پایان نامه رایگان درباره نرم افزار، کسب و کار

دانلود پایان نامه

سوالات (مولفه ها)
Test Value = 3
سطح اطمینان 95 درصد
سوالات
مطروحه
tآزمون
درجه
آزادی
سطح
معنی داری
حد پایینی
حد بالایی
نتیجه نهایی
سوال1
3.130
41
.003
.1520
.7051
شاخص مطروحه معنی دار است(پذیرش فرضیه H1)
سوال 2
4.073
41
.000
.2641
.7835
شاخص مطروحه معنی دار است(پذیرش فرضیه H1)
سوال 3
3.832
41
.000
.2703
.8726
شاخص مطروحه معنی دار است(پذیرش فرضیه H1)
سوال 4
3.647
41
.001
.2550
.8879
شاخص مطروحه معنی دار است(پذیرش فرضیه H1)
سوال 5
5.771
37
.000
.5123
1.0667
شاخص مطروحه معنی دار است(پذیرش فرضیه H1)
سوال 6
5.187
37
.000
.3849
.8783
شاخص مطروحه معنی دار است(پذیرش فرضیه H1)
سوال 7
9.340
37
.000
.8449
1.3130
شاخص مطروحه معنی دار است(پذیرش فرضیه H1)
سوال8
5.151
37
.000
.4629
1.0634
شاخص مطروحه معنی دار است(پذیرش فرضیه H1)
سوال9
-2.321
37
.026
-.6408
-.0434
شاخص مطروحه معنی دار است(پذیرش فرضیه H1)
سوال 10
7.227
41
.000
.6862
1.2185
شاخص مطروحه معنی دار است(پذیرش فرضیه H1)
سوال 11
3.757
41
.001
.2312
.7688
شاخص مطروحه معنی دار است(پذیرش فرضیه H1)
سوال 12
-4.180
37
.000
-1.1331
-.3932
شاخص مطروحه معنی دار است(پذیرش فرضیه H1)
سوال 13
6.889
37
.000
.6130
1.1238
شاخص مطروحه معنی دار است(پذیرش فرضیه H1)
سوال 14
2.416
41
.020
.0586
.6557
شاخص مطروحه معنی دار است(پذیرش فرضیه H1)
سوال 15
-7.892
37
.000
-1.3890
-.8215
شاخص مطروحه معنی دار است(پذیرش فرضیه H1)
سوال 16
4.209
37
.000
.3139
.8967
شاخص مطروحه معنی دار است(پذیرش فرضیه H1)
سوال 17
3.059
41
.004
.1780
.8696
شاخص مطروحه معنی دار است(پذیرش فرضیه H1)
سوال 18
5.486
37
.000
.4647
1.0090
شاخص مطروحه معنی دار است(پذیرش فرضیه H1)
سوال 19
4.343
41
.000
.3822
1.0464
شاخص مطروحه معنی دار است(پذیرش فرضیه H1)
سوال 20
2.745
37
.009
.1033
.6861
شاخص مطروحه معنی دار است(پذیرش فرضیه H1)
سوال 21
8.713
41
.000
.9694
1.5544
شاخص مطروحه معنی دار است(پذیرش فرضیه H1)
سوال 22
10.145
41
.000
1.1061
1.6558
شاخص مطروحه معنی دار است(پذیرش فرضیه H1)
سوال 23
14.472
41
.000
1.2907
1.7093
شاخص مطروحه معنی دار است(پذیرش فرضیه H1)
سوال 24
13.748
41
.000
1.2797
1.7203
شاخص مطروحه معنی دار است(پذیرش فرضیه H1)
سوال 25
4.229
41
.000
.3110
.8795
شاخص مطروحه معنی دار است(پذیرش فرضیه H1)
سوال 26
7.424
41
.000
.5893
1.0297
شاخص مطروحه معنی دار است(پذیرش فرضیه H1)
سوال27
6.267
41
.000
.5325
1.0389
شاخص مطروحه معنی دار است(پذیرش فرضیه H1)
سوال28
4.237
41
.000
.3364
.9493
شاخص مطروحه معنی دار است(پذیرش فرضیه H1)
سوال29
4.668
37
.000
.3872
.9812
شاخص مطروحه معنی دار است(پذیرش فرضیه H1)
سوال30
7.735
41
.000
.6334
1.0809
شاخص مطروحه معنی دار است(پذیرش فرضیه H1)
سوال31
4.309
41
.000
.3036
.8393
شاخص مطروحه معنی دار است(پذیرش فرضیه H1)
سوال32
2.218
41
.032
.0256
.5459
شاخص مطروحه معنی دار است(پذیرش فرضیه H1)
سوال33
8.435
37
.000
.5998
.9791
شاخص مطروحه معنی دار است(پذیرش فرضیه H1)
سوال34
2.799
41
.008
.1061
.6558
شاخص مطروحه معنی دار است(پذیرش فرضیه H1)
سوال35
6.589
41
.000
.5944
1.1199
شاخص مطروحه معنی دار است(پذیرش فرضیه H1)
سوال36
15.091
41
.000
1.2786
1.6737
شاخص مطروحه معنی دار است(پذیرش فرضیه H1)
سوال37
3.966
41
.000
.2220
.6827
شاخص مطروحه معنی دار است(پذیرش فرضیه H1)
سوال38
3.186
41
.003
.1307
.5836
شاخص مطروحه معنی دار است(پذیرش فرضیه H1)
سوال 39
10.021
41
.000
.7414
1.1157
شاخص مطروحه معنی دار است(پذیرش فرضیه H1)
سوال 40
21.174
41
.000
1.5292
1.8517
شاخص مطروحه معنی دار است(پذیرش فرضیه H1)
سوال 41
3.059
41
.004
.1780
.8696
شاخص مطروحه معنی دار است(پذیرش فرضیه H1)
نتایج جدول فوق الذکر حاکی از این است که همه سوالات (شاخص ها) در سطح اطمینان 95 درصد با اهمیت شناخته شدهاند (از حد متوسط 3 بالاتر بوده اند)
4-3- تحلیل ابعاد به کمک اجرای تکنیک تحلیل عاملی
برای شروع تکنیک تحلیل عاملی، پس از ایجاد ماتریس همبستگی داده ها (این ماتریس به دلیل حجیم بودن عملیاتش آورده نشده است)، سنجش مقدار کفایت نمونه برداری و ارزشیابی اهمیت و معناداری ماتریس همبستگی برای هر بعد و سپس بدست آوردن ماتریس عوامل با عنایت به مقدار Factor loading (بار عاملی معنی دار) بالاتر از 5/0 است.
الف) عامل(بعد) زیر ساخت فنی سازمان: این عامل خود مبتنی بر 3 شاخص کلی (شبکه، سخت افزار و پشتیبانی و امنیت سخت افزار) و 6 سوال پرسشنامه تحقیق را در بر می گیرد. (سوالات 1 تا 6 ).
تحلیل: با توجه به اینکه مقادیر شاخص KMO مقدار 50 درصد(کمتر از 6/0) (به جدول 4-6رجوع شود) است، لذا تحلیل عاملی برای این مجموعه از متغیرها (منظور سوالات1 تا 6) مناسب نیست و ما این سوالات را در همین بعد در نظر می گیریم.
جدول 4-6: آزمون KMO و بارتلت برای بعد زیر ساخت فنی سازمان
KMO and Bartlett’s Test
شاخص کفایت نمونه برداری KMO
5/0
آزمون بارتلت
مفدار تخمینی آماره Chi-Square
946/21
درجه آزادی
5
سطح اطمینان
00/0
ب) عامل(بعد) سیستم ها و خدمات: این عامل خود مبتنی بر 3 شاخص کلی (ویژگی های کارکردی نرم افزار، میزان پوشش اطلاعات ویژگی های نرم افزار و ارایه خدمات الکترونیکی) و 6 سوال پرسشنامه تحقیق را در بر می گیرد (سوالات 7 تا 12).
تحلیل: با توجه به جدول 4-7 و مقدار شاخص KMO (634/0) بدست آمده، لذا تحلیل عاملی برای این مجموعه از متغیرها (سوالات 7 تا 12) مناسب است. از طرف دیگر نتایج آزمون بارتلت هم نشان می دهد (بخاطر کوچکتر بودن مقدار001/0 از 005/0) که اجرای تحلیل عاملی بر پایه ماتریس همبستگی قابل توجیه است.
جدول 4-7: آزمون KMO و بارتلت برای بعد سیستم ها و خدمات
KMO and Bartlett’s Test
شاخص کفایت نمونه برداری KMO
634/0
آزمون بارتلت
مفدار تخمینی آماره Chi-Square
751/16
درجه آزادی
5
سطح اطمینان
001/0
همچنین جدول 4-8 حکایت از آن داردکه درنظرگیری این 6 سوال در یک بعد با عنایت به اینکه مقادیر بار آنها بالاتر از 5/0 است قابل قبول است. لذا ما می توانیم این 6 سوال را درون یک بعد در نظر بگیریم. ضمنا با توجه به اینکه تنها یک بعد در ماتریس عوامل مطرح شده است، لذا برای این بعد ماتریس عوامل چرخش یافته تعریف نمی شود (این ماتریس برای بیش از یک بعد دارای اهمیت است).
جدول 4-8: ماتریس عوامل
Component Matrixa
Component
1
q7
.613
q8
.800
q9
.598
q10
.717
q11
.675
q12
.703
ج) عامل(بعد) زیر ساخت غیر فنی سازمان: این عامل خود مبتنی بر 2 شاخص کلی (مدیریت و راهبردهای کسب و کار IT، نیروی انسانی IT) است و 8 سوال پرسشنامه تحقیق را در بر می گیرد (سوالات 13 تا20).
تحلیل: با توجه به جدول 4-9 و مقدار شاخص KMO (864/0) بدست آمده، لذا تحلیل عاملی برای این مجموعه از متغیرها(سوالات 13 تا20) مناسب است. از طرف دیگر نتایج آزمون بارتلت هم نشان می دهد (بخاطر کوچکتر بودن مقدار000/0 از 005/0) که اجرای تحلیل عاملی بر پایه ماتریس همبستگی قابل توجیه است.
جدول 4-9: آزمون KMO و بارتلت برای بعد زیر ساخت غیر فنی سازمان
KMO and Bartlett’s Test
شاخص کفایت نمونه برداری KMO
864/0
آزمون بارتلت
مفدار تخمینی آماره Chi-Square
365/176
درجه آزادی
7
سطح اطمینان
00/0
همچنین جدول 4-10 حکایت از آن داردکه درنظرگیری این 8 سوال در یک بعد با عنایت به اینکه مقادیر بار آنها بالاتر از 5/0 است قابل قبول است. لذا ما می توانیم این 8 سوال را درون یک بعد در نظر بگیریم. ضمنا با توجه به اینکه تنها یک بعد در ماتریس عوامل مطرح شده است، لذا برای این بعد ماتریس عوامل چرخش یافته تعریف نمی شود.
جدول 4-10: ماتریس عوامل
Component Matrixa
Component
1
q13
.732
q14
.729
q15
.799
q16
.812
q17
.741
q18
.784
q19
.561
q20
.658
د) عامل(بعد) فرهنگی و اجتماعی: این عامل خود مبتنی بر 2 شاخص کلی (آموزش و توسعه، دسترسی و تعامل) است و 7 سوال پرسشنامه تحقیق را در بر می گیرد (سوالات 21 تا 27).
تحلیل: با توجه به جدول 4-11و مقدار شاخص KMO (66/0) بدست آمده، لذا تحلیل عاملی برای این مجموعه از متغیرها(سوالات 21 تا 27) مناسب است. از طرف دیگر نتایج آزمون بارتلت هم نشان می دهد (بخاطر کوچکتر بودن مقدار001/0 از 005/0) که اجرای تحلیل عاملی بر پایه ماتریس همبستگی قابل توجیه است.
جدول 4-11: آزمون KMO و بارتلت برای بعد فرهنگی و اجتماعی
KMO and Bartlett’s Test
شاخص کفایت نمونه برداری KMO
66/0
آزمون بارتلت
مفدار تخمینی آماره Chi-Square
089/10
درجه آزادی
6
سطح اطمینان
001/0
همچنین جدول 4-12 حکایت از آن داردکه درنظرگیری این 7 سوال در یک بعد با عنایت به اینکه مقادیر بار آنها بالاتر از 5/0 است قابل قبول است. لذا ما می توانیم این 7 سوال را درون یک بعد در نظر بگیریم.
جدول 4- 12: ماتریس عوامل
Component Matrixa
Component
1
q21
.880
q22
.640
q23
.717
q24
.792
q25
.856
q26
.895
q27
784
ذ) عامل(بعد) بعد اقتصادی: این عامل خود مبتنی بر 2 شاخص کلی (پشتیبانی خدمات الکترونیکی و سایر) است و 11سوال پرسشنامه تحقیق را در بر می گیرد (سوالات 28 تا 38).
تحلیل: با توجه به جدول 4-13و مقدار شاخص KMO (659/0) بدست آمده، لذا تحلیل عاملی برای این مجموعه از متغیرها (سوالات 28 تا 38) مناسب است. از طرف دیگر نتایج آزمون بارتلت هم نشان می دهد (بخاطر کوچکتر بودن مقدار002/0 از 005/0) که اجرای تحلیل عاملی بر پایه ماتریس همبستگی قابل توجیه است.
جدول 4-13: آزمون KMO و بارتلت برای بعد فرهنگی و اجتماعی
KMO and Bartlett’s Test
شاخص کفایت نمونه برداری KMO
659/0
آزمون بارتلت
مفدار تخمینی آماره Chi-Square
089/10
درجه آزادی
10
سطح اطمینان
002/0
همچنین جدول 4-14 حکایت از آن داردکه درنظرگیری این 11 سوال در یک بعد با عنایت به اینکه مقادیر بار آنها بالاتر از 5/0 است قابل قبول است. لذا ما می توانیم این 11 سوال را درون یک بعد در نظر بگیریم.
جدول 4- 14: ماتریس عوامل
Component Matrixa
Component
1
q28
.746
q29
.694
q30
.826
q31
.741
q32
.874
q33
.705
q34
.833
q35
.576
q36
.635
q37
.784
q38
.922
م) عامل(بعد) بعد جغرافیایی و مکانی: این عامل خود مبتنی بر 1 شاخص کلی (GIS) است و 3 سوال پرسشنامه تحقیق را در بر می گیرد (سوالات 39 تا 41).
تحلیل: با توجه به جدول 4-15و مقدار شاخص KMO (82/0) بدست آمده، لذا تحلیل عاملی برای این مجموعه از متغیرها (سوالات 39 تا 41) مناسب است. از طرف دیگر نتایج آزمون بارتلت هم نشان می دهد (بخاطر کوچکتر بودن مقدار000/0 از 005/0) که اجرای تحلیل عاملی بر پایه ماتریس همبستگی قابل توجیه است.
جدول 4-15: آزمون KMO و بارتلت برای بعد جغرافیایی و مکانی
KMO and Bartlett’s Test
شاخص کفایت نمونه برداری KMO
82/0
آزمون بارتلت
مفدار تخمینی آماره Chi-Square
089/10
درجه آزادی
2
سط

دیدگاهتان را بنویسید