پایان نامه درمورد دانشجویان، تقلب تحصیلی، تحلیل داده

دانلود پایان نامه

استاد راهنما
دکتر اسماعیل رمضانپور
نگارنده
معصومه معصومی
سال تحصیلی 93-1392
معاونت پژوهش و فنآوری
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به اینکه عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاسداشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضاء هیات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد میگردیم اصول زیر را در انجام فعالیتهای پژوهشی مدنظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:
1- اصل حقیقتجویی: تلاش در راستای پیجویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهانسازی حقیقت.
2- اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان، حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.
3- اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
4- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.
5- اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانبداری غیر علمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.
6- اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمانها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
7- اصل احترام: تعهد به رعایت حریمها و حرمتها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هرگونه حرمت شکنی.
8- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردیکه منع قانونی دارد.
9- اصل برائت: التزام به برائتجویی از هرگونه رفتار غیرحرفهای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبههای غیرعلمی میآلایند.
پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات گیلان
حوزه معاونت پژوهشی
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه تحصیلی
اینجانب معصومه معصومی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/دکتری تخصصی در رشته حسابداری که در تاریخ 29/6/1393ازپایان نامه / رساله خود تحت عنوان عوامل تاثیر گذار برتقلب در بین دانشجویان حسابداری با کسب نمره25/17ودرجه فوق لیسانس دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد میشوم :
1) این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران ( اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و….) استفاده نمودهام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آنرا در فهرست مربوطه ذکر و درج کردهام.
2) این پایان نامه/ رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و… از این پایان نامه یا رساله را داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد، مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را میپذیرم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلیام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی:معصومه معصومی
تاریخ و امضا ء
واحد علوم و تحقیقات گیلان
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A)
عنوان :
عوامل تاثیر گذار برتقلب در بین دانشجویان حسابداری
استاد راهنما
دکتر اسماعیل رمضانپور
استاد داور
دکتر غلامرضا محفوظی
دکتر بهرام گیلا نی نیا
نگارنده
معصومه معصومی
سال تحصیلی 1393-1392
سپاسگزاری :
سپاس ایزد منان را که توفیق فراگیری علم را برمن عطا فرمودو مرا در کوران مشکلات و سختی‌ها یاری نمود، تا این پایان نامه را با موفقیت به پایان برسانم.
در طول دوران تحصیلی و تهیه این پایان نامه از راهنمایی ها و مساعدت‌‌های اساتید و دوستان عزیزی بهره ‌برده‌ام که در اینجا لازم است از همه ایشان مراتب سپاس قلبی و تشکر خالصانه خود را داشته باشــــم. بخصوص از استادان فرهیخته جناب آقایان :
دکتر اسماعیل رمضانپور
دکتر غلام رضا محفوظی
دکتر بهرام گیلانی نیا
تقدیم :
به خانواده و دوستان
و همکاران گرامی درفرمانداری و همسرم که مشوق اصلی من در این راه بودند.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول – کلیات تحقیق 2
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مسئله 4
1-3 اهمیت وضرورت تحقیق 6
1-4 اهداف تحقیق 7
1- 5سئوالات تحقیق 8
1-6متغیرهای تحقیق 8 1-7فرضیه های تحقیق 9
1-7 فرضیه های تحقیق وش تحقیق 8
1-8 روش تحقیق 9
1-9جامعه وروش نمونه آماری 9
1-10قلمروتحقیق 9
1-11روش گردآوری اطلاعات 10
1-12چارچوب کلی تحقیق 10
فصل دوم – ادبیات،مبانی نظری وپیشینه تحقیق 11
2-1- مقدمه 12
2-2- مفهوم تقلب 12
2-2-1تقلب در مفهوم عام 12
2-2-2تعریف کلی و جامع تقلب 12
2-3انواع تقلب تحصیلی 13
2-4روشهای پیشگیری و کشف تقلب 13
2-4-1ساختار 14
2-4-2پیش بینی پذیری 14
2-5-تحلیل آسیب شناسی تقلب و سرقت علمی 14
2-6 علل موثر در شکل گیری تقلب و سرقت علمی در جامعه دانشگاهی 15
2-6-1عوامل فرهنگی 15
2-6-1-1ضعف ارزشهای اخلاقی 15
2-6-1-2راحت طلبی 15
2-6-1-3فقدان علاقه و انگیزه 16
2-6-1-4روابط به جای اصول و ضوابط 16
2-6-1- 5ضعف ایمان 16
2-6-2عوامل پژوهشی 16
2-6-2-1عدم تخصص کافی 16
2-6-2-2ناآگاهی از قوانین مربوطه 17
2-6-2-3ضعف نگارش 17
2-6-2-4ضعف ترجمه 17
2-6-3عوامل آموزشی 17
2-6-3-1آموزش محور بودن مدارس و دانشگاه ها 17 7
2-6-3-2کمیت بجای کیفیت 17
2-6-3-3 آموزش و اطلاع رسانی ناکافی 18
2-6-3-4اجباردرپژوهش 18 2-6-3-5 زمان 18
2-6-4 عوامل اجتماعی 18
2-6-4-1عدم کنترل و نظارت کافی 18 2-6-4-2 به روز نبودن قوانین 18
2-6-4-3 عدم تناسب نظام جرم و جزا 19
2-6-4-4- شکل گیری الگوهای غلط 19
2-6-5 عوامل اقتصادی 19
2-6-5-1کمبود بودجه و امکانات 19
2-6-5-2پیشرفت ابزار و تکنولوژی 19
2-7عوامل موثر بر ارتکاب تقلب و سرقت علمی 19
2-7-1 عوامل درونی 19
2-7-2 عوامل بیرونی 20
2-8مسائل مربوط به تقلب تحصیلی 21
2-9 انواع تقلب در آزمون 22
2-10دلایل تقلب 22
2-11چالش های ارزشیابی عملکرد تحصیلی 23
2-11-1 چالش های فنی 23
2-11-2 چالش های مهارتی 23
2 -11-3 چالش های اخلاقی 23
2-12بررسی عوامل تاثیر گذار بر تقلب تحصیلی 24
2-13 بررسی رابطه تقلب با جنسیت (دختر و پسر) 24
2-14 تقلب در میان دانشجویان حسابداری 25
2-15 تقلب از دیدگاه زیست شناسی و روان شناسی و جامعه شناختی 26
2-15-1 تبیین های زیست شناسی 26
2-15-2 تبیین های روان شناسی 27
2-15-3تبیین های جامعه شناختی 27
2-15-3-1 رویکرد کارکردی و ساختی 27
2-15-3-2نظریه آنومی 28
2-15-3-3 بی هنجاری تالکوت پارسونز 33
2-16مدل نظری پژوهش 34
بخش دوم 35
4- 1تحقیقات داخلی 36
4-2 تحقیقات خارجی 38
خلاصه 39
3-1مقدمه 41
3-2 روش تحقیق 41
3-3 جامعه آماری 42
3-4 حجم نمونه 42
3-5روش های نمونه گیری 42
3-6 اعتبار (روایی) 43
3- 7 قابلیت اعتماد (پایایی) 43
3-8 آماره های لازم جهت تجزیه و تحلیل داده ها 44
3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها 45
3-9-1 پردازش داده ها 45
3-9-2 تجزیه و تحلیل داده ها 45
3 -10 تحلیل رگرسیون 45
3-10-1 ضریب همبستگی 46
3-10-2 ضریب همبستگی اسپر من 47
خلاصه 47
فصل چهارم 48
4-1 مقدمه 49
4-2- یافته های توصیفی 50
4-2-1- جنس 50
4-2-2 وضعیت تاهل 51
4-2-3سن 52
4-2- 4تفکیک نمونه برحسب متغییر تقلب 53
-42-5تفکیک نمونه بر حسب متغییر عدم کنترل و نظارت 56
4-2-6 تفکیک نمونه بر حسب متغییر فقدان انگیزه و علاقه 57
4-2-7 تفکیک نمونه برحسب متغییر شکل گیری 58
4-2-8 تفکیک نمونه بر حسب متغییر راحت طلبی 59
4-2-9 تفکیک نمونه بر حسب متغییر ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی 60
4-2-10 تفکیک نمونه بر حسب سایر عوامل

پاسخی بگذارید