پایان نامه رایگان درباره نرم افزار، کارشناسان، کسب و کار

دانلود پایان نامه

تکنیک خاص در گردآوری اطلاعات است، هرچند عمدتاً در آن از پرسشنامه استفاده می شود اما فنون دیگری نظیر مصاحبه، مشاهده، تحلیل محتوا و… هم به کارمی رود.(سکاران اوما، 1381)
تحقیق توصیفی، آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرایند های جاری، آثار مشهود یا روند های در حال گسترش توجه دارد. تمرکز آن در درجه اول به زمان حال است، هرچند غالباً رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط می شوند، مورد بررسی قرار می دهند. (سکاران اوما، 1381)
همچنین تحقیق حاضر از حیث ماهیت مساله و هدف تحقیق نوعا پژوهشی بنیادی- کاربردی محسوب می شود زیرا در پژوهش حاضر محقق با مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی و نظرسنجی از کارشناسان خبره مربوطه به دنبال ارائه مدلی در جهت بهبود فرآیند ایجاد شهرداری الکترونیک و ارائه ابزاری موزون برای رتبه بندی شاخص های مؤثر در پیاده سازی شهرداری الکترونیک می باشد.
3-3- تحقیق از نظر زمانی
اگر تحقیق در یک بازه زمانی مشخص صورت گیرد تحقیق مقطعی نامیده می شود. لذا تحقیق حاضر به دلیل اینکه در مقطع زمانی خاص انجام شده است، از نظر افق زمانی تحقیق مقطعی13می باشد.
3-4- واحد تجزیه و تحلیل
واحد تجزیه و تحلیل در این تحقیق، خبرگان و کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری زاهدان است.
3-5- روش گردآوری داده های تحقیق
برای جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده‌های تحقیق است پس از انجام مطالعات کتابخانه‌ای درباره موضوع پژوهش و بهره گیری از پرسشنامه های مشابه و با عنایت به مدل مفهومی تحقیق، پرسشنامه تحقیق تدوین و در مراحل بعد روایی و پایایی آن سنجیده شد.
این پرسشنامه مبتنی بر 2 بخش کلی است:
بخش اول مربوط به اطلاعات کلی جمعیت شناختی پاسخ دهنده (شامل: جنسیت، تحصیلات، سابقه کار در حوزه فناوری اطلاعات) و بخش دوم مربوط به سوالات اصلی پرسشنامه (شامل عوامل، شاخص های هر عامل و گویه های هر شاخص است). در ضمن برای طراحی سوالات پرسشنامه از طیف 5 گزینهای (طیف لیکرت) استفاده شده است.
3-5-1- روایی پرسشنامه
بطورکلی برای انجام تحقیق حاضر پس از مطالعه کتاب و مطالبی که در زمینه شهرداری الکترونیک و بسترهای توسعهالکترونیکی تدوین شده بودند، ابعاد کلان شهرداری الکترونیک شناسایی شدند و برای هر کدام از این ابعاد شاخص هایی استخراج یا طراحی گردید، سپس برای تشخیص اهمیت و درستی شاخص های فوق الذکر پرسشنامه ای تهیه و در اختیار چند متخصص قرار داده شد و از آنها طی یک مصاحبه غیر رسمی در خصوص شاخص هایی که ذکر نشده اند و چگونگی طراحی پرسش نامه اصلی تحقیق با توجه به زیاد بودن شاخص ها نقطه نظراتی دریافت گردید. همچنین برای اطمینان از روایی پرسشنامه، از روش روایی محتوا استفاده شده است. بدین منظور با ارایه پرسشنامه اولیه تدوین شده به اساتید مجربی که در حوزه فناوری اطلاعات دارای تخصص و سابقه پژوهشی بودند، از آنها خواسته شد تا نظریات تکمیلی و اصلاحی خود را بیان نمایند که در این مرحله آنها با ارایه نکاتی اصلاحی، روایی پرسشنامه را تایید کردند.
3-5-2- پایایی پرسشنامه
برای سنجش سوالات پرسشنامه از طیف لیکرت در مقیاس 5 درجه‌ای، با حداقل امتیاز یک و حداکثر امتیاز 5 و به منظور تعیین اعتبار و آزمون سازگاری اجزا (همبستگی درونی) از ضریب آلفای کرونباخ14 استفاده شده است. بطورکلی هر چه شاخص آلفای کرونباخ به 1نزدیکتر شود به معنی همبستگی درونی بالاتر و همگن تر بودن پرسش ها خواهد بود. (سکاران اوما، 1381). در تحقیق حاضر، پایایی پرسشنامه تحقیق بر مبنای پایایی ابعاد آن سنجیده شده است که نتایج آن در جدول 3-1 آمده است. به علت اینکه پایایی کل ابعاد بالاتر از 7/0 است لذا پایایی پرسشنامه در تمامی ابعاد تایید می شود.
جدول 3-1: ضریب آلفای کرونباخ به تفکیک ابعاد پرسشنامه
ضریب آلفای کرونباخ
تعداد آیتم ها
ابعاد پرسشنامه
795/0
41
کل پرسشنامه
913/0
6
سوالات مرتبط با بعد زیر ساخت فنی سازمان
898/0
6
سوالات مرتبط با بعد سیستم ها و خدمات
850/0
8
سوالات مرتبط با بعد زیر ساخت غیر فنی سازمان
870/0
7
سوالات مرتبط با بعد فرهنگی و اجتماعی
812/0
11
سوالات مرتبط با بعد اقتصادی
954/0
3
سوالات مرتبط با بعد جغرافیایی و مکانی
3-6- تشریح مدل مفهومی تحقیق
هر مدل مفهومی به عنوان مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات است به گونهای که متغیرهای مورد نظر تحقیق و روابط میان آنها را مشخص میکند. به عبارت دیگر میتوان گفت که به صورتی ایدهآل، مدل مفهومی یا همان نقشه ذهنی و ابزار تحلیل، یک استراتژی جهت شروع و انجام تحقیق است به گونهای که انتظار میرود در حین اجرای تحقیق، متغیرها، روابط و تعاملات بین آنها مورد بررسی و آزمون قرار گرفته و حسب ضرورت، تعدیلاتی در آنها انجام شده و عواملی نیز از آنها کم یا زیاد شود.
برای بیان چارچوب نظری تحقیق پیش رو، پس از بررسی مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکی در نهایت متد و مدل ارزیابی، شاخص‌های ارزیابی، ساختار اوزان شاخص‌ها و برنامه اجرایی در شهرداری بر اساس مدل زیر (به شکل 3-1 و جدول 3-2 توجه شود) انتخاب گردید.
شکل 3-1: مدل مفهومی تحقیق (مدل پیشنهادی بسترهای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک زاهدان)(محقق ساخته)
جدول 3-2: حوزه ها و مولفه های مرتبط با هر بعد مدل تحقیق
بعد زیر ساخت فنی سازمان
حوزه
مولفه (شاخص)
شبکه
میزان گستردگی شبکه اینترانت سازمان (فیبر، بی سیم)
سخت افزار
سطح فناوری تجهیزات
ضریب نفوذ سخت افزار
پشتیبانی و امنیت سخت افزار
میزان تدوین و بکارگیری استانداردها و خط مشی های امنیتی مورد نیاز
وجود نرم افزارهای امنیتی مناسب
میزان اهتمام سازمان به حفظ حریم شخص افراد
بعد زیر ساخت غیر فنی سازمان
حوزه
شاخص
مدیریت و راهبردهای کسب و کار IT
برنامهریزی دقیق و راهبردی متناسب با محیط تجاری سازمان
میزان تدوین چشم انداز و سیاست های مرتبط با بخش IT
میزان هماهنگی ایجاد شده بین بخش های مختلف درگیر با پروژه
میزان حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد سازمان از پروژه
مالی و حقوقی
میزان سرمایه گذاری های انجام شده در زیرساخت‌های ارتباطی- شبکه‌ای سازمان
میزان پیش‌بینی و ارائ? راهکارهای تأمین منابع مالی- اعتباری از سوی نهادهای بالادست
میزان تدوین و اجرای دستورالعمل ها و قوانین حقوقی مرتبط با IT در سطح سازمان
نیروی انسانی IT
میزان بهره گیری سازمان از نیروی متخصص و ماهر ICT
میزان سواد رایانه ای کارکنان سازمان
سطح توانایی عملی متخصصین فناوری اطلاعات
بعد سیستم ها و خدمات
حوزه
شاخص
ویژگی های کارکردی نرم افزار
میزان پوشش کسب و کار
میزان رضایت کاربران از کار با نرم افزار
میزان پوشش اطلاعات نرم افزار
میزان تولید و توسعه نرم افزارهای سازمان
قابلیت اجرای نرم افزارهای سازمان
ارایه خدمات الکترونیکی
میزان بهره گیری از وبسایت ها و پورتال های مناسب
تامین و بروز رسانی محتوی مناسب و مکفی برای آگاه سازی و اطلاع رسانی شهروندان
بعد فرهنگی و اجتماعی
حوزه
شاخص
آموزش و توسعه
میزان آموزش های ارایه شده به مردم در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات
فراهم نمودن زمینه‌های آموزش و توانمند‌سازی برای پرسنل سازمان
توسعه سواد اجتماعی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات
میزان تشویق و ترغیب های ارایه شده به مردم برای استفاده از خدمات الکترونیکی
دسترسی و تعامل
میزان تعامل و تراکنش های کاربران با وبسایت و پورتال های سازمان
قابلیت دسترسی سریع و آسان به وبسایت های سازمان
میزان همکاری سازمان با نهادهای ذیربط و مرتبط (همچون پارک های علم و فناوری، مراکز تحقیق و توسعه و…)
بعد اقتصادی و تجاری
حوزه
شاخص
پشتیبانی خدمات الکترونیکی
میزان کیفیت و قیمت اتصال به شبکه های ارتباطاتی و اطلاعاتی سازمان
میزان رسیدگی و پاسخگویی به شکایات الکترونیکی
ارایه مشاوره و حمایت های سازمان از خدمات IT محور به عموم مردم
سایر
میزان مالکیت تجهیزات و زیر ساخت های تکنولوژیکی سازمان
میزان ارزش افزوده ایجاد شده بواسطه توسعه و گسترش خدمات الکترونیکی
تعداد معاملات انجام شده به روش الکترونیکی
اتخاذ سیاست‌های تشویقی و حمایتی به منظور جلب مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
میزان برون‌سپاری عملیات اجرایی پروژه‌های توسع? خدمات الکترونیک به بخش خصوصی
میزان امکان‌سنجی ایجاد منابع درآمد پایدار یا تأمین بخشی از هزینه‌ها از طریق ارائ? خدمات الکترونیک
بعد جغرافیایی و مکانی
حوزه
شاخص
GIS
مسیریابی بهینه خدمات شهری
میزان تحلیل های انجام شده در خصوص مدیریت مکانی و زمانی شهری
مکان یابی و مکان گزینی بهینه علمی دفاتر بر مبنای تراکم و نیاز نواحی مختلف شهر
3-7- جامعه آماری تحقیق
برای شناسایی این افراد با توجه به اینکه می توان گفت کار اصلی و اعظم این پروژه بر عهده شهرداری است پس از مراجعه به این ارگان و بررسی کارهای انجام شده و پیشنهاد مدیر کل فناوری اطلاعات شهرداری زاهدان، خبرگان و کارشناسان بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری انتخاب شدند. لذا خبرگان و کارشناسان بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری زاهدان جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهند که بر طبق آمار موجود، مجموعا 53 نفر در این بخش از ارگان دولتی مشغول به فعالیت بودند.
از طرف دیگر با عنایت به این موضوع که تحقیق مزبور نوعا تحقیقی از نوع محک زنی و مقایسه ای است، پرسشنامه و مدل مفهومی تحقیق برای خبرگان و کارشناسان فناوری اطلاعات اصفهان (بعنوان یکی از الگوهای بهینه در زمینه استقرار شهر الکترونیک در سطح کشور) فرستاده و از آنها نیز خواسته شد تا به سوالات پرسشنامه با عنایت به وضعیت فعلی شهر الکترونیکی اشان پاسخ دهند. چرا که محقق در نظر دارد با پیدایی شکاف بین الگوی بهینه و وضعیت رایج در سطح شهر زاهدان به ارایه راهکار بپردازد.
3-8- نمونه، حجم و روش نمونه گیری
نمونه،عناصری است که بخشی از جامعه را تشکیل می دهد و نمونه گیری، انتخاب درصدی از یک جامعه به عنوان نماینده آن جامعه است. با توجه به اینکه پژوهش پیرامون تمامی اعضاء جامعه زمانبر بوده و از نظر هزینه مقرون به صرفه نیست پژوهشگر ناچار است اقدام به نمونه گیری نمایند.
از مهمترین مباحث نمونه گیری در هر پژوهش، تعیین حجم مناسب نمونه است بطوری که هم هدف تعمیم پذیری حاصل شود و هم از کارایی مطلوب برخوردار باشد. پس از تعیین مختصات جامعه آماری و با عنایت به محدودیت زمانی انجام پژوهش، از آن نمونه‌گیری به عمل آمد. برای تعیین حجم نمونه بنا بر جدول3-3 فرمول‌‌های مختلفی وجود دارد:
جدول3-3: فرمول انتخاب حجم نمونه (حسینی،1382)
فرمول انتخاب حجم نمونه
جامعه
متغیر
نامحدود
کمی
محدود
نامحدود
کیفی
محدود
از آنجاییکه در نمونه آماری چندین متغیر کمی را مورد بررسی قرار می‌دهیم و با عنایت به این موضوع که جامعه آماری تحقیق محدود می باشد، لذا فرمول تعیین نمونه آماری به شرح زیر است:
که در این فرمول:
= حجم جامعه می باشد که در این تحقیق 53 نفر است.
= عدد نرمال (در این تحقیق برابر با 5 درصد یا 05/0 فرض شد)، که با توجه به جداول آماری، دراین تحقیق مقدارش 96/1می باشد.
= واریانس جامعه یا تخمینی از آن: واریانس داده ها از قبل مشخص نیست که می توان با استفاده از تحقیقات مشابه یا بر اساس نمونه مقدماتی واریانس آن را برآورد کرد. در این تحقیق با

پاسخی بگذارید