پایان نامه رایگان با موضوع طلاق، فسخ نکاح، نفقه

دانلود پایان نامه

چکیده : 1
مقدمه : 2
الف – طرح موضوع : 2
ب- پرسش های تحقیق : 3
ج- فرضیه های تحقیق : 3
اهداف تحقیق : 4
ضرورت تحقیق : 4
روش تحقیق : 4
سازماندهی تحقیق : 5
فصل اول :کلیات 6
مبحث اول : مفهوم زناشوئی 7
گفتار اول : مفهوم زناشوئی در لغت 7
گفتار دوم : مفهوم زناشوئی در حقوق 8
مبحث دوم : زناشوئی و مفاهیم مشابه 8
گفتار اول : نزدیکی 9
گفتار دوم : وطی 9
گفتار سوم : جماع 9
گفتار چهارم : زنا و روابط مادون زنا 9
گفتار پنجم : نزدیکی یا وطی به شبهه 10
گفتار ششم : تمکین 13
مبحث سوم : دیدگاههای مختلف پیرامون روابط جنسی 14
گفتار اول : دیدگاه تفریطی 14
گفتار دوم : دیدگاه افراطی 15
گفتار سوم : دیدگاه اعتدال 17
فصل دوم :آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بحث عقد نکاح 19
مبحث اول : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در موانع عقد نکاح 20
گفتار اول : تعریف موانع نکاح و انواع آن 20
بند اول : تعریف موانع نکاح 20
بند دوم : انواع موانع نکاح 20
گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی درانواع موانع نکاح 21
بند اول : قرابت 21
بند دوم : شوهر داشتن زن 31
بند سوم : طلاق سوم و نهم 35
مبحث دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در عقد دختر باکره 37
گفتار اول: نظرات گوناگون پیرامون شرط استیذان از ولی دختر 37
گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در اجاز? ولی دختر باکره 38
مبحث سوم : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در امور مالی نکاح 41
گفتار اول : مهریه 41
بند اول : حق حبس 42
بند دوم : مهر المسمی 45
بند سوم : مهر المثل 49
بند چهارم : مهر المتعه 51
بند پنجم : وضعیت مهری? زوج? منقطعه 52
گفتار دوم : نفقه 53
بند اول : مفهوم نفقه و شرایط استحقاق زوجه 53
بند دوم : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در نفقه از لحاظ حقوقی 56
بند سوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در نفقه از لحاظ کیفری( ترک انفاق ) 57
بند چهارم : نفق? ایام عده 58
بند پنجم: نفق? زوج? منقطعه 60
گفتار سوم : اجرت المثل 61
بند اول : تعریف اجرت المثل و شرایط استحقاق آن 61
بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در اجرت المثل 65
گفتار چهارم : نحله 66
بند اول : تعریف نحله و شرایط استحقاق آن 66
بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در نحله 68
گفتار پنجم : شرط تنصیف 68
بند اول : مفهوم شرط تنصیف و شرایط آن 69
بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در شرط تنصیف 70
فصل سوم: آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بحث انحلال نکاح 72
مبحث اول : طلاق 73
گفتار اول : مفهوم طلاق و آثار مترتب بر زناشوئی در شرایط طلاق 73
بند اول : مفهوم طلاق 73
بند دوم : شرایط صحت طلاق 74
گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در انواع طلاق 77
بند اول : طلاق بائن 77
بند دوم : طلاق رجعی 79
بند سوم : طلاق خلع 80
بند چهارم : طلاق مبارات 81
گفتار سوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در عده طلاق 81
گفتار چهارم: آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در عد? وطی به شبهه 83
مبحث دوم : فسخ نکاح 83
گفتار اول : تعریف و موارد درخواست فسخ نکاح 84
بند اول : تعریف فسخ نکاح 84
بند دوم : موارد درخواست فسخ نکاح 84
گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در فسخ نکاح 85
بند اول : فسخ نکاح ناشی از عیوب مرد 86
بند دوم : فسخ نکاح ناشی از عیوب زن 88
بند سوم :جنون هر یک از زوجین 89
بند چهارم : فسخ نکاح ناشی از تخلف شرط موضوع ماد? 1128 قانون مدنی 90
بند پنجم : بررسی فقهی مطالب? مهر در فسخ نکاحی که در آن نزدیکی صورت گر فته است 92
بند ششم: آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در عد? فسخ نکاح 93
مبحث سوم : فوت 94
گفتار اول : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در فوت زوجین 94
گفتار دوم : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در عد? وفات 94
مبحث چهارم : بذل مدت در نکاح متعه 95
گفتار اول : مفهوم بذل مدت 95
گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بذل مدت و وضعیت عده 96
فصل چهارم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بحث اولاد و ارث 98
مبحث اول : اثبات نسب و آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در آن 99
گفتار اول : نسب و انواع آن 99
بند اول : تعریف نسب 99
بند دوم : انواع نسب 99
گفتاردوم : قاعد? فراش و آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در این قاعده 103
بند اول : تعریف قاعد? فراش و شرایط اجرای این قاعده 103
بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در قاعد? فراش 104
بند سوم : اجرای قاعد? فراش در مورد شبهه و آثارحقوقی زناشوئی بر آن 110
بند چهارم : اجرای قاعد? فراش در تلقیح مصنوعی 116
مبحث دوم : دعوی نفی ولد و آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در این دعوی 122
گفتار اول : دعوی نفی ولد و شرایط آن 123
بند اول : مفهوم نفی ولد 123
بند دوم : شرایط طرح دعوا 125
گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در دعوی نفی ولد 126
مبحث سوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در ارث 126
گفتار اول : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در ارث زوجین 126
گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در ارث اولاد 126
بند اول : اولاد مشروع 127
بند دوم : اولاد نامشروع 127
بند سوم : فرزند خوانده 128
بند چهارم : طفل ناشی از تلقیح مصنوعی 129
نتیجه گیری 130
پیشنهادات: 134
منابع: 136
چکیده :
در یک جامعه، خانواده، کوچکترین نهاد اجتماعی بوده که از پیوند میان یک مرد و یک زن، بوجود می آید. در اسلام، برقراری روابط جنسی، صرفا ًدر قالب خانواده، مشروع دانسته شده، از این رو، آثار این روابط، بیشتر در این نهاد، نمود می یابد. لیکن، بر روابط جنسی خارج از بحث ازدواج از قبیل زنا نیز، آثاری تحمیل شده است.
دخول، آثاری نظیر ایجاد حرمت در نکاح، استقرار کامل مهریه بر عهد? زوج، وجوب پرداخت نفقه از ناحی? زوج، اسقاط حق فسخ، تعیین نوع طلاق، لزوم نگاهداری عده یا عدم آن، تعیین مدت زمانی که زوجه باید عده نگاه دارد، اثبات نسب، اجرای قاعد? فراش و آثاری از این قبیل را ایجاد می نماید.
در این پایان نامه، به بررسی آثار حقوقی مترتب بر روابط زناشوئی می پردازیم و مسائل مربوط به انعقاد عقد نکاح، مهریه، نفقه، انحلال نکاح و اولاد، مورد بررسی قرار می گیرد.
واژگان کلیدی :
روابط زناشوئی، خانواده، مهریه، طلاق، نکاح، تمکین
مقدمه :
الف – طرح موضوع :
نکاح رابطه ایست حقوقی و در عین حال عاطفی، که بوسیل? عقد، بین زن و مرد، برقرار می گردد و به آنها، حق می دهد که با یکدیگر زندگی نموده و صاحب فرزند شوند. اثر بارز این رابطه، حق تمتع جنسی زن و شوهر از یکدیگر است. بنابراین، آن چنان که مشاهده می شود، مهمترین موضوع و رابطه ای که در یک عقد نکاح، بین طرفین ایجاد می شود، امکان برقراری نزدیکی می باشد. از این رو، با توجه به اینکه، با وقوع نزدیکی، آثار و احکام خاصی در روابط زوجین، حاکم می شود، در این پایان نامه، به بررسی زناشوئی و آثارحقوقی مترتب بر آن در روابط زوجین، خواهیم پرداخت. در این پایان نامه، به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که آیا برقراری روابط زناشوئی، مسبب ایجاد حرمت در نکاح می شود و اگر جواب مثبت است، چه نوع محدودیتی بوجود می آورد؟ همچنین تأثیر زناشوئی بر مهریه و انواع آن چیست؟ آیا در فسخ نکاح، برقراری روابط زناشوئی بین زوجین، تأثیری در روابط طرفین و مهری? زوجه می نهد یا نه؟ آیا نوع طلاق، بسته به برقراری روابط زناشوئی، تغییر می یابد یا خیر؟ آیا قانون، از تمام روابط زناشوئی حمایت می نماید و آثار و احکام خود را بر آنها مترتب می داند و یا اینکه تنها رابطه زناشوئی، دارای آثار مقرر در قانون می باشد که طی عقد نکاح صحیح شرعی و قانونی، برقرار شده باشد؟ آیا فرزندی که به سرپرستی گرفته می شود، به جهت آنکه از روابط جنسی آن زن و مرد، متولد نشده است، تحت حمایت قانون قرار دارد یا خیر؟ و در نهایت تکلیف فرزندی که از راه تلقیح مصنوعی بوجود آمده است، چیست ؟ در این پایان نامه، به بررسی این موارد خواهیم پرداخت.
ب- پرسش های تحقیق :
در این پایان نامه به سئوالات ذیل، جواب داده می شود؟
1 – آیا قانون، از کلی? روابط جنسی بین زن و مرد، حمایت می نماید و آثار خود را بر آنها بار می نماید ؟
2 – آیا وقوع نزدیکی بین زوجین، در نوع مهری? زوجه و استحقاق وی تأثیر می گذارد یا خیر؟
3 – آیا فرزندخوانده، از لحاظ اصول حاکم بر روابط زناشوئی زوجین، فرزند آن زن و مرد تلقی می شود یا خیر؟
ج- فرضیه های تحقیق :
1 – قانون و شارع مقدس اسلام، تنها از روابط شرعی زناشوئی و روابطی که در اصطلاح به آنها، وطی به شبهه می گویند، حمایت می نماید و فرزند ناشی از زنا، به زانی ملحق نمی شود. اما در خصوص حرمت نکاح ، قرابت حاصل از زنا نیز سبب ایجاد ممنوعیت می شود .
2 – وقوع نزدیکی، تأثیر بسیار زیادی در مهری? زوجه خواهد داشت. در صورتیکه مهریه، بین طرفین، تعیین و صحیح باشد، وقوع نزدیکی سبب استقرار کل مهر در ذم? شوهر می شود. در صورتیکه بین زوجین، مهریه تعیین نشود یا مهر به هر دلیلی، باطل باشد، برای زوجه، مهرالمثل تعیین می شود و تعیین مهرالمثل، تنها در صورتی امکان پذیر است که بین زوجین، نزدیکی، واقع شود. به عبارت دیگر، در صورتیکه مهریه تعیین نشده یا مهرالمسمی، به هر دلیلی، باطل باشد، چنانچه، زوج، زوجه را طلاق دهد، تنها در صورت نزدیکی، به زن مهرالمثل تعلق میگیرد.
3 – فرزند خوانده، مطابق حقوق اسلامی، به جهت عدم وقوع رابط? زناشوئی بین زن و مرد و به جهت آنکه، طفل ناشی از این رابطه نمی باشد، ملحق به پدر و مادر نمی شود و فقط مطابق قانون مربوط به سرپرستی، در سرپرستی و حمایت ایشان قرار می گیرد، لیکن از ارث محروم است و در قانون، موانع نکاح برای او پیش بینی نشده است.
اهداف تحقیق :
در این تحقیق، سعی بر آن گردیده که با توجه به منابع فقهی و نظرات حقوقدانان برجست? ایرانی، تأثیر روابط زناشوئی بر جنبه های مختلف زندگی اشخاص، مورد بررسی قرار گیرد و نکات مبهم و سکوت قانونگذار، که مجالی برای تفسیرات متعدد و اختلاف نظر و سلیقه گرائی می شود ، روشن و شفاف گردیده و با ارائ? راه حل مناسب، سکوت قانونی، به نوعی، برطرف گردد.
ضرورت تحقیق :
اکثر مشکلات مطروحه فی مابین زوجین، در خصوص مسائل جنسی و آثار حقوقی مترتب بر آن می باشد و در آمار دلایل طلاق، این موضوع، نقش بارزی را ایفا می نماید. از این رو بررسی آثار حقوقی مترتب بر روابط زناشوئی و رفع ابهامات موجود و تدوین قوانین جامع و مانع، می تواند تأثیر بسزائی در کاهش حجم پرونده های قضائی داشته باشد.
روش تحقیق :
در این پایان نامه، ابتداء با استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها، مطالب لازم جمع آوری شده، سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و نتیجه گیری لازم به عمل می آید. لذا روش تحقیق، روش توصیفی – تحلیلی می باشد.
سازماندهی تحقیق :
در این پایان نامه مطالب به 4 فصل تقسیم شده است. در فصل اول، همانند روی? کلی نگارش پایان نامه، به کلیات و مفاهیم پرد اخته شد. در این فصل، مفهوم زناشوئی و مفاهیم مشابه، مورد بررسی قرار گرفت. در فصل دوم به بررسی آثار زناشوئی در عقد نکاح پرداخته شد. این فصل به 3 مبحث تقسیم گردید. در مبحث اول، به بررسی تأثیر زناشوئی در موانع نکاح پرداختیم و مبحث دوم را اختصاص به ازدواج دختر باکره و تأثیر روابط زناشوئی بر اجاز? ولی دختر، داده ایم و مبحث سوم، به بررسی روابط زناشوئی و تأثیر آنها در روابط مالی زوجین نظیر؛ مهریه، نفقه، اجر المثل، نحله و شرط تنصیف، اختصاص داده شد. در فصل سوم، تأثیر روابط زناشوئی بر انحلال نکاح مورد بررسی قرار می گیرد و این فصل

پاسخی بگذارید