منابع تحقیق درمورد نرم افزار

دانلود پایان نامه

تشکر و سپاسگزاری :
سپاس خداوندی را که سخنوران از ستودن او عاجزند و حسابگران از شمارش نعمت های او ناتوان .
برخودم واجب می دانم تا از استاد راهنمای ارجمند جناب آقای دکتر قاسمی که در همه وقت جوابگوی مشکلات من بودند و بار علمی بی نظیر شان را از اینجانب دریغ نکردند کمال تشکر را داشته باشم .
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول-مقدمه
1-1 مقدمه 3
2-1 دیابت 3
1-2-1 تاریخچه دیابت 4
2-2-1 انواع دیابت 4
1-2-2-1 دیابت نوع اول 5
2-2-2-1 دیابت نوع دوم 5
3-2-2-1 دیابت بارداری 6
3-2-1 چگونگی تشخیص دیابت 6
4-2-1 درمان دیابت 7
5-2-1 درمان دارویی دیابت 7
1-5-2-1 آکاربوز 8
2-5-2-1 متفورمین 8
3-5-2-1 پیوگلیتازون 9
4-5-2-1 رپاگلیناید 9
5-5-2-1 انسولین 10
6-2-1 علائم و نشانه های دیابت 10
7-2-1 مراقبت از پای دیابتی 10
8-2-1 دیابت در جهان 11
9-2-1 کتوهگزوکیناس 12
3-1 طراحی دارو 12
1-3-1 QSAR 13
2-3-1 مقایسه QSAR متداول با QSAR سه بعدی 13
3-3-1 فرایند QSAR 14
4-3-1 توصیف کننده ها 14
4-1 رگرسیون خطی چند گانه 15
5-1 حداقل مربعات جزیی 16
6-1 رگرسیون اجزای اصلی 16
7-1 الگوریتم ژنتیک 16
4-8-1 شبکه عصبی مصنوعی 17
1-8-1 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی 18
فصل دوم-بحث ونتیجه گیری
1-2 هدف تحقیق 20
2-2 روش کار 20
1-2-2 استفاده از نرم افزار Hyperchem 20
2-2-2 استفاده از نرم افزار گوسین 20
3-2-2 استفاده از نرم افزار Dragon 20
4-2-2 استفاده از نرم افزار SPSS 21
5-2-2 استفاده از نرم افزار MATLAB 21
3-2 محاسبات ترکیبات هدف IC50 مربوط به خانواده پیریمیدینوپیریمیدینز 21
4-2 نتیجه گیری کلی 32
فصل سوم-جداول
پیوست یک (جداول) 34
فصل چهارم-نمودارها
پیوست دو (نمودارها) 105
منابع 111
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-1- پیش بینی ابتلا به دیابت 7
جدول3-1- ساختار مربوط به مشتقات: 35
جدول3-2. مقادیر عددی پارامتر RMSE با روشGA برای لایه های فرد در همبستگی 3/0 37
جدول3-3. مقادیر عددی پارامتر RMSE با روشGA برای لایه های زوج در همبستگی 3/0 37
جدول3-4. مقادیر عددی پارامتر RMSE با روش GA برای لایه های فرد در همبستگی 4/0 37
جدول3-5. مقادیر عددی پارامتر RMSE با روشGA برای لایه های زوج در همبستگی 4/0 37
جدول3-6. توصیفگرهای انتخاب شده با روش GA-stepwise MLR برای همبستگی با هدف 3/0 38
ادامه جدول6. توصیفگرهای انتخاب شده با روش GA-stepwise MLR برای همبستگی با هدف 3/0 39
جدول3-7. توصیفگرهای انتخاب شده با روش GA-stepwise MLR برای همبستگی با هدف4/0 40
جدول3-8. پارامترهای بدست آمده با روش GA-stepwise MLR برای لایه های فرد درهمبستگی 3/0 41
جدول3-9. پارامترهای بدست آمده با روش GA-stepwise MLR برای لایه های زوج درهمبستگی 3/0 41
جدو3-10. پارامترهای بدست آمده با روش GA-stepwise MLR برای لایه های فرد درهمبستگی 4/0 41
جدول3-11. پارامترهای بدست آمده با روش GA-stepwise MLR برای لایه های زوج درهمبستگی 4/0 41
جدول3-12. مقادیر عددی توصیفگرهای انتخاب شده با روش GA-stepwise MLR برای لایه 2 42
جدول3-13. مقادیر عددی توصیفگرهای انتخاب شده با روش GA-stepwise MLR برای لایه 3 43
جدول3-14. مقادیر عددی توصیفگرهای انتخاب شده با GA-stepwise MLR برای لایه 4 همبستگی با هدف 3/0 44
جدول3-15. مقادیر عددی توصیفگرهای انتخاب شده با روش GA-stepwise MLR برای لایه 5 45
جدول3-16. مقادیر عددی توصیفگرهای انتخاب شده با روشGA-stepwise MLR برای لایه 6 46
جدول3-17. مقادیر عددی توصیفگرهای انتخاب شده با روش GA-stepwise MLR برای لایه 7 47
جدول 18. مقادیر عددی توصیفگرهای انتخاب شده با روش GA-stepwise MLR برای لایه 8 48
جدول3-19. مقادیر عددی توصیفگرهای انتخاب شده با روش GA-stepwise MLR برای لایه 9 49
جدول3-20. مقادیر عددی توصیفگرهای انتخاب شده با روش GA-stepwise MLR برای لایه 10 50
جدول3-21. مقادیر عددی توصیفگرهای انتخاب شده با روش GA-stepwise MLR برای لایه 11 51
جدول3-22. مقادیر عددی توصیفگرهای انتخاب شده با روش GA-stepwise MLR برای لایه 12 52
جدول3-23. مقادیر عددی توصیفگرهای انتخاب شده با روش GA-stepwise MLR برای لایه 2 53
جدول3-24. مقادیر عددی توصیفگرهای انتخاب شده با روش GA-stepwise MLR برای لایه 3 54
جدول3-25. مقادیر عددی توصیفگرهای انتخاب شده با روش GA-stepwise MLR برای لایه 4 55
جدول3-26. مقادیر عددی توصیفگرهای انتخاب شده با روش GA-stepwise MLR برای لایه 5 56
جدول3-27. مقادیر عددی توصیفگرهای انتخاب شده با روش GA-stepwise MLR برای لایه 6 57
جدول28. مقادیر عددی توصیفگرهای انتخاب شده با روش GA-stepwise MLR برای لایه 7 58
جدول29. مقادیر عددی توصیفگرهای انتخاب شده با روش GA-stepwise MLR برای لایه8 59
جدول3-30. مقادیر عددی توصیفگرهای انتخاب شده با روش GA-stepwise MLR برای لایه 9 60
جدول3-31. مقادیر عددی توصیفگرهای انتخاب شده با روش GA-stepwise MLR برای لایه 10 61
جدول3-32. مقادیر عددی توصیفگرهای انتخاب شده با روش GA-stepwise MLR برای لایه 11 62
جدول3-33. مقادیر عددی توصیفگرهای انتخاب شده با روش GA-stepwise MLR برای لایه 63
جدول3-34. پارامترهای بدست آمده با روش PLS برای همبستگی های مختلف 64
جدول3-35. پارامترهای بدست آمده با روش GA-PLSبرای همبستگی 3/0 برای لایه های مختلف 64
جدول3-36. پارامترهای بدست آمده باروش GA-PLS برای همبستگی 4/0 برای لایه های مختلف 65
جدول3-37. پارامترهای بدست آمده با روش PCRبرای همبستگی های مختلف 65
جدول3-38. پارامترهای بدست آمده با روش GA-PCR برای همبستگی 3/0 برای لایه های مختلف 66
جدول3-39. پارامترهای بدست آمده باروشGA-PCR برای همبستگی 4/0 برای لایه های مختلف 66
جدول3-40. مقادیر عددی پارامتر RMSEبا روش GA-ANN برای لایه های فرد وهمبستگی 3/0 67
جدول3-41. مقادیر عددی پارامتر RMSE با روش GA-ANN برای لایه های زوج وهمبستگی 3/0 67
جدول3-42. مقادیر عددی پارامتر RMSE با روش GA-ANN برای لایه های فرد وهمبستگی 4/0 67
جدول3-43. مقادیر عددی پارامتر RMSE با روش GA-ANN برای لایه های زوج وهمبستگی 4/0 67
جدول3-44. مقادیر عددی پارامتر RMSE و R2با روش جک نایف برای لایه های فرد وهمبستگی 3/0 67
جدول3-45. مقادیر عددی پارامتر RMSE وR2 با روش جک نایف برای لایه های زوج وهمبستگی 3/0 68
جدول3-46. مقادیر عددی پارامتر RMSE وR2 با روش جک نایف برای لایه های فرد وهمبستگی 4/0 68
جدول3-47. مقادیر عددی پارامتر RMSE وR2 با روش جک نایف برای لایه های زوج وهمبستگی 4/0 68
جدول3-48. مقادیر عددی از مشاهداتlog (1/IC50) ، پیش بینی جک نایف و ?? برای لایه 1-2 و 69
جدول3-49. مقادیر عددی از مشاهداتlog (1/IC50) ، پیش بینی جک نایف و ?? برای لایه 1-3 و 69
جدول3-50. مقادیر عددی از مشاهداتlog (1/IC50) ، پیش بینی جک نایف و ?? برای لایه 1-4 و 70
جدول3-51. مقادیر عددی از مشاهداتlog (1/IC50) ، پیش بینی جک نایف و ?? برای لایه 1-5 و 70
جدول3-52. مقادیر عددی از مشاهداتlog (1/IC50) ، پیش بینی جک نایف و ?? برای لایه 1-6 و 71
جدول3-53. مقادیر عددی از مشاهداتlog (1/IC50) ، پیش بینی جک نایف و ?? برای لایه 1-7 و 71
جدول3-54. مقادیر عددی از مشاهداتlog (1/IC50) ، پیش بینی جک نایف و ?? برای لایه 1-8 و 72
جدول3-55. مقادیر عددی از مشاهداتlog (1/IC50) ، پیش بینی جک نایف و ?? برای لایه 1-9 و 72
جدول3-56. مقادیر عددی از مشاهداتlog (1/IC50) ، پیش بینی جک نایف و ?? برای لایه 1-10و 73
جدول3-57. مقادیر عددی از مشاهداتlog (1/IC50) ، پیش بینی جک نایف و ?? برای لایه 1-11و 73
جدول3-58. مقادیر عددی از مشاهداتlog (1/IC50) ، پیش بینی جک نایف و ?? برای لایه 1-12و 74
جدول3-59. مقادیر عددی از مشاهداتlog (1/IC50) ، پیش بینی جک نایف و ?? برای لایه 1-2 و 74
جدول3-60. مقادیر عددی از مشاهداتlog (1/IC50) ، پیش بینی جک نایف و ?? برای لایه 1-3 و 75
جدول3-61. مقادیر عددی از مشاهداتlog (1/IC50) ، پیش بینی جک نایف و ?? برای لایه 1-4 و 75
جدول62. مقادیر عددی از مشاهداتlog (1/IC50) ، پیش بینی جک نایف و ?? برای لایه1-5و 76
جدول3-63. مقادیر عددی از مشاهداتlog (1/IC50) ، پیش بینی جک نایف و ?? برای لایه 1-6 و 76
جدول3-64. مقادیر عددی از مشاهداتlog (1/IC50) ، پیش بینی جک نایف و ?? برای لایه 1-7و 77
جدول3-65. مقادیر عددی از مشاهداتlog (1/IC50) ، پیش بینی جک نایف و ?? برای لایه 1-8و 77
جدول3-66. مقادیر عددی از مشاهداتlog (1/IC50) ، پیش بینی جک نایف و ?? برای لایه 1-9 و 78
جدول3-67. مقادیر عددی از مشاهداتlog (1/IC50) ، پیش بینی جک نایف و ??برای لایه 1-10و 78
جدول3-68. مقادیر عددی از مشاهداتlog (1/IC50) ، پیش بینی جک نایف و ?? برای لایه 1-11و 79
جدول3-69. مقادیر عددی از مشاهداتlog (1/IC50) ، پیش بینی جک نایف و ?? برای لایه 1-12و 79
جدول3-70. مقادیر عددی مشاهدات، پیش بینی با روشPCR ، ?? وانحراف برای همبستگی با هدف3/0 80
جدول3-71. مقادیر عددی مشاهدات، پیش بینی با روشGA-PCR ، ?? و انحراف برای همبستگی با 80
جدول3-72. مقادیر عددی مشاهدات، پیش بینی با روش GA-PCR، ?? و انحراف برای همبستگی با 81
جدول73. مقادیرعددی مشاهدات، پیشبینی باروشGA-PCR ، ?? وانحراف برای همبستگی باهدف 3/0 81
جدول3-74. مقادیرعددی مشاهدات، پیش بینی باروشGA-PCR ، ??وانحراف برای همبستگی باهدف 3/0 82
جدول3-75. مقادیرعددی مشاهدات،پیش بینی باروشGA-PCR ، ?? وانحراف برای همبستگی باهدف 3/0 82
جدول3-76. مقادیرعددی مشاهدات، پیش بینی باروشGA-PCR ، ?? وانحراف برای همبستگی باهدف 3/0 83
جدول77. مقادیرعددی مشاهدات، پیش بینی باروشGA-PCR ، ?? وانحراف برای همبستگی باهدف 3/0 83
جدول3-78. مقادیرعددی مشاهدات، پیش بینی باروشGA-PCR ، ?? وانحراف برای همبستگی باهدف 3/0 84
جدول3-79. مقادیرعددی مشاهدات، پیش بینی باروش GA-PCR، ??وانحراف برای همبستگی باهدف 3/0 84
جدول3-80. مقادیرعددی مشاهدات،پیش بینی باروشGA-PCR ، ?? وانحراف برای همبستگی باهدف 0.3 85
جدول3-81. مقادیرعددی مشاهدات،پیش بینی باروشGA-PCR ، ??وانحراف برای همبستگی باهدف 3/0 85
جدول3-82. مقادیر عددی مشاهدات، پیش بینی با روشPCR ، ?? وانحراف برای همبستگی با هدف 4/0 86
جدول 3-83. مقادیر عددی مشاهدات، پیش بینی با روشGA-PCR ، ?? و انحراف برای همبستگی با هدف4/0 86
جدول3-84. مقادیر عددی مشاهدات، پیش بینی با روش GA-PCR، ?? و انحراف برای همبستگی با هدف 4/0 87
جدول4-85. مقادیرعددی مشاهدات،پیش بینی باروشGA-PCR ، ?? وانحراف برای همبستگی باهدف 4/0 87
جدول3-86. مقادیرعددی مشاهدات، پیش بینی باروشGA-PCR ، ??وانحراف برای همبستگی باهدف 4/0 88
جدول3-87. مقادیرعددی مشاهدات، پیش بینی باروشGA-PCR ، ??وانحراف برای همبستگی باهدف 4/0 88
جدول3-88. مقادیرعددی مشاهدات،پیش بینی باروشGA-PCR ، ??وانحراف برای همبستگی باهدف 4/0 89
جدول3-89. مقادیرعددی مشاهدات،پیش بینی باروشGA-PCR ، ??وانحراف برای همبستگی باهدف 4/0 89
جدول3-90. مقادی رعددی مشاهدات، پیش بینی باروشGA-PCR ، ?? وانحراف برای همبستگی باهدف 4/0ب 90
جدول3-91. مقادیرعددی مشاهدات، پیش بینی باروشGA-PCR ، ?? وانحراف برای همبستگی باهدف4/0 90
جدول3-92. مقادیرعددی مشاهدات، پیش بینی باروش GA-PCR، ?? وانحراف برای همبستگی

پاسخی بگذارید