کشورهای اسلامی

دانلود پایان نامه

۳۴. دینوری، ابو حنیفه احمد بن داوود. اخبار الطوال. مترجم محمود مهدوی دامغانی، تهران: نشر نی، چاپ چهارم، ۱۳۷۱.
۳۵. راوندی، مرتضی. تاریخ اجتماعی ایران. ج۱،۳، ۵، ۶، ۷، تهران: انتشارات نگاه، چاپ دوم، ۱۳۸۲.
۳۶. ربانی گلپایگانی، علی. درآمدی بر شیعه شناسی. قم: مرکز جهانی علوم اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۵.
۳۷. جعفر سبحانى تبریزى، گزیده سیماى عقاید شیعه. محقق / مصحح: حسین على عربى، تهران:‏ انتشارات مشعر، چاپ اول‏‏،1387.
۳۸. سمسار، محمد حسن. جغرافیای تاریخی سیراف. تهران: نشر زیبا، چاپ اول،۱۳۳۷.
۳۹. صفا، ذبیح الله. تاریخ ادبیات در ایران. ج۱، تهران: انتشارات فردوس، چاپ هشتم، ۱۳۷۸.
۴۰. طباطبایی، محمد حسین. شیعه در اسلام(چاپ جدید). محقق منوچهر ستوده، قم: ناشر موسسه بوستان کتاب، چاپ پنجم، ۱۳۸۸.
۴۱.طبری، محمد بن جریر. تاریخ طبری. ج ۵، ۸، ۱۵، مترجم ابوالقاسم پاینده، تهران: نشر اساطیر، چاپ پنجم، ۱۳۷۵.
۴۲. عرفان منش، جلیل. جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا از مدینه تا مرو. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی بنیاد پژوهشهای اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۷۶.
۴۳. فقیهی، علی اصغر. آل بویه نخستین سلسله قدرتمند شیعه، تهران: ناشر صبا، 1366.
۴۴. قره چانلو، حسین. جغرافیای تاریخی کشورهای اسلامی. ج ۱، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول،۱۳۸۰.
۴۵. قمی، نجم الدین ابو رجاء. تاریخ الوزراء. محقق محمد تقی دانش پژوه، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول،۱۳۶۳.
۴۶. کوفی، ابن اعثم. الفتوح. مترجم محمد بن احمد مستوفی هروی، محقق غلامرضا طباطبایی مجد، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ۱۳۷۲.
۴۷. لسترنج، گی. جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی. مترجم محمود عرفان، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم، ۱۳۷۷.
۴۸. مستوفی قزوینی، حمدالله بن ابی بکر بن احمد. تاریخ گزیده. محقق عبد الحسین نوایی، تهران: امیرکبیر، چاپ سوم، ۱۳۶۴.
۴۹. مسعودی، ابوالحسن علی بن حسین. مروج الذهب و معادن الجوهر. ج۱،۲، مترجم ابوالقاسم پاینده، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ پنجم، ۱۳۷۴.
۵۰. مشکور، محمد جواد. تاریخ شیعه و فرقه های اسلام تا قرن چهار. (تهران: کتابفروشی اشراقی، چاپ سوم،۱۳۶۲.
۵۱. مظفر، محمد حسین. تاریخ شیعه، مترجم سید محمد باقر حجتی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ سوم، ۱۳۷۵.
۵۲. مقدسی، ابو عبدالله محمد بن احمد. احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم. ج۱،۲، مترجم علینقی منزوی، تهران: شرکت مؤلفان و مترجم ان ایران، چاپ اول، ۱۳۶۱.
۵۳. مقدسی، مطهر بن طاهر. آفرینش و تاریخ. ج۲، مترجم محمد رضا شفیعی کدکنی، تهران: نشر آگه، چاپ اول، ۱۳۷۴.
۵۵. ملایری، محمد مهدی. تاریخ و فرهنگ ایران در دوره انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی. ج ۴، تهران: نشر توس، چاپ اول، ۱۳۷۹.