چالش های اجتماعی

دانلود پایان نامه

مقولات چالش های اجتماعی توسعه علم مدرن در ایران
با توجه به مطالب عنوان شده و نیز نظریات توسعه چنانچه ذکر رفت، به نظر می رسد به دلیل عقب ماندگی تاریخی در توسعه همه جانبه کشور، در زمان مواجه جامعه ایران با پدیده مدرنیته، شکست های پی در پی در جنگ های برون مرزی، غرامت های سنگین ناشی از این شکست ها و در نتیجه کاهش نرخ تبدیل ارز، آسیب های بزرگ اقتصادی و استعمار بین المللی، فساد دستگاه دولتی، استبداد همه جانبه حکومتی علی الخصوص در تعیین متنفذین نظام شبه فئودالی و ایلخانی در نتیجه ضعف اقتصادی و اجتماعی جامعه روستایی و عشایری. ضعف اقشار جامعه شهری، بازرگانان و صنعتگران به دلیل تضعیف صنعت و تجارت ناشی از گشایش مرزها برای بازرگانان خارجی و واردات بیش از حد محصولات، عدم آگاهی و وحدت میان اقشار مختلف، چالش هایی اجتماعی پیش روی مدرنیته در ایران ایجاد نمود. مبانی اجتماعی توسعه علم مدرن اعم از پذیرش این علم به عنوان نهادی اجتماعی که کارکردی ضروری داشته و برای توسعه همه جانبه کشور نیاز به هماهنگی آن با سایر نهاد های جامعه می باشد، صرفا با تاسیس مدارسی متشکل از دانشجویان و معلمینی با مشکلات ذکر شده که هدف عمده نظامی داشته و با هیچ ساختار دیگری در ارتباط نبود، چرا که ساختارهای دیگر بسیار بعد از ورود علم مدرن به ایران و با تاخیر نسبت به هم و بیشتر اختلال در کارکرد هم به دلیل ضعف ساختاری حکومتی، به مرور شکل گرفتند، برآورده نشده و با سو مدیریت و عدم رعایت الزامات نهادی، آموزش و توسعه علم مدرن به عنوان یکی از جنبه های مدرنیته از اولویت حکومتگران مرکزی خارج شده و علی رغم تشخیص نخبگان داخلی، با کارشکنی های پی در پی داخلی و خارجی، بیشتر جنبه های فنی و نظامی علم مدرن چنانچه ذکر رفت مورد توجه قرار گرفته و برای پیشرفت آن سرمایه گزاری شد.
عدم مدیریت صحیح، چرا که به دلیل عدم آشنایی با اصول مدیریت، به عقیده دکتر رضا منصوری تفاوت مدیر و رئیس تشخیص داده نشده و مدیران به جای اداره نهاد خود به ریاست بر آن می پرداختند (میرزایی:1388)، فقدان زمینه مناسب آموزشی، عدم انتخاب افراد مناسب برای تحصیل، تعطیلی و یا تهدید به تعطیلی مدرسه های اولیه و مانند آن نیز به کندی پیشرفت علم در ایران دامن می زد. به طور کلی می توان چالش های اجتماعی پیش روی توسعه علم مدرن در ایران که زمینه ساز خارج شدن آن از اولویت توسعه ایران بود را در جداول زیر دسته بندی نمود.
عوامل موثر خارجی چالش های اجتماعی توسعه علم مدرن در ایران معاصر
عامل خارجی
نتیجه در داخل ایران
رقابت کشورهای اروپایی در پیشرفت در اقتصاد بین المللی
هدف قرار گرفتن کشورهای توسعه نیافته و صاحب منابع طبیعی مانند ایران
شکست ایران در جنگ های خارجی
پرداخت غرامت های سنگین
تضعیف روحیه ملی
عقب ماندگی ایران
واگذاری امتیازات تجاری و مالی به کشورهای استعماری
تضعیف بازرگانی و صنعت داخلی
کاهش ارزش پول داخلی
واردات کالاهای خارجی
دخالت کشورهای استعماری در تصمیمات داخلی ایران
صرف زمان و هزینه برای مقابله
فساد دستگاه حکومتی و عدم هماهنگی ساختاری
نخبه کشی
دریافت وام های خارجی با بهره های سنگین
وابستگی هر چه بیشتر ایران به اروپا