تحقیق درمورد نگهداشت کارکنان، عوامل موثر، خانواده ها

دانلود پایان نامه

سپاس و قدر دانی
حمد و سپاس بیکرا ن به درگاه احدیت که به بندگان، توان اندیشیدن عطا فرمود او که قطره ای از اقیانوس بی انتهای دانش خود را به ما عنایت فرمود تا پیوسته مشتاق و جویای بهره گیری از علم بی منتهایش باشیم
پژوهشی که در پیش رو دارید حاصل تلاش قریب به یکسال است که در انجام آن همواره از مساعدت و یاری صاحبنظران متعددی برخوردار بوده ام . به همین جهت بر خود لازم می دانم از همه کسانی که در انجام این پژوهش به نوعی مرا یاری نمودند تشکر و قدردانی نمایم.
تقدیر و تشکر از کلیه معلمین و اساتیدی که در طول ایام زندگی و دوران تحصیل از خرمن دانش و تجربه شان خوشه چینی نمودم ، مخصوصا استاد راهنما سرکار خانم دکتر رقیه جامع که در طی مراحل مختلف پژوهش با راهنماییهای ارزنده و صادقانه موجبات غنی ترشدن پایان نامه را فراهم نمودند.
تقدیر و تشکر از کلیه دانشجویان و دوستان و پرسنل محترم بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان سمنان که به نحوی اینجانب را در فرایند انجام این تحقیق یاری نمودند.
امید است سروران ارجمند تلاش این حقیر را به عنوان تشکر از گوشه ای از زحماتشان پذیرا باشند .
تقدیم به:
تقدیم به :
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق (14-3)
1-.1 مقدمه……………………………………………………………….. 3
1-2. بیان مساله…………………………………………………………………………………….4
1-3. اهمیت موضوع…………………………………………………………………….6
1-4. اهداف تحقیق…………………………………………………………………………8
1-5.سوالات تحقیق……………………………………………………………………………8
1-6 .فرضیات تحقیق……………………………………………………………..9
1-7. روش تحقیق………………………………………………………………….10
1-8 .جامعه آماری…………………………………………………………………………………………..10
1-9. حجم نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………….11
1-10 . قلمرو زمانی و مکانی تحقیق…………………………………………………..10
1-11. ابزار و شیوه های گرد آوری اطلاعات……………………………………………..11
1-13 .متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………….11
1-14 .روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………….12
1-15 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر های تحقیق…………………………….12
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق (68-16)
بخش اول: مفاهیم و جایگاه استراتژی های حفظ و نگهداری نیروی انسانی
2-1.مقدمه………………………………………………………………………………….17
2-1-1.مدیریت چیست؟…………………………………………………………………….17
2-1-2. تعریف مدیریت……………………………………………………………………………18
2-1-3 .ابعاد مدیریت منابع انسانی…………………………………………………….18
2-1-4 .سیر تکامل مدیریت منابع انسانی………………………………………..19
2-1-5 .اهداف سیستم مدیریت منابع انسانی…………………………………(24-20)
2-1-6 .چرخه مدیریت منابع نسانی……………………………………………………………..24
2-1-7 .فرایند جذب (کارمند یابی……………………………………………………….25
2-1-8 .فرایند بهسازی (آموزش) منابع انسانی…………………………….26
2-1-9 .نظام حفظ و نگهداشت منابع انسانی……………………………………….. (29-26)
2-1-10 .با چه فرمولی می‌توان نیرو‌های یک سازمان را حفظ و ابقاء کرد؟……………….29
2-1-11.علت مشارکت و کناره گیری مردم از برخی فعالیت‌ها چیست؟…………………..30
2-1-12.مدیر یک سازمان باید جهت حفظ استعداد‌های ‌شرکت خود 10 ویژگی زیر را داشته باشد………….30
2-1-13.اهمیت حفظ و نگهداشت کارکنان ……………………………………….31
2-1-14.خدمات رفاهی……………………………………………………………………….31
2-1-15.ایجاد شرکت های تعاونی مصرف……………………………………32
2-1-16.مهد کودک در جوار محیط کار……………………………………….33
2-1-17.پرداخت کمک های نقدی و غیر نقدی…………………………………33
2-1-18.برقراری سرویس رفت آمد…………………………………………33
2-1-19.بازدید های رفاهی……………………………………………………………….34
(الف) عیادت بیمار…………………………………………………………………34
(ب) شرکت در مراسم عزاداری………………………………………………………………34
2-1-20.فعالیت های فرهنگی……………………………………………….34
2-1-21.ایجاد اماکن رفاهی- ورزشی برای کارکنان و خانواده های آنان……………………………35
2-1-22.ایجاد غذاخوری در محیط کار……………………………………………………35
2-1-23.ایجاد تعاونی های مسکن و تهیه ی مسکن ارزان قیمت برای کارکنان ………………36
2-1-24.بیمه وبازنشستگی…………………………………………………….37
2-1-25.بازنشستگی…………………………………………………………………………….37
2-1-26.هدف طرح های بازنشستگی………………………………………………………..39
2-1-27. مزایای بازنشستگی…………………………………………39
الف)بیمه ………………………………………………………………………………………40
ب)بیمه عمر………………………………………………………………………………………41
ج)بیمه خدمات درمانی……………………………………………………………41
د) بیمه بیکاری…………………………………………………………………………….39
2-1-28.بهداشت و ایمنی………………………………………………………..41
الف)ویژگیهای مشترک بهداشت و ایمنی……………………………………………..42
ب)سلامت ایمنی و رفاه کارکنان:………………………………………..42
ج)برنامه های آموزشی و انگیزشی:…………………………………………………………43
2-1-29بهداشت و درمان……………………………………………………………………44
الف)معاینات پزشکی…………………………………………………………………………45
ب)خدمات درمانی……………………………………………………………………………46
2-1-30.مبارزه با مصرف الکل و مواد مخدر………………………………………….46
2-1-31.مهندسی عوامل انسانی انسانی ( ارگونومی)……………………………………………47
الف)خدمات مشاوره ای…………………………………………………………………47
ب)کمک های فکری و روانپزشکی…………………………………………………………48
ج)اهمیت مشارکت کارمندان در عملکردهای مربوط به حفظ استعدادها………………………48
بخش دوم: عملکرد
2-2-1 .ارزیای عملکرد و عوامل موثر در عملکرد فردی………………………………. 50
2-2-2.مفهوم ارزشیابی :…………………………………………………………….51
2-2-3 .تاریخچه ارزشیابی ……………………………………………………….52
2-2-4 .تاریخچه ارزشیابی عملکرد در ایران ……………………………..53
2-2-5 .اهداف ارزیابی عملکرد………………………………………………………………….53
2-2-6 .چرا نیازمند ارزشیابی عملکرد هستیم ؟………………………………………55
2-2-7. نقش و جایگاه ارزیابی عملکرد………………………………………(58-56)
2-2-8. مراحل ارزیابی عملکرد……………………………………………………58
2-2-9. ویژگی های سیتم ارزیابی عملکرد…………………………………………………59
2-2-10.عناصر یک سیستم ارزیابی عملکرد موفق……………………………….60
2-2-11 .ملاکهای ارزشیابی عملکرد …………………………………………………….61
2-2-12. نظریه های ارزیابی عملکرد………………………………………………61
2-2-13 .روشهای ارزیابی عملکرد شغلی………………………………………..63
2-2-14 .بهترین روش ارزشیابی کدام است………………………………………..63
2-2-15.مقیاسهای عملکرد …………………………………………………………64
2-2-16.چارچوب نظری تحقیق……………………………………………..65
2-2-17.خلاصه تحقیقات انجام شده ………………………………(69-66)
بخش سوم: آشنایی با ساختار بیمارستانهای دولتی و خصوصی و وجوه افتراق آنها
2-3-1.تعریف بیمارستان……………………………………………………….69
2-3-2.وظایف بیمارستان ………………………………………………………………….69
2-3-4.ساختار بیمارستانها…………………………………………………………………69
2-3-5.تفاوت بیمارستانهای دولتی و خصوصی…………………………………………..70
فصل سوم : روش تحقیق (80-72)
3-1 .مقدمه ………………………………………………………………………..72
3-2 .روش تحقیق………………………………………………………………………………72
3-3 .جامعه

پاسخی بگذارید