرداخت اتوماتیک عوارض خودرو در چهار سطح
الف:پرداخت به صورت اینترنتی
ب:پرداخت به صورت وب کیوسک تحت pos
ج:پرداخت به صورت پیام کوتاه (sms)
د:پرداخت به صورت مراجعه حضوری به ادارات شهرداری
8- ایجاد شبکه اینترانت شهرداری تبریز با زیر ساخت DSL
9- ایجاد شبکه اینترانت شهرداری تبریز با زیر ساخت فیبر نوری(در حال اتمام)
10- ایجاد شبکه LAN شهرداری‌های مناطق 8گانه، معاونت‌ها و سازمان‌ها
11- تجهیز شهرداری‌های مناطق به سخت افزارهای‌ سیستم‌های اطلاعاتی(San storage)
12- عملیاتی نمودن GIS
13- برنامه ریزی پرواز برای تهیه عکس‌های جدید از تبریز به تعداد 2271 قطعه عکس در مقیاس های 4000/1، 10000/1
14- تبدیل عکس‌ها به نقشه‌های رقومی مبتنی بر نیاز‌های اطلاعاتی پایگاه‌داده جغرافیایی شهر تبریز
15- انجام عملیات Geo DataBase در سطح تقریبی 54000 هکتار
16- تعریف و انجام مقدمات پروژه GIS‌ارزش معاملاتی املاک و مستغلات شهر تبریز
17- تعریف و انجام مقدمات پروژه GIS نوسازی شهر تبریز جهت ساماندهی کدهای‌نوسازی تبریز به عنوان کلید اصلی دسترسی به اطلاعات پایگاه‌داده شهر تبریز
18- دریافت گواهینامهISO 9001 از موسسه Global انگلستان نسخه 2000 توسط شهرداری منطقه یک تبریز
حال به بررسی بعضی از پروژه‌های انجام شده در این شهرداری پرداخته خواهد شد.
پورتال شهرداری تبریز:
پورتال شهرداری شهر تبریز، تحت عنوان پایگاه اطلاع‌رسانی شهر تبریز به خدمات‌رسانی به شهروندان این شهر می‌پردازد. این پورتال که توسط سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری تبریز طراحی شده است،‌ خدماتی نظیر سیستم شهرداری‌‌الکترونیکی، سیستم عوارض خودرو،‌سیستم راهنمای درخواست شهروندان تبریز از شهرداری، Web GIS شهرداری تبریز، تعرفه‌ عوارض محلی و… را به صورت اینترنتی ارائه می‌دهد.‌ همچنین اطلاعاتی در مورد شهرداری و شهردار،‌ معاونت‌های گوناگون شهرداری،‌مدیریت مناطق شهرداری، ‌برنامه‌های‌گوناگون

پاسخی بگذارید