کتابخانه های دیجیتالی

دانلود پایان نامه

با توجه به بررسی های بعمل آمده از آزمون پنجم بوسیله آمار استنباطی مشاهده گردید که همانا بین انتقال دانش و قابلیت نوآوری در شرکت های گروه صنعتی سینا رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد و بصورت عمیق تر از اینکه انتقال دانش بعنوان یک عامل تاثیر گذار بر قابلیت نوآوری سازمانی شناخته که با ضریب همبستگی 0.517 دارای تاثیر بالایی بر قابلیت نوآوری در سازمان خواهد داشت.
ردیف رابطه مورد بررسی مقدار ضریب همبستگی رتبه
1 متغیر فرهنگ اعتماد و متغیر انتقال دانش سازمانی 0.517 1
2 متغیر سبک استراتژی یادگیری و متغیر انتقال دانش سازمانی 0.497 2
3 فناوری اطلاعات و متغیر انتقال دانش سازمانی 0.393 3
4 متغیر ساختار منعطف و متغیر انتقال دانش سازمانی 0.263 4
جدول 1-5- مقایسه عوامل تاثیر گذار بر انتقال دانش سازمانی
2-2-5- نتیجه گیری کلی
ما در این تحقیق درباره مدل تلفیقی ای بحث کردیم که رابطه میان عوامل سازمانی ،انتقال دانش، توانمندی نوآوری را توضیح می دهد. ما در اینجا تاثیر مستقیم و غیر مستقیم عوامل سازمانی بر انتقال دانش و نو آوری را اثبات کردیم. بر طبق یافته های تحقیق مدیریت می توان برای تعیین بهتر ارجعیتهای تخصیص منابع بهره گیرد تا فرصتهای انتقال دانش و عملکرد سازمانی مطلوبتر تقویت شوند. این خلاء در مطالعات پیشین درباره مدیریت دانش مد نظر قرار نگرفته بود. آزمون دقیق تر این چهارچوب تطبیقی لازم است تا مشخصه های پیشگویی عوامل سازمانی در صنایع مختلف و تحت محیط های فرهنگی متفاوت تعیین گردد.
3-2-5- توصیه و پیشنهادات
برای استفاده مفید از نتایج تحقیق پیشنهاداتی را برای دست اندر کاران و مسئولین برنامه ریزی در شرکت های گروه صنعتی سینا و همچنین جامعه آماری بعنوان کاربران و استفاده کنندگان نهایی از دانش سازمانی با توجه به نتیجه هر فرضیه ارائه می گردد.
1-3-2-5- پیشنهادات فرضیه اول
یکی از عوامل سازمانی بعنوان مکانیزم مهم در مدیریت دانش، سیستم های فناوری اطلاعات هستند. نتیجه آمار استنباطی رابطه مثبتی را میان سیستم های فناوری اطلاعات بعنوان عامل سازمانی و انتقال دانش در شرکت های گروه صنعتی سینا بدست آورده اند اما در عصری که از آن بعنوان عصر انفجار دانش و اطلاعات و سیستم های مرتبط یاد می شود این عوامل در سلسله مراتب انتقال دانش دارای جایگاه شاخص و بارزی نمی باشد. فناوری اطلاعات نه تنها عملکرد سازمانی را بهبود می بخشد بلکه انتقال دانش و انتقال را از طریق دسترسی سریع به اطلاعات تحقیقاتی و بازیابی اطلاعات و نیز حمایت از همکاری و روابط میان اعضاء سازمان تسریع می کند. بعنوان ، گنجاندن سیستمهای فناوری اطلاعات در حوزه های اطلاعات کسب و کار مانند پرتالها ، داده کاوی، جستجوی نیروی کار ، مدیریت روابط بامدیران گروه و عرضه اطلاعات مرتبط جهت دسترسی و یادگیری الکترونیکی می تواند انتقال دانش سازمانی و توانایی انتقال را بهبود ببخشد. به هر حال ، سیستم فناوری اطلاعات نیز حائز اهمیت می باشد. لذا هر گونه سرمایه گذاری در بخش فناوری اطلاعات از جمله ایجاد زیر ساختار های نرم افزاری و سخت افزاری(ایجاد شبکه های LAN,WAN ، اتوماسیون اداری، بانک های اطلاعاتی دانش ، ایجاد کتابخانه های دیجیتالی، نرم افزار های تخصصی و…) و تقویت روابط دو سویه مانند بیل برد های الکترونیکی و کنفرانس های منظم و امکان ایجاد تسهیل در ایحاد ارتباطات در قسمت ها و بخش هایی از گروه که دارای کارکرد های مشابه جهت امکان انتقال دانش و تجربیات بصورت الکترونیکی می تواند موجب تقویت انتقال و اشاعه دانش سازمانی شود.
2-3-2-5- پیشنهادات فرضیه دوم
یادگیری سازمانی – توانایی یادگیری از سایرین و فرهنگ آزاد اندیشی و حتی ایجاد کرسی های آزاد اندیشی در گروه می تواند تاثیر قابل توجهی را بر چگونگی انتقال دانش بر جای می گذارد. تحقیقات نشان می دهد که داشتن استراتژی یادگیری در سازمان تاثیر قابل ملاحظه ای را در انتقال دانش سازمانی دارد. سبک ، کاربری، یادگیری و مشارکت دادن در مراحل سیرکار ، از مهمترین مراحل در نوآوری و عملکرد کلی گروه به شمار می روند. لذا پیشنهاد می گردد سازمان استراتژی و برنامه ریزی مدونی در خصوص ایجاد سیستم یادگیرنده در گروه که هم همسو با سایر استراتژی های گروه باشد را در پیش بگیرد .همچنین مدیران ارشد گروه می توانند با فعال نمودن نظام پیشنهادات و انتقادات که یکی از عوامل ایجاد تحول اداری و طرح تکریم ارباب رجوع محسوب می شود و در نظر گرفتن عامل های تشویقی در این خصوص می توانند به ارتقای سطح یادگیری و انتقال دانش در گروه کمک نمایند.
3-3-2-5- پیشنهادات فرضیه سوم
چنین مطرح می شود که بهبود انتقال دانش از طریق آزادی کانال های ارتباطی، شبکه های اجتماعی و اعتماد حاصل می گردد. عوامل رابطه ای مانند اعتماد مبتنی بر شایستگی می تواند با عوامل قدیمی تر مربوط به دانش مانند دانش تلویحی تعامل بیابند. این یافته ها نشانگر نیاز به درک بهتر نقش عوامل رابطه ای مانند اعتماد و عواطف در تسهیل یا باز داری انتقال موثر دانش می باشند. اعتماد نقش مهمی را در چگونگی انتقال و تقسیم دانش میان افراد ایفا می کند. عوامل کنترل سازمانی که برای مدیریت دانش به کار می رود، می توانند تاثیر ویژگی ها را بر چگونگی رفتار افراد بر جای بگذارد. قرار گرفتن فرهنگ اعتماد در سطح اول عوامل تاثیر گذار بر انتقال دانش سازمانی در گروه بازرگانی سینا نشان از وجود فضایی که در آن کارکنان به همدیگر اعتماد دارند و حمایت و اعتماد مدیران به توانایی کارمندان گروه و تحمل اشتباهات و وجود تشویق در جهت یادگیری دارد لذا با سیستم عادلانه تشویق و پاداش به افراد انگیزه می دهد تا دانش اکتسابی را به سرعت تقسیم کنند و درک آنها از فرهنگ اعتماد سازمانی را غنا می بخشد. شواهد از این دیدگاه حمایت می کند که وقتی سازمان دارای فرهنگ اعتماد و همکاری باشد، نوآوری، یادگیری، و انتقال دانش با سرعت بیشتری رخ می دهند.
لذا مدیران موفق می توانند با همسو کردن اهداف گروه های غیر رسمی با اهداف سازمان گامی موثر در ایجاد فرهنگ اعتماد و در نتیجه انتقال دانش سازمانی بر دارد. بر گزاری جلسات چهره به چهره بین مدیران ارشد و کارکنان در گروه و معرفی و تشویق افرادی که با کسب و انتقال دانش در راستای اهداف گروه و تشکیل کارگاه های آموزشی می تواند به ایجاد فرهنگ اعتماد کمک کرده و از طرفی باعث در میان گذاشتن نظرات و پیشنهادات گروه های کاری بوده و بدین ترتیب باعث انتقال دانش سازمانی در بین افراد گروه می گردد.
4-3-2-5- پیشنهادات فرضیه چهارم
ساختار طراحی گروه می تواند عامل تعیین کننده کلیدی درباره این نکته باشد که آیا دانش داخلی به طور موثری در گروه تلفیق می شود یا خیر. زمانیکه گروه با محیط پویایی مواجه می شود، نیاز به کاربرد ساختار های متعددی برای حمایت از مدیریت دانش در گروه می یابد. بعنوان مثال برخی از واحد های تجاری ممکن است بیشتر از سایر واحد ها به تغییر ساختار های تیمی احتیاج پیدا کنند و شکل گیری و شکل دهی مجدد این ساختار ها به شبکه های اجتماعی، اعتماد و کانال های ارتباطی نیاز دارد. قرار گرفتن ساختار سازمانی از من انعطاف در جهت انتقال دانش در رتبه آخر عوامل تاثیر گذار نشان از حمایت جدی در ایجاد و تقویت تیم های متعدد چند وظیفه ای و حرکت در جهت اصلاح و تعیل کاهش سلسله مراتب سازمانی و تقویت مسئولیت پذیری ما نسبت مدیران گروه دارد.افرادی که برای تغییر آماده هستند با محیط انعطاف پذیر تناسب بیشتری می یابند. آنها تمایل بیشتری برای تقسیم اطلاعات در شرکت ها نیز باعث ارتقاء انتقال دانش سازمانی می شود.
5-3-2-5- پیشنهادات فرضیه پنجم
عموما شرکت ها برای حفظ رقابت دائما دست به نوآوری می زنند. شبکه های اجتماعی، انتقال دانش درون شرکتها را از طریق توسعه روابط شبکه های درون واحدی تسهیل می کنند، انتقال افقی دانش سبب گسترش یادگیری گروه و درنتیجه افزایش نوآوری در خدمات و محصول می شود. اما دانش به سختی در شرکت های گروه ترویج می یابد که در آن روابط قبلی میان این واحد ها برقرار نبوده است. این نکته نشان می دهد که برای تقویت نوآوری شرکت ها،اطلاعات و دانش باید آزادانه در سیستم های شبکه های اجتماعی و کانال های ساختار مند و سیستم های فناوری اطلاعات جریان یابد.
گنجاندن حالت اول تاکیدی بر اهمیت تعاملات رخ به رخ برای انتقال دانش ضمنی به جای اتکار محض به شبکه های فناوری اطلاعات برای نوآوری شرکت ها باشد.
4-2-5- محدودیت های پژوهش
برای اجرای هر تحقیق ، محقق با یکسری مشکلات و محدودیتها مواجه می شود و اصولا تامین شرایط مطلوب و ایده آل برای اجرای یک تحقیق به دشواری میسر بوده و گاه غیر ممکن است.