فرایند بازاریابی

برنامه هاي بازاریابی در این که عمدتا بر محصولات خاص و بازار تمرکز دارند با برنامه هاي

استراتژیک متفاوتند. این برنامه ها محور اصلی اجرا و هماهنگی بین فعالیت هاي مختلف بازاریابی

است(روستا و دیگران،  1381، ص 48).

بازاريابي فرايندي است كه شركت طي آن براي مشتري ارزش ايجاد كرده و رابطه مستحكمي با او برقرار مي كند تا در عوض بتواند از او ارزش بدست آورد. فرايند بازاريابي شامل پنج مرحله است. شکل 2-2( کاتلر و آرمسترانگ،1385 ،ص69).

فرایند بازاریابی شامل تجزیه و تحلیل فرصت هاي بازاریابی، جستجو و انتخاب بازارهاي هدف، طراحی استراتژي بازاریابی، برنامه ریزي براي برنامه هاي بازاریابی و سرانجام سازماندهی، اجرا و کنترل کلیه فعالیت هاي بازاریابی است(روستا و دیگران، 1381).

در چهار مرحله اول براي مشتري ارزش خلق مي شود. بازارياب ابتدا بايد بازار و نيازها و خواسته هاي مشتري را درك كند. بعد بايد استراتژي بازاريابي مشتري مداري را طراحي كند كه هدف آن جذب، حفظ و رشد مشتريان هدف مي باشد. بازارياب در مرحله سوم برنامه واقعي كه منجر به ارائه ارزشهاي برتر مي شود را تهيه مي كند. اين سه مرحله، اساس مرحله چهارم كه همان ايجاد رابطه سودمند با مشتريان و مشعوف كردن آنها است، مي باشد. در گام آخر، شركت بخاطر برقراري رابطه مستحكم با مشتري، پاداش خود را از طريق جذب ارزش از او بدست مي آورد. شركتهاي برجسته بازاريابي، براي يادگيري و درك نيازها، خواسته ها و احتياجات مشتريانشان با تمام وجود تلاش مي كنند. درك اين مسائل، شركت را در طراحي پيشنهادي كه ارضا كننده خواسته ها باشد ياري كرده و رابطه پرارزشي با مشتري بر قرار مي كند كه منجر به جذب ارزش و سهم بيشتري از او مي شود. نتيجه نهايي اين است كه دارايي دراز مدت مشتري براي شركت افزايش مي يابد. مفاهيم اصلي بازار اين موارد مي باشند : نياز، خواسته و تقاضا؛ پيشنهادهاي بازاريابي(محصولات، خدمات، و تجربيات)؛ ارزش و رضايت؛ مبادله و ارتباط؛ و بازار ها. خواسته ها، نيازهاي انساني مي باشند كه توسط فرهنگ و شخصيت فردي شكل گرفته اند. وقتي كه خواسته با قدرت خريد همراه شود ، به تقاضا تبديل مي شود. شركتها با استفاده از پيشنهاد ارزش، به نيازها پاسخ مي دهند؛ پيشنهاد ارزش، مجموعه اي از منافع است كه شركت متعهد شده براي ارضاي نياز به مشتري بدهد. پيشنهاد ارزش، ارزش را از طريق پيشنهاد بازاريابي به مشتري رسانده و در نهايت منجر به برقراري رابطه داد و ستد دراز مدتی با مشتري مي شود.( کاتلر و آرمسترانگ،1385)

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس در زمینه محصولات لبنی در شهر شیراز

دسته‌ها: دانشجویی