۶٫۵

۹٫۸

۳٫۴

۶٫۵

۱۳۹۱

۶٫۰

۸٫۲

۳٫۲

۶٫۴

متوسط طی دوره ۹۱-۱۳۸۵

۶٫۰

۷٫۴

۴٫۵

۶٫۷

مأخذ: گزارش عملکرد بانک های کشور-بانک مرکزی ج.ا.ا .
* از اسفند سال ۱۳۸۸ شامل بانک های جدیدا غیردولتی شده صادرات، ملت، تجارت و رفاه می باشد.
نمودار ۳-۴: مقایسه نسبت مطالبات معوق به دارایی های بانک ها طی دوره ۹۱-۱۳۸۵

۳-۷-مقایسه شاخص ورشکستگی(نسبت مطالبات معوق به تسهیلات اعطایی بانک‌ها) به تفکیک نوع کاربری و مالکیت طی دوره ۹۱-۱۳۸۵

تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که وخامت ترازنامه بانک ها و نظام بانکی نقطه آغاز بسیاری از بحران های اقتصادی در سطح کشوری و بین المللی است. در بسیاری از کشورها افزایش سهم وام به دارایی بانک ها، بطورکلی و افزایش مطالبات نامناسب، بد، معوق و مشکوک الوصول، بطور خاص، مهم ترین دلیل وخامت ترازنامه بانک ها است. ضعف مقررات هدایت کننده و بی تجربه بودن بانک ها در غربالگری و نظارت بر قرض گیرندگان، باعث افزایش زیان وام ها و فزونی گرفتن مطالبات معوق شده که این خود باعث نقصان ارزش ویژه بانک ها گردیده است. نتیجه چنین وضعیتی برخورداری از منابع کمتر برای اعطای وام شده که به ناچار انقباض در اقتصاد ملی را بدنبال داشته است.
همانطور که در جدول(۳-۵) ملاحظه می گردد، شاخص ورشکستگی کل سیستم بانکی از ۹٫۲ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱۴٫۰ درصد در سال ۱۳۹۱ ارتقا یافته است که براساس محاسبات صورت گرفته متوسط طی دوره ۹۱-۱۳۸۵ شاخص ورشکستگی کل سیستم بانکی ۱۴٫۱ درصد بوده است. شایان ذکر است، بانگاهی به اطلاعات آماری بانک های فعال در سیستم بانکی در می یابیم که شاخص ورشکستگی بانک های تجاری، بانک های تخصصی و بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری طی دوره مذکور به ترتیب بطور متوسط ۱۸٫۱، ۸٫۳ و ۱۵٫۶ درصد بوده است. همانطور که در جدول(۳-۵) مشاهده می گردد، شاخص ورشکستگی کل سیستم بانکی و مشتقات آن از سال ۱۳۹۰ به ۱۳۹۱ تنزل یافته است که از دلایل آن می توان به اتخاذ سیاست های پولی انقباضی در شبکه بانکی کشور اشاره داشت. درنهایت باتوجه به نمودار(۳-۵) باید اشاره داشت که شاخص ورشکستگی کل سیستم بانکی با مشتقات آن(بانک های تجاری، بانک های تخصصی و بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری) طی دوره ۹۱-۱۳۸۵ بطور نسبی رشد داشته است.

جدول ۳-۵: مقایسه شاخص ورشکستگی بانک ها طی دوره ۹۱-۱۳۸۵ «برحسب درصد»

سال کل سیستم بانکی بانک های تجاری بانک های تخصصی بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری
۱۳۸۵ ۹٫۲ ۹٫۵ ۱۰٫۱
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.