پایان نامه رایگان درباره توسعه شهر، نرم افزار، درآمد سرانه

دانلود پایان نامه

الکترونیکی سازمان بورس اوراق بهادار برای پیاده سازی دولت الکترونیک را ارائه کردند. (باقری نژاد، 1385)
در تحقیق دیگر کارگر راضی به بررسی تحقق شهرداری الکترونیک در ایران و چالش های پیش روی آن پرداخته است. (تشکری قنبریان، 1386)
نامور و خلیقی (1389)، در تحقیق خود نقاط ضعف و قوت و همچنین فرصت ها و تهدیدات بالقوه وضعیت شهرداری الکترونیکی ایران را با کمک آرایه SWOT برشمرده اند. برای نمونه مواردی چون عدم دانش فنی لازم، تحریم های ایران در زمینه تجهیزات و ابزارهای فناوری اطلاعات جزو تهدیدهای و نقص اطلاعات شهری مورد نیاز،کمبود متخصصان مورد نیاز برای اجرایی کردن شهرداری الکترونیکی جزو نقاط ضعف عنوان شده است.
قادری و امیری در مقاله خود نقش و ضرورت استقرار شهر الکترونیک در توسعه پایدار را بررسی کردند. (قادری، 1386)
لطفی به نقش فناوری و اطلاعات به عنوان ابزاری برای تحقق مدیریت شهری توجه نموده است.
شاه بنده به ضرورت بسترسازی فرهنگی و ساختاری به عنوان پیش نیاری برای ارائه خدمات الکترونیکی شهری نگریسته است. (فتحیان، 1386)
بمانیان و محمودی نژاد به بررسی مفاهیم و چالش های پیاده سازی شهر الکترونیک پرداخته و التزام تحقق شهر الکترونیک را یک ضرورت غیر قابل انکار دانسته اند. (بمانیان، 1386)
امیر البدوی و قپانچی در پی بررسی طراحی و ساخت شهر الکترونیکی، شهر برزیان را مورد مطالعه قرار دادند و چالش های و مزایای ایجاد آنرا برشمرده اند. (البدوی، 1386)
گراهام (1997) بیان می دارد که از اهداف نیل به ارزیابی بسترهای استقرار و توسعه الکترونیک باتوجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی، فنی و حقوقی می‌توان به اهداف اقتصادی همچون حفظ توان رقابت دیجیتال، ایجاد زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای توسعه توان اقتصادی و گسترش سرمایه‌گذاری خارجی و اهداف اجتماعی چون کاهش شکاف دیجیتالی، بهره‌مندی افراد و سازمان‌ها از اطلاعات کیفی و ایجاد اعتماد در مشتریان اشاره کرد.
محکی( 1386) در تحقیق خود بیان می دارد که در شهرداری الکترونیکی کارکردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات عبارتند از:
کارکرد اول: تامین نیازهای اطلاعاتی شهروندان،بازرگانان و توریست ها از طریق شبکه های اینترنتی
کارکرد دوم: هوشمند سازی کنترل حمل نقل و ترافیک
کارکرد سوم: بازخورد سنجه ای لحظه ای
کارکرد چهارم: دیدار و گردهمایی مجازی با مدیران شهری
کارکرد پنجم: تشکیل اتاق فکر و ایده یابی مجازی
کارکرد ششم: کنترل سازه های شهری
شیروانی و بانشی (1388) در مقاله خود تحت عنوان ” ارزیابی آمادگی الکترونیکی شهرداری شهر جدید بهارستان در راستای تحقق شهرداری الکترونیکی”، بیان می دارند که محورهای اصلی آمادگی الکترونیکی برای انجام چنین مهمی مشتمل بر 4مولفه اجتماعی، فنی،حقوقی و اقتصادی است. این دو محقق مجموعه آمادگی های لازم برای استقرار شهرداری الکترونیکی را مبتنی بر 3 نوع آمادگی زیر ساخت فنی، سیستم های و خدمات الکترونیکی و زیر ساخت غیر فنی مطرح می کنند که در این میان عامل آمادگی سیستم های و خدمات الکترونیکی دارای وزن بیشتری است. (شیروانی، حمیرضا و بانشی، زهرا 1388)
جوادی پور و همکاران چارچوب تدوین چشم انداز،ماموریت و اهداف شهرداری الکترونیک در شهرهای کوچک و اقماری در حال توسعه را مورد بحث قرار داده و بیان می دارند که ورود به عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات، بدون برنامه‌ریزی جامع و استراتژیک، پیامدهای نامطلوبی را پدید می‌آورد. بطورکلی نخستین رکن اساسی ‏در عموم مدل‌های برنامه‌ریزی استراتژیک (از جمله در حوز? فناوری اطلاعات و ارتباطات) تدوین ارکان جهت‌ساز، مشتمل بر چشم‌انداز، رسالت و اهداف آن مجموعه می‌باشد. در این ارتباط یکی از بخش‌های مهم طرح‌های تحقق و توسع? شهرداری‌های الکترونیک، تدوین شرحی روشن دربار? این نکته است که شهرداری الکترونیک در صورت اجرای موفقیت‌آمیز استراتژی‌ها و دستیابی به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های توسعه‌یافت? خویش، به چه چیزی تبدیل شده و چه وضعی خواهد داشت. بدین ترتیب توجیهی روشن، مشخص و قابل دفاع، از این که چرا و چه انتظاری از تحقق شهرداری‌های الکترونیک می‌رود، حاصل می‌شود و امکان موفقیت طرح‌های توسع? شهرداری الکترونیک با تصویر روشنی که از آیند? آن ارائه می‌گردد، فراهم خواهد شد. این محققین با چنین نگاهی و با نگاه محوری و موردی به شهر کوچک و در حال توسعه قرچک، بیان می دارند که دستاورد مقدماتی پژوهششان، ارائ? چهارچوبی علمی در تدوین ارکان جهت‌ساز شهرداری‌های الکترونیک است؛ بدین نحو که ملاک‌ها و معیارهایی به تفکیک چشم‌انداز، مأموریت‌ها و اهداف شهرداری‌های الکترونیک و چشم‌انداز، مأموریت‌ها و اهداف نهادهای مدیریت شهری در پیگیری استقرار شهرداری‌های الکترونیک، ارائه شده است.
دستاورد نهایی پژوهش، تدوین و تنظیم چشم‌انداز، مأموریت‌ها و اهداف پروژ? شهرداری‌ الکترونیک قرچک است، که با الهام و بهره‌گیری از معیارهایی به دست آمده در بخش گذشته و در تعامل با شهردار و مدیران ارشد شهرداری قرچک، انجام پذیرفته است. (نژادجوادی‌پور، 1386)
نیلی و همکاران بیان می دارند که چهار عنصر کلی شامل شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی، شرایط فنی و شرایط حقوقی در بسترهای استقرار و توسعه الکترونیکی یک کشور موثر هستند. هر یک از این شرایط لازم است قبل از تعیین اهداف بسترهای توسعه الکترونیکی مورد توجه قرار گیرند.
موارد اقتصادی: این شرایط توسط شاخص هایی از قبیل میزان رشد در تولید ناخالص داخلی GDP، رشد در سرمایه گذاری خارجی و رشد در درآمد سرانه افراد تعیین می شود. همه این موارد به طور غیر مستقیم در بسترهای توسعه الکترونیکی یک کشور تاثیر خواهند داشت. برای مثال وجود زیر ساخت های قوی در فناوری اطلاعات و ارتباطات از GDP بالا ناشی می شود و میزان کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط افراد، نیازمند درآمد سرانه بیش تر است.
موارد حقوقی: این موارد شامل سیاست ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات، قوانین حاکم بر فضای سایبر، سیاست کاربرد و آموزش IT در همه بخش های کلیدی یک اقتصاد خواهد بود. همچنین بسترهای توسعهالکترونیکی به یک چارچوب حقوقی کلی و قوانین خاص که کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات را تسهیل می کند، وابسته است. بنابر این نیاز است دولت ها محیط قانونی مناسبی را از طریق سیاست ها و برنامه های ویژه ایجاد کرده و جنبه های اطمینان از امنیت تراکنش ها در اینترنت را فراهم آورند.
موارد اجتماعی: فاکتورهای اجتماعی نظیرسطح سواد و تحصیلات پایه، زیرساختار فرهنگی جامعه نظیر گرایش به پذیرش ICT، آگاهی از کاربرد ICT برای افزایش بهره‌وری و بازده کاری
موارد فنی: بهره وری از فناوری های پیشرفته منجر به بسترهای توسعهالکترونیکی خواهد شد، بنابراین مهم است که دولت ها زیرساختار مخابراتی قابل اطمینان را به منظور نیل به بسترهای استقرار و توسعه الکترونیکی ایجاد کنند. به این معنا که لازم است به موضوعاتی همچون افزایش ضریب نفوذ اینترنت، تعداد کامپیوتر های شخصی، تعداد خطوط تلفن و سایر شاخص های مشابه در کشور توجه کنند. توانایی، کیفیت و قابلیت اطمینان شرایط فنی نیز در تحقق بسترهای توسعه الکترونیکی مهم هستند. (نیلی و همکاران، 1381)
در تحقیقی دیگر، البدوی و قپانچی زیر ساخت های زیر را برای توسعه شهرداری الکترونیکی ضروری می پندارند:
1 – زیرساخت‌های مخابراتی: شامل شبکه فیبر نوری و کارسازهای مورد نیاز و شبکه‌های اینترنت و اکسترانت، و در اختیار قرار دادن اینترنت پرسرعت برای شهروندان، بنگاه‌ها و ادارات شهرداری، که در کل بر عهده وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌باشد.
2 – زیرساخت‌های حقوقی: شامل سیاست گذاری‌های کلان حکومت و میزان اهمیت موضوع برای حکومت می‌باشد و نیز مجموعه قوانین در ارتباط با اجرای شهرداری الکترونیک، استفاده از آن، ایجاد بستر حقوقی و سایر موارد.
3 – زیرساخت‌های فرهنگی: شامل تربیت نیروی متخصص، آموزش پرسنل شهرداری که درگیر اجرای پروژه شهرداری الکترونیک می‌شوند، آموزش شهروندان و استفاده کنندگان خدمات شهرداری الکترونیک و تبلیغات و فرهنگ سازی و سایر موارد روانی و انگیزشی.
4 – زیرساخت‌های نرم افزاری: شامل مهندسی مجدد فرآیندها، تشخیص و توسعه خدمات الکترونیکی، یکپارچگی سیستم اطلاعاتی و نرم افزارهای کاربردی و در نهایت توسعه وب سایت رسمی شهرداری الکترونیک. ]7[
2-24- جمع بندی فصل
در این فصل در بدو امر، مقوله شهرداری الکترونیکی بطور مبسوط از زوایا و جوانب مختلف (از تعریف و واکاوی مفهوم گرفته تا پیاده سازی و سنجش، بررسی مزایا و چالش های پیاده سازی اش، بررسی زیر ساخت ها، واکاوی مدل های اجرا شده آن در شهرهای مهم جهان با اتکا با رویکرد الگو برداری و…) مورد بررسی قرار گرفت و در انتهای فصل پیشینه تحقیقاتی مرتبط با موضوع تحقیق، در دو قسمت تحقیقات سطح ملی و بین الملی مورد بازنگری قرار گرفت و با عنایت به این تحقیقات و همچنین موضوع پژوهشمان، مدل مفهومی تحقیق که بخش اساسی هر تحقیق می باشد، طرح ریزی شد که این مدل در فصل بعد معرفی و مورد بحث و مداقه قرار می گیرد. چرا که ما در این تحقیق قصد داریم به کمک مدل های موجود، چارچوب و همچنین شاخص هایی را برای ارزیابی بسترهای توسعه الکترونیکی برای استقرار شهرداری الکترونیک شهر زاهدان ارایه نماییم.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
3-1- مقدمه
انجام پژوهش هایی که بتواند پژوهشگران را به اهداف واقعی نایل سازد، کاری بس دشوار است. به این دلیل محققان تلاش کرده اند تا با استفاده از روش های علمی به نتایج واقعی تری دستیابی پیدا کنند. گرچه در روش های علمی سعی می شود تا با واقع نگری و عدم توجه به نظرات فردی، حوزه ی عدم اطمینان را کاهش دهند، اما باید اذعان نمود که پژوهش های کمی را سراغ داریم که در صحنه عمل به نتایج کاملاً یکسانی دستیابی داشته اند. لذا دامنه عدم اطمینان در حوزه پژوهش ها غیر قابل انکار است. دستیابی به هدف های علم با شناخت علمی میسر نخواهد بود مگر زمانی که با روش شناسی12 درست صورت گیرد. به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع تحقیق، پژوهشگر باید توجه داشته باشد که اعتبار دستاوردهای تحقیق به شدت تحت تأثیر روشی است که برای تحقیق خود بر گزیده است. (اصغرپور، 1383)
همانطوریکه در فصل اول تحقیق اشاره شد، این پژوهش فرضیه ای متصور نیست، ولی در نظر دارد به سوالات زیر پاسخ دهد:
1) بسترهای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک زاهدان در مقایسه با الگوی بهینه چیست؟
2) شاخص های هر کدام از بسترهای شناسایی شده در راستای توسعه شهرداری الکترونیک زاهدان در مقایسه با الگوی بهینه چه وضعیتی دارد؟
3) راهکارهای کاهش شکاف دیجیتالی توسعه شهرداری زاهدان از لحاظ الکترونیکی با الگوی موفق کدامند؟
برای پاسخگویی به سوالات فوق الذکر، چارچوب مفهومی در نظر گرفته شده است که در این فصل بدان اشاره خواهد شد. بنابراین در این فصل ضمن معرفی چنین چارچوبی، جامعه آماری، تعداد نمونه های اخذ شده از جامعه هدف، روش نمونه برداری، ابزار جمع آوری اطلاعات و تکنیک ها و نرم افزارهای مورد استفاده مطرح خواهند شد. همچنین بایستی عنوان کرد که سازمان های متولی امورشهری مهمترین استفاده کنندگان از نتایج این تحقیق هستند.
3-2- روش و هدف تحقیق
تحقیق حاضر از نظر روش انجام، تحقیقی توصیفی- پیمایشی می باشد، چرا که پژوهشگر با بررسی شهرداری به طریق میدانی به مطالعه فاکتورهای ایجاد شهرداری الکترونیک می پردازد. بطورکلی تحقیق پیمایشی روشی در تحقیق اجتماعی است که فراتر از یک

دیدگاهتان را بنویسید