دانلود پایان نامه

  • جدول شماره 13- درصد نمونه های تحت بررسی براساس راهکار پیشگیری از اعتیاد در شهرستان کاشاندانلود پایان نامه »

    متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن   با فرمت ورد

  • بررسی نمونه آماری حاکی است که عدم معاشرت با دوستان ناباب 40% در پیشگیری از گرایش بر اعتیاد جوانان و نوجوانان به مواد مخدر مؤثر واقع می گردد. به نظر می رسد فرهنگ سازی جامعه و خانواده و مدارس باید در راستای قبح گردش با فرد ناباب پیش برود. چراکه در حال حاضر در جامعه اسلامی ایران قبح گرایش به اعتیاد بر کسی پوشیده نیست و در واقع کل جامعه بر این عمر متفقند که اعتیاد امری مضر و ناپسند برای هر فرد است. علی رغم این باور ولی باز گرایش به سمت مواد مخدر وجود دارد لذا چنانچه فرهنگ سازی به طرف قبیح بودن گذران وقت با افراد ناباب پیش رود و همه گیر شود مؤثرتر خواهد بود و باید به صورت همزمان برای هر دو علت برنامه ریزی شود. در درجه دوم اهمیت فراهم نمودن امکانات تفریحی و فرهنگی با 25% تأثیر بر عدم گرایش به مواد مخدر نقش ایفا می کند. در حال حاضر جامعه اسلامی ایران به دلیل نوپا بودن و وجود مشکلات اقتصادی به علت جنگ و تحریم های ناعادلانه برنامه ریزی دقیقی در زمینه فراهم نمودن امکانات تفریحی، ورزشی و پرورشی نداشته است. در درجه بعد جلوگیری از فراوانی مواد مخدر عاملی در حد 15% در پیشگیری از اعتیاد نقش دارد. متأسفانه سودآوری مواد مخدر و فراوانی تعداد آنها موجبی برای در دسترس بودن این مواد زیان آور در جامعه است و در هر محله یا مکانی می توان این مواد را بدست آورد و حتی اطفال و نوجوانان در هر محله مواد فروش محله را می شناسند. لذا جمع آوری افرادی که مواد را در دسترس قرار می دهند و در عین حال در بین اجتماع زندگی می کنند دارای اولیت بیشتری است و سیاست دولت در پرداختن به قاچاقچیان عمده که بصورت پنهانی و ناشناخته اقدام می کنند باید در درجه دوم قرار گیرد. وقتی بازار تقاضا نباشد بازار عرضه و سودآوری این تجارت کمرنگ می شود. اطلاع رسانی و آموزش 13% در پیشگیری از اعتیاد مؤثر واقع شده است. اما گذاشتن این وظیفه به دولت یا نهاد خاص جوابگو نخواهد بود بلکه یک عزم ملی را می طلبد حتی امر به معروف از طرف یک فرد به فرد دیگر باید مدنظر قرار گیرد. برخورد کیفری و اعمال مجازات شدید 7% در پیشگیری از اعتیاد مؤثر بوده است به نظر می رسد که این عمل راجع به قاچاقچیان عمده باید برگزیده شود چرا که معتاد بیمار است و نیاز به درمان دارد ولی قاچاقچی مجرم است و هر جرمی باید با واکنش کیفری مناسب روبرو گردد. پس برای معتاد درمان و برای جرائم مربوط بر مواد مخدر باید مجازاتهای شدید و بازدارنده برگزیده شود. مهمترین عامل در عدم گرایش افراد به انجام جرایم ارعاب از مجازات است که باید در تعیین مجازاتهای قانونی در نظر گرفته شود.