چه نوع دانشی را باید در سازمان مدیریت کنیم؟

دانلود پایان نامه

اگر هر اطلاعاتی را گرفته و با هم مقایسه و تطبیق دهیم، به زودی در اطلاعات غرق خواهیم شد و اضافه باری اطلاعات به زودی شروع خواهد شد و قادر به تشخیص اطلاعات و دانش با ارزش، قابل اعتماد و مفید از دانش مشکوک و کم ارزش نخواهیم بود. یکی از چالش‌های سازمانی اینست که تعیین کند کدام دانش در سازمان بایستی به صریح تبدیل شود و کدامیک به طور ضمنی باقی بماند و یک موازنه برقرار شود، که این کار با توجه به عملکرد سازمان و ویژگی های دانش موجود در سازمان انجام می­شود.

جوشی و هولساپل (2001) دانش را از زوایای مختلف بررسی کرده و بسیاری از ویژگی های دانش را ذکر کرده اند.  چارچوب ویژگی­های دانش موجود به سازمان کمک می­کند که بتواند درک بهتری از وضعیت موجود داشته باشد  و بر اساس آن بتواند زمینه هایی را که درآن کمبود دارد بهتر شناسایی کند و برای دانش موجود با توجه به ویژگی آن کاربرد مناسب را کشف نماید (جدول2-4). مدیران به عنوان تصمیم‌گیرندگان در سازمان، بایستی بدانند منابع دانشی در دسترس جهت انتخاب برای «دانش درست» کدام ها هستند(Holsapple and Whinston, 1996).

جدول2- 4:  ویژگی های دانش

 

 

 

 

ویژگی شــــــــــرح
سطح مفهومی سطح شناختی دانش، عمل گرایی، هدف گذاری  سیستماتیک، ایده آلی
کاربرد و محتوی دانش در مورد موضوعات معین (مشتریان، عرضه کنندگان، بازارها) و زمینه مسئله ، جائیکه دانش می تواند استفاده شود.
درجه انتزاع طیفی از انتزاعی تا واقعی
درجه قابلیت کاربرد چگونه دانش به طور گسترده می تواند در سطح (محلی، جهانی) بکار برده شود
درجه قطعیت سطح اعتماد در اعتبار دانش
درجه جزئیات حدود عمق و گسترش
درجه اهمیت دانش برای ایجاد ارزش در رابطه با اطمینان از شایستگی سازمان
درجه قابلیت سنجش مسئولیت دانش برای سنجش
درجه کارایی تخصص و خبرگی که در دانش وجود دارد
درجه برگشت دانش، متا دانش، متا متا دانش و ….
وضعیت دانش پیشرفت وضعیت های دانش: داده، اطلاعات، دانش، بینش، فهم، قضاوت
محل مکانی که دانش در آنجا قرار دارد(بر اساس منابع دانشی، موقعیت فیزیکی)
سطح مدیریت سطح مدیریتی که در آن دانش بکار می رود(عملیاتی، کنترل و استراتژیک)
وجه طیفی از ضمنی به صریح
قابلیت برنامه پذیر حدی که در آن دانش قابل انتقال است و به آسانی مورد استفاده مجدد قرار می گیرد
کیفیت اعتبار و سودمندی دانش
منبع منبع دانش
موضوع دانش یک حوزه کاربردی، خود حوزه یا دیگر حوزه ها
زمان/ طول عمر جنبه های موقت دانش
نوع توصیفی، رویه ای، و دلایلی که به ترتیب با “چه “، “چگونه”و “چرایی” جنبه های دانش سروکار دارد.
کاربرد استفاده برای استفاده عملی، فکری، سرگرمی، معنوی، حرفه ای یا غیر حرفه ای
قابلیت تغییر حدی که درآن دانش استعداد تغییر را دارد

پایان نامه  مدیریت دانش در دانشگاه پیام نور و آزاد لارستان