پایان نامه رایگان درباره چشم انداز، ارائه خدمات، اقتصاد دانش

دانلود پایان نامه

تجاری از نوآوریها و پژوهشها و حمایت از مالکیت فکری
به طور کلی مهمترین مشخصه های برنام? راهبردی دیجیتالی شهر تورنتو بر زیرساختهای مناسب و قدرت اقتصادی بالای این شهر استوار است. اما برنامه راهبردی شهر تورنتو علاوه بر توجه به رشد اقتصادی به توسعه فنّاوریها، نوآوریها و تحقیقات نیز توجه ویژه ای دارد.
2-13-2- شهرداری دیجیتالی لندن
لندن بزرگترین شهر انگلستان و یکی از پرجمعیتترین شهرهای جهان و از پیشتازترین شهرها در عرص? اقتصادی است. براساس آمارهای اقتصادی لندن ششمین شهر بزرگ اقتصادی جهان و دومین شهر بزرگ اقتصادی در اتحادیه اروپا، بعد از پاریس، است. همچنین براساس آمارهای رسمی سال 2007 میلادی، جمعیت این شهر در حدود14 میلیون نفر است. (البدوی، 1386)
لندن یکی از بزرگترین مراکز کسب وکار و تجارت بین المللی دنیاست به طوری که بر اساس آمار، این شهر ششمین شهر اقتصادی بزرگ دنیا و دومین اقتصاد بزرگ در اتحادیه اروپا بعد از پاریس است. میزان تولید ناخالص سرانه شهر لندن در سال 2007 میلادی در حدود 39000 دلار بوده است. دلایل موفقیت اقتصادی این شهر بیشتر ناشی از زبان بومی انگلیسی، نزدیکی و دوستی زیاد با ایالات متحده آمریکا و نزدیکی با کشورهای آسیایی است. دیگر عوامل موفقیت این شهر وجود قانون اجرایی قوی در معاملات و تبادلات تجاری بین المللی، مالیات پایین بویژه در مورد سرمایهگذاریهای خارجی، ایجاد محیطهای کسب وکار و زیرساخت های مناسب حمل و نقل کالا همگی از عواملی هستند که به رشد اقتصادی این شهر کمک شایانی نموده اند. یکی از بزرگترین منابع درآمدی این شهر، صنعت گردشگری است، به طوری که در سال 2007 میلادی برترین شهر در بین 150 شهر دنیا در جذب گردشگر قرار داشت، این شهر در سال 2007 میلادی 6/15 میلیون بازدیدکننده خارجی داشته است. (فتحیان، 1384)
شهر لندن در عرصه فراهم سازی زیرساختهای ارتباطاتی در دنیا پیشتاز است، شهرداری این شهر سرمایه گذاری زیادی را در توسعه زیرساخت ها انجام داده است. شهر لندن برای توسعه بخش فنّاوری اطلاعات خود برنامهای راهبردی را تدوین کرده است. چشم انداز این شهر عبارت است از: یافتن راهحلهای خلاق و استفاده از فنّاوریهای جدید برای حمایتهای اقتصادی و فرهنگی از لندن و همچنین حذف شکاف دیجیتالی در این شهر. شهرداری دیجیتالی لندن قصد دارد تا سال 2012 میلادی با استفاده از فنّاوری اطلاعات به رشد اقتصادی خویش سرعت بخشد. (انعام زاده، 1385). شهرداری دیجیتالی لندن اهداف زیر را برای رسیدن به چشم انداز در نظر گرفته شده دنبال میکند.
* ارتقای کیفیت زندگی
* ایجاد اقتصاد دانش بنیاد
* افزایش رشد اقتصادی
* بهبود زیرساختهای فنّاوری
اقدامات و فعالیتهای مهم شهرداری لندن برای رسیدن به اهداف دیجیتالی شهر عبارتند از:
* سرمایهگذاری در توسعه زیرساختها، ارزیابی و بهبود و ارتقای مداوم آنها
* افزایش مهارت های فنّاوری اطلاعات کارکنان به منظور رقابت با دیگر شهرهای جهان در عرص? اقتصادی
* آموزش و اطلاع رسانی به مردم دربار? خدمات فنّاوری اطلاعات
* سیاستگذاریهای جامع در فراهم سازی شرایط کار از راه دور(دورکاری) و اطلاع رسانی دربار? مزایای آن
* توسع? شهر مجازی از طریق توسع? آموزش الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و…
* حمایت از نوآوری و استفاده از فنّاوریهای جدید به منظور افزایش رقابت میان کسب وکارها و توسع? اقتصاد دانش بنیاد
* خدمت رسانی به شهروندان از طریق افزایش ابزارهای ارتباطاتی (مانند تلفن همراه و خدمات آن)، درگاههای دولتی و تشویق شهروندان به انجام کارهای الکترونیکی ( مانند خرید الکترونیکی و…)
بنابراین یکی از ویژگی های بارز برنامه راهبردی شهر لندن این است که تمامی اقدامات و برنامه های خود را حول محور اقتصادی و برای رسیدن به رشد اقتصادی تدوین میکند، توجه به رشد ناخالص این شهر این ویژگی را به وضوح اثبات میکند.
2-13-3- شهرداری دیجیتالی هنگکنگ
شهر هنگکنگ در جنوب کشور چین واقع شده و با 7 میلیون نفرجمعیت یکی از پر جمعیت ترین شهرهای دنیاست. این شهر دارای قدرت اقتصادی بسیار بالایی است به طوری که هفتمین شهر ثروتمند جهان با تولید ناخالصی در حدود 190 میلیارد دلار تا پایان سال 2006 میلادی بوده است و تولید ناخالص سرانه آن در سال 2007 میلادی در حدود 30000 دلار بوده است. (عاملی، 1383). بازار بورس هنگ کنگ ششمین بازار بورس بزرگ دنیاست. این شهر پایگاه سرمایه گذاریها و تجارتهای بین المللی است و به شدت از سرمایه گذاری خارجی حمایت میکند به طوری که در سال 2007میلادی این شهر 7/2 میلیارد دلار جذب سرمایه داشته است. (ناصری، 1387)
این شهر به منظور حفظ قدرت اقتصادی خود نیازمند ابزار قوی فنّاوریاطلاعات است و در این راستا راهبردی را برای خود تدوین کرده است. (ولوى، 1383). چشمانداز این شهر عبارت است از: استفاده از فنّاوری اطلاعات برای ارائه خدمات مشتری مدار و افزایش دستیابی، پاسخگویی و کارایی دولت و شرکا برای رسیدن به شهر دیجیتالی پیشتاز. (البدوی، 1386)
اهداف برنامه راهبردی دیجیتالی این شهر برای دستیابی به چشم انداز عبارتند از:
* خدمت به جامعه
* گسترش محیطهای الکترونیکی
* فراهم سازی اقتصاد دیجیتالی
شهر هنگ کنگ برای رسیدن به چشم انداز، اهداف و برنامه راهبردی دیجیتالی خویش در اولین گام سه اقدام مهم زیر را مد نظر قرار داده است:
الف- هنگکنگ برای افزایش کیفیت خدمات دولت الکترونیکی و گسترش کاربرد آن، مشتریان خدمات خویش را دسته بندی میکنند و برای هر دسته خدمات ویژه ای را ارائه می دهد.
ب-شهرداری هنگکنگ از توسعه بخش خصوصی به شدت حمایت میکند و از تجربیات و نظرات آنان در ارائه بهتر خدمات به مشتریان بهره میگیرد.
ج-پذیرش کسب وکار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی را با هدف خدمت به جامعه افزایش می دهد.
دیگر اقدامات هنگ کنگ برای رسیدن به اهداف برنامه عبارت است از:
* افزایش سرمایهگذاری در فراهم سازی و گسترش زیرساختهای فنّاوریاطلاعات
* ایجاد گروههای مطالعاتی و پژوهشی به منظور بررسی موانع توسع? فنّاوریاطلاعات به ویژه در بخش آموزش، کسب وکار و کاربردهای خانگی
* استفاده از فنّاوری اطلاعات در بخش آموزش
* آموزش کارکنان و نیروی کار و به روز کردن مداوم اطلاعات آنان
* اجرای چارچوبهای قانونی دولت الکترونیکی(از قبیل حمایت از اطلاعات محرمانه و شخصی شهروندان، حمایت از حقوق مالکیت فکری، توسعه استانداردهای استفاده از داده و اطلاعات و…)
* توسعه درگاههای دولتی و تشویق دیگر بخش های خصوصی به ایجاد درگاه و ارائه خدمت به جامعه
* حمایت دولت از افراد ناتوان وکم درآمد جامعه در تهیه رایانه های شخصی و دسترسی و استفاده از اینترنت
* افزایش نوآوری و گسترش بخش تحقیق و توسعه در سازمان ها و بخش های خصوصی
به طور کلی یکی از ویژگی های مهم برنامه راهبردی شهر هنگ کنگ توجه کافی به مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری و پیاده کردن این مفهوم در تمامی بخش هاست، زیرا مسئولان این شهر معتقدند مدیریت ارتباط با مشتری مؤلفه اصلی ارائه خدمات دولت الکترونیکی است و برای فهم بهتر نیازهای مشتریان (شهروندان جامعه) و خواسته های آنان ضروری است.
2-13-4- شهرداری دیجیتالی شهر سئول
شهر سئول پایتخت کشور کرهجنوبی و یکی از پرجمعیتترین شهرهای جهان با بیش از 5/10 میلیون نفر جمعیت است. سئول از نظر اقتصادی بسیار قوی و پنجمین شهر برتر جهان در زمین? رشد اقتصادی است. این شهر با تولید ناخالص 200 میلیارد دلار چهارمین شهر ثروتمند در آسیا و بیستمین شهر ثروتمند جهان است. (Zlatko, 2000)
شهر سئول به منظور پیشرفت در عرص? فنّاوری اطلاعات و رقابت با شهرهای پیشرو در این زمینه راهبردی را تدوین کرده که بر اساس آن دولت الکترونیکی و ارائه خدمات به شهروندان و توسعه سریع فنّاوری اطلاعات را افزایش میدهد. براین مبنا چشم انداز این شهر عبارت است از: تبدیل شدن سئول به برترین شهر تمیز و جذاب با دولت الکترونیکی قوی در جهان. (گزارشی از اجرای طرح تکفاب در ایران، 1386)
برای تحقق این چشم انداز مهمترین راهبردهای شهرداری سئول عبارت است از:
* تشویق و ترغیب شهروندان به حضور برخط در اداره شهر
* کاهش شکاف دیجیتالی میان شهروندان
* ارتقای بهبود روشهای اجرایی و اداری با استفاده از فنّاوری اطلاعات
* استفاده مؤثر از سیستمهای اطلاعاتی
* تقویت همکاریهای بین المللی
* ترویج و گسترش بازارهای داخلی
* تقویت مدیریت شهری مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی
* یکپارچه سازی شبکه داخلی شهر سئول
یکی از ویژگی های بارز برنامه راهبردی شهر سئول توجه به توسعه و ایجاد شهر مجازی است به طوری که این شهر مجازی دارای فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی پیشرفته و ابزارهای چند رسانه ای و سرگرمی خواهد بود. از این رو شهر سئول در مقایسه با سایر شهرها برای رسیدن به رشد اقتصادی به توسعه صنعت محتوای دیجیتالی پرداخته است. صنعت محتوای دیجیتالی عبارت است از: ساخت و تولید ابزارهای چند رسانه ای، بازیهای رایانه ای و ویدئویی و….
2-13-5- شهرداری دیجیتالی کوالالامپور
کوالالامپور با جمعیت حدود 6/1 میلیون نفر پایتخت، مرکز اقتصادی، سیاسی و آموزشی کشور مالزی است. شهر کوالالامپور رشد اقتصادی و اجتماعی سریعی را در دو دهه اخیر تجربه کرده است. در سال 2007 میلادی تولید ناخالص سرانه این شهر در حدود 10000 دلار بوده است. بخش گردشگری نقش مهمی را در حیات اقتصادی این شهر ایفا میکند و کوالالامپور تلاش کرده تا مکانهای جذب گردشگرخویش را توسعه دهد.
شهر کوالالامپور برای پیشرفت سریعتر، چشم انداز 20 ساله ای را تدوین کرده، که در آن به بخش فنّاوری اطلاعات نیز توجه ویژهای داشته است و از آن به عنوان ابزار پیشرفت استفاده میکند.چشم انداز این شهر عبارت است از: در سال 2020 شهر کوالالامپور تغییرات مثبت زیادی را در محیط فیزیکی و زندگی مردم خواهد داشت، همچنین به فراهم سازی محیطی با کیفیت بالای زندگی و جذاب برای کسب وکار و گردشگر متعهد می شود.
برخی راهبردهای شهر کوالالامپور برای دستیابی به چشمانداز خود عبارت است از: (Colin Buchanan and Partners & Urban Cultures, 2006)
* فراهم سازی امکانات مناسب ارتباطاتی
* ایجاد ساختارهای کارآمد شهری
* افزایش رقابت در اقتصاد جدید دیجیتالی
چشم انداز و اهداف شهر کوالالامپور با هدف ایجاد برقراری تعادل بین تمامی بخشهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و محیط جامعه شکل گرفتهاست. براساس این راهبرد کوالالامپور تلاش میکند تا زندگی با کیفیتی را برای شهروندانش فراهم آورد و از سویی دیگر بهترین مکان رقابتی را برای کسب وکارها فراهم آورد. برخی سیاستهای شهر کوالالامپور برای اجرای این برنامه عبارتند از:
* افزایش ابزارهای چندرسانهای و توسعه زیرساختها برای ایجاد شهرهای مجازی
* فراهمسازی زیرساختهای ارتباطی مناسب بین شهرداری و شهروندان برای اجرای برنامه‌های دولت الکترونیکی
* افزایش بخشهای تحقیق و توسعه برای حضور مناسب در اقتصاد جدید
* تدوین چارچوب های امنیتی لازم برای حمایت از مالکیت فکری و نوآوری
* حمایت از تشکیل مؤسسات و شرکتهای خصوصی به منظور افزایش فرصت های شغلی
* افزایش آموزش استفاده از خدمات فنّاوری اطلاعات به شهروندان و ارتقای سطح مهارتهای نیروی کار
* افزایش خدمات، امکانات و سرمایه گذاریها برای توسعه اقتصاد دانش بنیاد
مطالعه برنامه راهبردی این شهر نشان می دهد که مسئولان این شهر بر دو مؤلف? اصلی شامل: تغییر روشهای سازمانی و بهبود مداوم زیرساختها، تمرکز کرده اند

پاسخی بگذارید