پایان نامه رایگان درباره توسعه شهر، استاندارد، نرم افزار

دانلود پایان نامه

ح اطمینان
000/0
همچنین جدول 4-16 حکایت از آن داردکه درنظرگیری این 3 سوال در یک بعد با عنایت به اینکه مقادیر بار آنها بالاتر از 5/0 است قابل قبول است. لذا ما می توانیم این 3 سوال را درون یک بعد در نظر بگیریم.
جدول 4- 16: ماتریس عوامل
Component Matrixa
Component
1
q39
.841
q40
.516
q41
.897
4-4- تحلیل شکاف
در این مرحله برای پاسخگویی به سوالات اول و دوم پژوهشمان ( به شکل 4-1 توجه شود) از تحلیل شکاف استفاده کرده ایم. فرضیه آماری بکار رفته برای آن به شرح زیر است:
H0: در ارتباط با بسترهای استقرار و و میزان بسترهای توسعهبرای توسعه شهرداری الکترونیک بین الگوی فعلی ( الگوی زاهدان) و الگوی بهینه (الگوی بکار رفته در اصفهان) شکاف معنی دار وجود ندارد(بین میانگین وضعیت موجود و میانگین وضعیت ایده آل تفاوت وجود ندارد)، (نقیض ادعا).
H1: در ارتباط با بسترهای استقرار و و میزان بسترهای توسعهبرای توسعه شهرداری الکترونیک بین الگوی فعلی (الگوی مدنظر زاهدان) و الگوی بهینه (الگوی بکار رفته در اصفهان) شکاف معنی دار وجود دارد.(بین میانگین وضعیت موجود و میانگین وضعیت ایده آل تفاوت وجود دارد)، (ادعا).
نمودار 4-1: مدل وضعیت کلی تحلیل شکاف مابین دو الگوی فعلی و بهینه
برای پاسخگویی به فرضیه بالا ابتدا می بایست از نرمال بودن یا نبودن داده ها اطلاع پیدا کرد. برای این منظور از آزمون ناپارمتریک کلموگروف-اسمیرنوف استفاده شده است که نتایج آن به شرح جدول 4-17 است.
جدول 4-17: نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف
وضع مطلوب
وضع موجود
تعداد شاخص
22
22
پارامترهای نرمال
میانگین
5373/4
3177/3
انحراف معیار
25525/0
06860/0
تفاوتها
قطعی
164/0
128/0
مثبت
164/0
097/0
منفی
102/0-
128/0-
آماره K-S
767/0
600/0
سطح معنیداری
599/0
865/0
با توجه به مقدار معنیداری بالای 05/0 برابر هر دو گروه ایده آل (الگوی بهینه) و موجود (الگوی فعلی)، توزیع مشاهدات نرمال بوده و در نتیجه میتوان از آزمون مقایسه میانگین پارامتریک Paired-Sample t-Test استفاده نمود. نتایج این آزمون به صورت جدول 4-18 است.
جدول 4-18: نتایج آزمون آزمون تحلیل شکاف
اختلافات زوجی
T
df
Sig.
میانگین
میانگین خطای
استاندارد
انحراف
استاندارد
سطح اطمینان 95%
پایین
بالا
E-P
(اختلاف بین وضعیت موجود و بهینه)
21955/1
04772/0
22381/0
12031/1
31878/1
588/25
21
000/0
مقدار معنیداری کمتر از 05/0 در جدول فوق، وجود اختلاف بین الگوی فعلی ( الگوی زاهدان) و الگوی بهینه (الگوی اصفهان) را نشان میدهد و رد فرض صفر (فوق) و تأیید فرضیه مقابل (فرض ادعا) را به اثبات میرساند.
به منظور ایجاد درک بهتری از میزان شکاف میان این دو الگو، به تفکیک ابعاد از نمودار رادار استفاده شده است. توجه اینکه در هر یک از نمودارهای راداری که در ادامه آمده است، الگوی سیستان (زاهدان) بعنوان الگوی فعلی و الگوی اصفهان بعنوان الگوی بهینه است. با کمک این نمودارها می توان بصورت گرافیکی و مصور درباره شکاف مابین آنها اظهار نظر کرد.
الف) عامل(بعد) زیر ساخت فنی سازمان
نمودار 4-2: نمودار رادار برای عامل زیر ساخت فنی سازمان
تفسیر نمودار بالا: بررسی این نمودار حکایت از آن دارد که در این عامل بیشترین شکاف مربوط به شاخص های شبکه و پشتیبانی و امنیت سخت افزار است. (سوالات 1، 4 و 6 پرسشنامه) و از حیث شاخص سخت افزار (سوالات 2 و 3) با اینکه ارجحیت با الگوی بهینه است ولی نوعا شکاف آنچنانی دیده نمی شود. اما رویهمرفته تحلیل گرافیکی شکاف بر روی این عامل، حاکی از وجود اختلاف قابل توجه بین دو الگوی زاهدان و اصفهان است.
از اینرو برای رفع شکاف موجود پیشنهادات زیر مطرح می گردند:
* استفاده و بروز رسانی نرم افزارهای امنیتی مناسب برای حفظ اطلاعات و مستندات الکترونیکی افراد
* برگزاری جلسات مدون و دوره ای برای تدوین خط مشی ها و بررسی میزان استمرار حرکت شهرداری به سمت الکترونیکی تر شدن با عنایت به اخذ بازخوردهای دریافتی در دوره های مشخص
* تخصیص بودجه مکفی برای ارتقای توان سیستم ها و سخت افزارهای سازمان، شبکه های اطلاعاتی و اخذ مشاوره از خبرگان فناوری اطلاعات سطح کشور
ب) عامل(بعد) سیستم ها و خدمات
نمودار 4-3: نمودار رادار برای عامل سیستم ها و خدمات
تفسیر نمودار بالا: بررسی این نمودار حکایت از آن دارد که در این عامل، نمی شود به شکاف آنچنانی بین این دو الگو استناد کرد. چرا که در برخی از سوالات مربوط به شاخص ها، الگوی زاهدان و در برخی دیگر الگوی اصفهان ارجحیت داشته است. به گونه ای که سوالات 7 و 8 (مربوط به شاخص ویژگی های کارکردی نرم افزار) در ارجحیت اصفهان و سوالات 10 و 11 پرسشنامه (متناسب با گزینه های 4 و 5 نمودار بالا) در ارجحیت الگوی زاهدان است. لذا در مورد وجود شکاف بین این دو الگو در این عامل نمی شود اظهار نظری کرد.
ج) عامل(بعد) زیر ساخت غیر فنی سازمان
نمودار 4-4: نمودار رادار برای عامل زیر ساخت غیر فنی سازمان
تفسیر نمودار بالا: بررسی این نمودار حکایت از آن دارد که در این عامل، الگوی اصفهان الگویی ارجح تر است اما شکاف، شکافی عمیق نیست و نوعا نزدیک به هم است. فقط نوعا شاخص نیروی انسانی IT (مربوط به گزینه های 6 و 7نمودار بالا) بالنسبه شکاف بیشتری را نشان می دهند. لذا در این عامل در مورد وجود شکاف بین این دو الگو نمی شود اظهار نظری کرد.
د) عامل(بعد) فرهنگی و اجتماعی
نمودار 4-5: نمودار رادار برای عامل فرهنگی و اجتماعی
تفسیر نمودار بالا: بررسی این نمودار حکایت از آن دارد که در این عامل، شکافی عمیق در همه شاخص ها و زیر شاخص ها بین این دو الگو دیده می شودکه بایستی مدنظر قرار گیرد.
برای رفع شکاف فوق الذکر بین دو الگو، پیشنهادات زیر می تواند راهگشا و مفید الفایده باشد:
1) افزایش میزان آموزش و توسعه سواد اجتماعی مردم در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق:
1-1) تولید و نمایش برنامه های آموزشی مرتبط با مباحث IT
1-2) حمایت مادی و معنوی مسوولان استان سیستان از برگزاری دوره های آموزشی فناوری اطلاعات و مباحث مرتبط با آن در سطح استان
1-3) تولید و توزیع برشورها و کاتالوگ های مرتبط با مباحث IT در سطح ادارات و ارگان های سطح استان
1-4) حمایت از موسسات و شرکت های آموزشی و تحقیقاتی فعال در زمینه IT استان برای بهره مندی از توان آنها
2) ارتقای سطح دسترسی و تعامل مردم زاهدان از خدمات حوزه IT از طریق:
2-1) ارایه خدمات شهرداری از طریق پورتال ها و سایت ها و تشویق و ترغیب های مردم برای استفاده از خدمات الکترونیکی
2-2) همکاری شهرداری زاهدان با پارک های علم فناوری، شرکت های تخصصی در حوزه IT ومراکز تحقیق و توسعه کشور برای بهره مندی از توان و دانش آنها
2-3) استفاده از کیوسک های الکترونیکی پاسخگو بعنوان میز خدمت در سطح ارگان های دولتی شهر زاهدان
2-4) ایجاد سیستم نظام پیشنهادات الکترونیکی برای دریافت نظریات و پیشنهادات مردم
2-5) طراحی مجدد سیستم مدیریت جریان کار و ارایه خدمات به مشتریان با تشکیل کارگروهی جهت بازنگری و بازبینی وضعیت فعلی جریان و فرایندهای کاری موجود در شهرداری
ذ) عامل(بعد) بعد اقتصادی
نمودار 4-6: نمودار رادار برای عامل بعد اقتصادی
تفسیر نمودار بالا: بررسی این نمودار حکایت از آن دارد که در این عامل، شکافی قبال ذکر بین دو الگوی وجود ندارد به گونه ای که در برخی سوالات الگوی اصفهان و در برخی سوالات الگوی زاهدان ارجح تر است و بنابراین چندان اختلاف قابل توجهی بین این دو از لحاظ این عامل دیده نمی شود.
م) عامل(بعد) بعد جغرافیایی و مکانی
نمودار 4-7: نمودار رادار برای عامل جغرافیایی و مکانی
تفسیر نمودار بالا: بررسی این نمودار حکایت از آن دارد که در این عامل، الگوی اصفهان در شاخص Gis به نسبت الگوی زاهدان ارجح تر بوده و این ارجحیت و اختلاف قایل توجه است علی الخصوص در زیر شاخص 2 (میزان تحلیل های انجام شده در خصوص مدیریت مکانی و زمانی شهری).
4-5- پاسخگویی به سوالات اصلی تحقیق
همانطوریکه در فصل اول تحقیق اشاره شد، سوالات اصلی این پژوهش به شرح زیر است:
1) بسترهای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک زاهدان در مقایسه با الگوی بهینه چیست؟
2) شاخص های هر کدام از بسترهای شناسایی شده در راستای توسعه شهرداری الکترونیک زاهدان در مقایسه با الگوی بهینه چه وضعیتی دارد؟
3) راهکارهای کاهش شکاف دیجیتالی توسعه شهرداری زاهدان از لحاظ الکترونیکی با الگوی موفق کدامند؟
با عنایت به تحلیل های انجام شده در این فصل، جوابگویی به سوالات بالا ممکن شد.
در مورد اولین سوال پژوهشی تحقیق بایستی عنوان کرد که با عنایت به تحلیل های جدول 4-4 و تحلیل عاملی های انجام شده، بسترهای استقرار و توسعه برای آمادگی ایجاد شهرداری الکترونیک زاهدان مشتمل بر مدل تحقیق (شکل 3-1) و شامل 6 بعد زیر ساخت فنی، زیر ساخت غیر فنی، سیستم ها و خدمات،اقتصادی،جغرافیایی و مکانی،فرهنگی و اجتماعی است و مدل مفهومی مذکور بعنوان مدل پیشنهادی آمادگی الکترونیکی و استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک زاهدان تایید می گردد.
در مورد دومین سوال پژوهشی تحلیل شکاف ها نشان می دهد که شکاف قالب توجهی از حیث دو عامل زیر ساخت فنی و فرهنگی و اجتماعی بین دو الگوی زاهدان و اصفهان دیده می شود و با عنایت به تحلیل های صورت گرفته الگوی زاهدان در مقام قیاس با الگوی بهینه (اصفهان) شکاف قابل توجهی در شاخص هایی چون آموزش و توسعه (شامل همه زیر شاخص های آن)، دسترسی و تعامل (شامل همه زیر شاخص های آن)، شبکه، پشتیبانی و امنیت سخت افزار،GIS (علی الخصوص زیر شاخص میزان تحلیل های انجام شده در خصوص مدیریت مکانی و زمانی شهری) و همچنین بطور نسبی شاخص نیروی انسانی IT بین این دو الگو دیده می شود که بایستی در جهت رفع آنها اقدامات جدی و برنامه ریزی های مقتضی صورت پذیرد. در نهایت جوابگویی به سوال سوم پژوهشی که ارایه پیشنهادات و راه حل هایی کاربردی برای رفع این شکاف هاست بطور مشخص و گذرا برای دو عامل زیر ساخت فنی و فرهنگی و اجتماعی ارایه شدند.
4-6- جمع بندی و نتیجه گیری
این فصل به تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده اختصاص داشت. در این فصل پس از مطرح کردن آمار توصیفی پرسشنامه های جمع آوری شده (پرسشنامه های مربوط به جامعه آماری زاهدان و جامعه آماری اصفهان) و همچنین بیان ضریب آلفای کرونباخ مرتبط با پایایی پرسشنامه، مراحل اصلی تحلیلات به شرح زیر انجام پذیرفت.
در ابتدا برای شناخت معنی داری سوالات (متغیرها) پرسشنامه به کمک آزمون t تست، آزمون معنی داری بعمل آمد که مشخص شد کلیه سوالات از دیدگاه پاسخ دهنده گان در سطح اطمینان 95 درصد معنی دار و با اهمیت هستند. در مرحله بعد برای تایید روایی وابعاد پرسشنامه از تحلیل عاملی استفاده شد که به تفکیک نتایج برای هریک از عوامل (ابعاد) ذکر شد.
مرحله اصلی تحلیل مربوط به بحث تحلیل شکاف می باشد. چرا که دو سوال از 3 سوال اصلی پژوهشمان بواسطه بکارگیری مناسب از این تکنیک قابل پاسخ گویی است. در این راستا پس از تایید نرمال بودن داده ها بواسطه بکارگیری آزمون کلموگروف و اسمیرنوف، تحلیل شکاف برای کلیه ابعاد به تفکیک ذکر شد و نمودار رادار هر یک از آنها نیز به تفکیک ارایه و تفسیر هر یک ذکر گردید.
در فصل بعد (فصل 5) جمع بندی کل مطلب به همراه ارایه راهکار و پیشنهادات کاربردی با توجه به نتایج این فصل مطرح خواهد

پاسخی بگذارید