پایان نامه رایگان درباره درآمد سرانه، عصر اطلاعات، توسعه دانش

دانلود پایان نامه

سازمان های شهری به دنبال مهار قدرت فناوری های اطلاعات و ارتباطات (ICT) در جهت توسعه هستند. برای استفاده موثر از ICT، یک کشور باید در زمینه زیرساختها، دسترسی گسترده جمعیت به ICT و بستر قانونی و تنظیمی آمادگی الکترونیکی داشته باشد. رهبران کشورهای در حال توسعه می توانند ارزیابی آمادگی الکترونیکی را جهت تسهیل اندازه گیری و طراحی برنامه های یکپارچه سازی‌ ICT بکار برند. این امر به آنها کمک می‌کند تا تلاشهایشان را متمرکز کرده و مناطقی را که به کمک خارجی نیاز دارند، مشخص کنند. ضمن اینکه در این خصوص گستره‌ای از ابزارهای ارزیابی برای اندازه گیری آمادگی الکترونیکی یک کشور یا یک اقتصاد ایجاد شده است. این ابزارها بنحو وسیعی از تعاریف و روشهای مختلف آزمون آمادگی الکترونیکی استفاده می‌کنند و ارزیابی‌ها بنحو شایانی در اهداف و نتایج با هم تفاوت دارند.
از طرف دیگر با توجه به نقش بنیادی و کلیدی تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در تسهیل فرآیند گذار و تغییر سازمان ها و با توجه به دغدغه گسترش شکاف دیجیتالی در جهان، اکثر کشورها تلاش فزاینده ای انجام داده اند تا به وسیله این فناوری ها بتوانند وضعیت و موقعیت اجتماعی خود را بهبود بخشند. بنابراین به منظور دستیابی به این اهداف سازمان ها بایستی با سرعتی چشمگیر برای توسعه قابلیتهای خود (از جنبه های مختلف فنی و سازمانی ) برنامه ریزی کنند و به توسعه ظرفیت های موجود خود بپردازند. برای استفاده اثر بخش از فناوری اطلاعات و ارتباطات، می بایستی یک کشور از جهت زیر ساخت ها، میزان دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات درسطح گسترده جمعیت، و اثر چارچوب های قانونی و حقوقی بر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات دارای بسترهای توسعه الکترونیکی باشد.
رهبران کشورها، شرکت ها و سازمان های در حال توسعه می توانند از ابزار ارزیابی بسترهای توسعهالکترونیکی جهت اندازه گیری و برنامه ریزی برای انسجام و یکپارچه سازی کمک گیرند. این امر به آنها کمک می کند تا بر تلاشها و نیازهایی تمرکز کنند و حوزه هایی را مورد شناسایی قرار دهندکه نیازمند برنامه ریزی، پشتیبانی و سرمایه گذاری می باشند.
بسترهای استقرار و توسعه الکترونیکی توانایی پذیرش و به کارگیری فناوری اطلاعات در جوامع است. اهمیت ارزیابی الکترونیکی ناشی از تفاوت در میزان بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای مختلف و ایجاد شکاف دیجیتالی است.
کشورها می توانند با استفاده از مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکی وضعیت موجود خود را از ابعاد مختلف با یک روش منسجم و جامع اندازه گیری کنند و سپس با توجه به نتایج این ارزیابی برنامه ریزی کنند.
ارزیابی بسترهای استقرار و توسعه الکترونیک در زمینه های متفاوت برای افراد متفاوت می تواند معانی متفاوتی داشته باشد و برای اهداف متفاوتی استفاده شود. ارزیابی بسترهای توسعه الکترونیکی یک ابزار ارزیابی است که می تواند برای اندازه گیری نرخ انتشار فناوری اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد.
از اهداف نیل به ارزیابی بسترهای استقرار و توسعه الکترونیک باتوجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی، فنی و حقوقی می‌توان به اهداف اقتصادی همچون حفظ توان رقابت دیجیتال، ایجاد زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای توسعه توان اقتصادی و گسترش سرمایه‌گذاری خارجی و اهداف اجتماعی چون کاهش شکاف دیجیتالی، بهره‌مندی افراد و سازمان‌ها از اطلاعات کیفی و ایجاد اعتماد در مشتریان اشاره کرد.
در طی سالهای گذشته، تعداد زیادی از مدلهای ارزیابی بسترهای توسعهالکترونیکی کشورها در سطح کلان توسط سازمانهای مختلف، توسعه و ایجاد شده است. بهطور کلی، هر کدام از این مدلها به دنبال این هستند که یک جامعه یا اقتصاد تا چه اندازه برای بهرهگیری از فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک بسترهای توسعه دارد. نگاه دقیقتر به این مدلها نشان میدهد که هر کدام از آنها تعاریف متفاوتی را برای بسترهای توسعه الکترونیکی ارائه دادهاند و شیوههای مختلفی را برای سنجش بسترهای توسعه الکترونیکی به کار میبرند.
2-17- مفهوم بسترهای استقرار و توسعه الکترونیکی
منظور از بسترهای توسعه الکترونیکی توانایی پذیرش، استفاده و به کارگیری فناوری اطلاعات و کاربردهای مرتبط با آن در جوامع می باشد. عوامل متعددی بر چگونگی استفاده از فناوری اطلاعات و سطح آمادگی الکترونیکی جوامع و سازمانها تاثیر گذار است که ضروری است که به دقت در این پروژه برای سازمان شهرداری مورد مطالعه و شناسایی قرار گیرد.
گروه همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) کشوری را آماده الکترونیکی می‌داند که دارای تجارت آزاد، صنعت قانون‌مند، سهولت در صادرات و هماهنگ با استانداردهای دولتی و توافق‌نامه‌های تجاری است.
مطابق تعریف ارایه شده در پروژه سیاستگذاری سیستم‌های کامپیوتری (CSPP) یک جامعه آماده از لحاظ الکترونیکی، جامعه‌ای است که دارای سرعت بالای دسترسی به شبکه در یک بازار رقابتی، دسترسی و استفاده پایدار از فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس، ادارات دولتی، بنگاه‌های اقتصادی، خانه‌ها و مراکز بهداشتی است. در چنین جامعه‌ای امنیت و حریم خصوصی افراد هنگام بهره‌گیری از روش‌های الکترونیکی تامین شده و سیاست‌های دولتی از کاربری و اتصال به شبکه‌های کامپیوتری حمایت می‌کنند.طبق تعریف مرکز توسعه بین‌المللی در دانشگاه هاروارد (CID) یک جامعه آماده از لحاظ الکترونیکی مجهز به زیرساخت‌های فیزیکی ضروری فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند شبکه مخابراتی با پهنای باند وسیع، دسترسی مطمئن و قیمت مناسب است.در چنین جامعه‌ای روش‌های الکترونیکی در تجارت به کارگیری شده و دارای بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات مناسبی است، در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی، دارای محتویات بومی و غنی و سازمان‌های برخط است، در بخش‌های دولتی، خدمات دولت الکترونیکی به کارگیری می‌شود. (یعقوبی، 1386)
از طرف دیگر منظور از بسترهای توسعهالکترونیکی شهرداری، توانایی پذیرش، استفاده و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربردهای مرتبط با آن در شهرداری می باشد. عوامل متعددی بر چگونگی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتقاء سطح بسترهای توسعهالکترونیکی در شهرداری تاثیر گذار است که ضروری است به دقت در این پروژه مورد مطالعه و شناسایی قرار گیرد.
یک شهرداری با بسترهای توسعهالکترونیکی، دارای سرعت بالا در دسترسی به اطلاعات و رضایت کامل از کاربردهای فاوا در مناطق، معاونتها، سازمانها، مراکز خدماتی وجود دارد. حفظ حریم خصوصی کاربر و امنیت اتصال وجود داشته باشد و سیاست های شهرداری در جهت طرفداری از افزایش و توسعه دسترسی و استفاده از شبکه در سطح جامعه است. ارزیابی وضع موجود از نظر بسترهای توسعهالکترونیکی در شهرداری، مقدمه‌ای برای برنامه‌ریزی و نیل به وضع مطلوب خواهد بود.
2-18- اهداف مرتبط با بسترهای استقرار و توسعه الکترونیکی
از اهداف نیل به آمادگی الکترونیکی باتوجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی، فنی و حقوقی می‌توان به اهداف اقتصادی همچون حفظ توان رقابت دیجیتال، ایجاد زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای توسعه توان اقتصادی و گسترش سرمایه‌گذاری خارجی و اهداف اجتماعی چون کاهش شکاف دیجیتالی، بهره‌مندی افراد و سازمان‌ها از اطلاعات کیفی و ایجاد اعتماد در مشتریان اشاره کرد.برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی مدل‌های متفاوتی از جمله CSPP, CID, APEC, MOSAIC, EIU و ITU وجود دارد که شاخص‌ها و روش‌های متفاوتی را برای سنجش آمادگی الکترونیکی ارایه داده‌اند. وجود مدل‌های ارزیابی آمادگی الکترونیکی موجب برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای ورود هوشمندانه به عصر اطلاعات و فراهم‌ کننده بستر نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی است، متاسفانه در کشور ما مدل یا شاخص معینی برای سنجش آمادگی الکترونیکی کشور وجود ندارد و تنها ملاک ارزیابی، گزارش سازمان‌ها و نهادهای خارجی است، بنابراین لازم است تهیه گزارش آمادگی الکترونیکی کشور در حوزه‌های مختلفی همچون دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و آموزش الکترونیکی مورد توجه قرار گیرد تا با بررسی نقاط ضعف و قوت، راهکارهای افزایش آمادگی الکترونیکی که ضامن تحقق برنامه‌های توسعه دانش بنیان است، تدوین شود
2-19- اهمیت ارزیابی بسترهای استقرار و توسعه الکترونیکی
با عنایت به این موضوع که شکاف دیجیتالی بین کشورهای جهان درحال افزایش است، دولتمردان و بنگاه‌های اقتصادی به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات را یکی از اولویت‌های خود قرار داده‌اند. به منظور کارآیی هرچه بیش‌تر فناوری اطلاعات و ارتباطات، یک کشور و به تبع آن بنگاه‌های اقتصادی بایستی از نظر زیرساخت مخابراتی، دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات، چارچوب‌های حقوقی و قانونی در کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات آمادگی الکترونیکی داشته باشند. اگر کاهش شکاف دیجیتالی مدنظر است لازم است همه نیازمندی‌های فوق با یک استراتژی منسجم و دست‌یافتنی که می‌تواند نیازهای بومی کشور را در نظر گیرد، مناسبت داشته باشند. دولتمردان کشورها می‌توانند اندازه‌گیری آمادگی الکترونیکی را به منظور ارزیابی وضعیت فعلی خود در دستور کار قرار داده و حوزه‌هایی را که نیازمند حمایت‌های خارجی است شناسایی کنند. اما ارزیابی به تنهایی کافی نیست و تصمیم‌گیرندگان با دو چالش عمده در کاربرد چنین ابزارهایی مواجه هستند. نخست باید بفهمند چگونه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند در دستیابی به مزایای اجتماعی و اقتصادی برای‌شان مفید واقع شود تا بتوانند اهداف واقعی را مبتنی بر آن تنظیم کنند. دوم اینکه باید قدم‌های متمرکزتری برای استفاده بهتر از فناوری اطلاعات و ارتباطات بردارند تا بتوانند کشورشان را در نیل به اهداف توسعه یاری دهند. فهم بهتر از فرآیندهای آمادگی الکترونیکی می‌تواند به رهبران کشورها کمک کند تا طراحی و اجرای بهتری از استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته باشند.
ارزیابی آمادگی الکترونیکی اولین گام در راستای تبدیل مقاصد به اقدامات برنامه‌ریزی شده خواهد بود که منجر به تغییرات اساسی در نحوه زندگی مردم خواهد شد. (البدوی، 1386)
2-20- محور های اصلی بسترهای استقرار و توسعه الکترونیکی
چهار عنصر کلی مطابق شکل زیر شامل شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی، شرایط فنی و شرایط حقوقی در بسترهای توسعه الکترونیکی یک کشور موثر هستند. هر یک از این شرایط لازم است قبل از تعیین اهداف بسترهای توسعهالکترونیکی مورد توجه قرار گیرند.
موارد اقتصادی: این شرایط توسط شاخص هایی از قبیل میزان رشد در تولید ناخالص داخلی GDP، رشد در سرمایه گذاری خارجی و رشد در درآمد سرانه افراد تعیین می شود. همه این موارد به طور غیر مستقیم در بسترهای توسعه الکترونیکی یک کشور تاثیر خواهند داشت. برای مثال وجود زیر ساخت های قوی در فناوری اطلاعات و ارتباطات از GDP بالا ناشی می شود و میزان کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط افراد، نیازمند درآمد سرانه بیش تر است.
موارد حقوقی: این موارد شامل سیاست ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات، قوانین حاکم بر فضای سایبر، سیاست کاربرد و آموزش IT در همه بخش های کلیدی یک اقتصاد خواهد بود. همچنین بسترهای توسعهالکترونیکی به یک چارچوب حقوقی کلی و قوانین خاص که کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات را تسهیل می کند، وابسته است. بنابر این نیاز است دولت ها محیط قانونی مناسبی را از طریق سیاست ها و برنامه های ویژه ایجاد کرده و جنبه های اطمینان از امنیت تراکنش ها در اینترنت را فراهم آورند.
موارد اجتماعی: فاکتورهای اجتماعی نظیرسطح سواد و تحصیلات

پاسخی بگذارید