اقسام ضمانت نامه بانكي

ضمانت نامه ها اقسام گوناگوني دارند كه در اين كليات اشاره به آنها ضروري است.

2-7-1.از نظر حقوقی

از حيث قالب حقوقي يا به تعبير فلسفي، علت مادي، ضمانت نامه بر دو قسم است:

الف ـ ضمانت نامه بانكي به معناي اخص، كه وسيله تضمين تعهدات قراردادي طرفين بوده و صدور آن يكي از عمليات مرسوم بانكي در قالب ويژه خود است. در تعريف آن گفته شده است: نوعي از تضمين قراردادي است كه يك طرف قرارداد را در برابر زيان ناشي از ناتواني يا خودداري طرف ديگر پيمان حمايت مي كند و معمولاً در طرح هاي ساختماني دولتي به كار مي رود.

تعريف كامل تر آن نيز چنين است: «ضمانت نامه مستقل، تعهد پرداخت مبلغ معيني وجه نقد است كه راجع به يك قرارداد پايه و به عنوان تضمين اجراي آن، پذيرفته شود.

اين ضمانت نامه يك تعهد مستقل از قرارداد موضوع تضمين بوده و داراي اين ويژگي است كه ايرادات مربوط به قرارداد پايه، نسبت به آن قابل استناد نيست.»

بدين سان ضمانت نامه بانكي تعهدي است از سوي بانك مبني بر پرداخت وجه معيني به ذينفع كه متعهدله قرارداد اصلي است، به منظور اجتناب از خطري كه او را تهديد مي كند كه غالباً عدم اجراي قرارداد پايه است.

ب ـ اعتبار اسنادي تضميني، كه خود گونه اي از اعتبارات اسنادي است كه به موجب آن بانك گشاينده اعتبار به درخواست مشتري خود، مكلّف و متعهد مي شود تا مبلغي را مطابق شرايط اعتبار به ذينفع بپردازد. اين گونه اعتبارات تابع مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي هستند (ماده 1 مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي U.C.P) ليكن از جهت كاربرد و شرايط پرداخت با ديگر اعتبارات تفاوت دارند. ساير اعتبارات اسناديف وسيله پرداخت و انجام تعهد به شمار مي آيند و بانك بايد پس از ارائه اسناد از سوي ذينفع و بررسي آنها، مبلغ اعتبار را بپردازد. ولي اعتبار تضميني زماني به كار مي رود كه تعهد انجام نمي گيرد و مطالبه آن اصولاً مستلزم ارائه اسناد نيست. در واقع، اين قسم اعتبار جانشين ضمانت نامه بانكي در روابط تجاري بين المللي و همچنين در كشورهايي كه بانكها قانوناً از صدرو ضمانت نامه منع شده اند، است(غمامی،1378).

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

نقش ضمانت نامه های بانکی در تهیه منابع پولی و ارائه راهکارهایی برای افزایش آنها

دسته‌ها: دانشجویی