۱-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۳
۱-۲ بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………… ۴
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………………… ۷
۱-۴ اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………. ۹
۱-۴-۱ هدف اصلی…………………………………………………………………………………………………….. ۹
۱-۴-۲ اهداف فرعی ………………………………………………………………………………………………… ۱۰
۱-۵ سوال­های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… ۱۰
۱-۵-۱ سوال اصلی…………………………………………………………………………………………………… ۱۰
۱-۵-۲ سوال‌های فرعی ……………………………………………………………………………………………. ۱۱
۱-۶ تعاریف نظری ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱
فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش
۲-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶
۲-۲ شغل …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶
۲-۳ موفقیت شغلی ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۷
۲-۴ عوامل موثر در موفقیت شغلی ………………………………………………………………………………………… ۱۹
۲-۵ نظریه های موفقیت شغلی ……………………………………………………………………………………………… ۲۰
۲-۵-۱ نظریه­ی مک­کلند …………………………………………………………………………………………… ۲۰
۲-۵-۲ نظریه­ی جان آپلین…………………………………………………………………………………………. ۲۱
۲-۵-۳ نظریه­ی جان هالند…………………………………………………………………………………………. ۲۲
۲-۶ شخصیت …………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴
۲-۷ پیش فرض­های اساسی شخصیت ……………………………………………………………………………………. ۲۵
۲-۷-۱ نگرش­های مختلف به ذات شخصیت ……………………………………. ………………………. ۲۶
۲-۷-۲ عوامل تعیین ­کننده­ شخصیت ………………………………………………… ……………………. ۲۷
۲-۸ مکاتب شخصیت ………………………………………………………………………………………… ………………. ۲۹
۲-۹ نظریه های عاملی شخصیت ……………………………………………………………………………………………. ۲۹
۲-۹-۱ نظریه­ی کتل …………………………………………………………………………………………………. ۲۹
۲-۹-۲ نظریه­ی آیزنک………………………………………………………………………………………………. ۳۱
۲-۹-۳ نظریه­ی مک ری و کاستا ……………………………………………………………………………….. ۳۲
۲-۹-۴ نظریه­ی سرشت و منش …………………………………………………………………………………. ۳۲
۲-۱۰ الگوهای تناسب شغل و شخصیت ………………………………………………………………………………… ۳۸
۲-۱۰-۱ الگوی مایرز- بریگز ……………………………………………………………………………………. ۳۸
۲-۱۱ رابطه­ موفقیت شغلی و شخصیت ……………………………………………………………………………….. ۴۰
۲-۱۲ سازمان هواپیمایی ……………………………………………………………………………………………………….. ۴۵
۲-۱۲-۱ بهداشت روانی خدمه پروازی………………………………………………………………………….۴۷
۲-۱۳ مروری بر تحقیقات پیشین……………………………………………………………………………………….. ……۴۹
۲-۱۳-۱ تحقیقاتی در خصوص کادر پروازی ………………………………………………………………..۵۳
فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش
۳-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۸
۳-۲ روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………… ۵۸
۳-۳ متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… ۵۸
۳-۴ جامعه و نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………….. ۵۹
۳-۵ روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………………. ۵۹
۳-۶ روش گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………. ۵۹
۳-۷ ابزارهای سنجش اطلاعات………………………………………………………………………………………………. ۶۰
۳-۷-۱ پرسشنامه سنجش موفقیت شغلی……………………………………………………………………….۶۰
۳-۷-۲ پرسشنامه سنجش سرشت و منش……………………………………………………………………..۶۱
۳-۸ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………….. ۶۳
۳-۹ تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………. ۶۳
۳-۹-۱ ویژگی های شخصیتی (بر مبنای سرشت و منش)………………………………………………..۶۳
۳-۹-۲ موفقیت شغلی…………………………………………………………………………………………………۶۳
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵
۴-۲ توصیف داده ­ها………………………………………………………………………………………………………………..۶۵
۴-۲-۱ توصیف متغیرهای جمعیت شناختی……………………………………………………………………۶۶
۴-۳ تحلیل یافته های تاییدی و استنباطی…………………………………………………………………………………..۷۰
۴-۴ یافته­ های جانبی……………………………………………………………………………………………………………….۸۱
۴-۴-۱ بررسی همبستگی بین متغیرها……………………………………………………………………………۸۱
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۵
۵-۲ خلاصه­ی نتایج پژوهش …………………………………………………………………………………………………. ۸۷
۵-۳ بحث و نتیجه ­گیری ……………………………………………………………………………………………………….. ۸۷
۵-۴ محدودیت­های پژوهش ……………………………………………………………………………………………….. ۱۰۰
۵-۵ پیشنهادات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… ۱۰۱
۵-۵-۱ پیشنهادات اجرایی ………………………………………………………………………………………. ۱۰۱
۵-۵-۲ پیشنهادات کاربردی …………………………………………………………………………………….. ۱۰۱
منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۳
منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۶
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۴
فهرست جداول
جدول ۴-۱ …………………………………………………………………………………………………………………………..۶۶

 


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *