جامعه شناسی سیاسی

دانلود پایان نامه

د .
جستار حاضر به بررسی اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اردشیر دوم هخامنشی پرداخته است.
1-2 بیان مساله
اردشیر دوم هخامنشی از سال 404 تا سال 358 به مدت 46 سال پیش از میلاد بر سرزمین ایران حکومت کرده است او پس از پدرش داریوش دوم به سلطنت رسیده است که در آن زمان چهل سال داشته است، او در واقع نهمین پادشاه هخامنشیان محسوب می گردد.دوران سلطنت وی شامل یک سلسله توطئه های پایان ناپذیرسیاسی و حرمسرایی آکنده از حسادت ها و اغراض بوده است تا جایی که پروشات تیرای یکم همسر اردشیر دوم را با خوراندن زهر به قتل رسانده است و با تمام کامیابی های که شاه در سیاست خارجی خود داشته به دلیل وجود این فضای نامطلوب در امور داخلی دچار چالش های فراوان گشته است از این رو تلاش بر این نیست تا در این جستار به بررسی رخدادهای سیاسی و مذهبی و اجتماعی ایران در دوره اردشیر دوم هخامنشی پرداخته شود . در واقع د راین بررسی تلاش می شود تا علل تاریخی ریشه ای چالش های داخلی و مشکلات ناشی از حرمسرا و چگونگی وقایع و برخورد شاه بعنوان شخص ا ول حکومتی نسبت به وقایع داخلی بررسی شود و سپس شرایط سیاست خارجی علل کامیابی یا ناکامیابی ها چگونگی رخدادها و وقایع و نقش شخصیت ها در شرایط کل سیاست خارجی زمان اردشیر دوم هخامنشی بررسی گردد و در پایان تاثیرات این رخدادها بر شرایط مذهبی و اجتماعی ایران در آن زمان بررسی می گردد.
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
بررسی شرایط اجتماعی و تحولات صورت گرفته در زمان اردشیر دوم در آن جاست که اردشیر شاهی مقتدر و پیش رو در استفاده از ترفندهای سیاسی برای زیر سلطه آوردن حکومتی مانند یونان است. آنقدر که یونانیان برای انجام هر کاری در آتن ابتدا از اردشیر که به او ممنون می گفتند کسب اجازه می کردند. این تسلط تا آن جا بوده که اردشیر در همه مسایل و حتی خصوصی دربار یونانیان نقش هایی ایفا می کند. اما همین شاه شورشی بزرگ در داخل را تجربه می کند و اوضاع دربار بسیار آشفته ای دارد درزمان او جنایات متعدد داخلی روی می دهد.
از سویی زمان تاریخی اردشیر دوم به شکل همه جانبه کمتر مورد بررسی قرار گرفته این شاه که گویا از بهره هوشی خوبی نیز برخوردار بوده شاید بیشتر به دلیل واقعه شورش کوروش شناخته شده باشد در حالی که سیاست خارجی وی جنگ ها و تعهد نامه هایی که در زمان وی امضا شده است بسیار قابل توجه بوده و اثر شایانی بر اوضاع اجتماعی ایران در زمان وی داشته است. پ
1-4 سوالات تحقیق
آیا اردشیر دوم در اداره امور داخلی موافق نیست؟
آیا احساسات زنانه در اداره امور داخلی زمان اردشیر دوم هخامنشی موثر بوده است؟
آیا اردشیر دوم توانسته است مشکلات امور داخلی را بدون تنش و درگیری با تدبیر و مصلحت حل نماید؟
آیا اردشیر دوم هخامنشی در اداره امور خارجی موفق است؟
چه عواملی باعث موفقیت های در اداره امور خارجی شده است؟
کدام توانمندی فردی در زمان وی به موفقیت های وی کمک نموده است؟
1-5 فرضیه های تحقیق
به نظر می رسد احساسات زنانه و دخالت آن دراداره امور کشور منجر به ناکامی اردشیر دوم هخامنشی در اداره شرایط داخلی شده است .
نوع واکنش شاه به مشکلات شرایط داخلی باعث برخی از ناکامی های داخلی شده است .
علت سایر کامیابی های شاه در همین شرایط در سیاست خارجی مربوط به توانمندی شاه استفاده از شرایط نامطلوب ملل به نفع سرزمین خود و زیرکی می باشد.
اینگونه به نظر می رسد که آشنایی اردشیر دوم هخامنشی با اصول جنگ و کشورگشایی در کامیابی های سیاست خارجی وی بی تاثیر نبوده است .
1-6 اهداف تحقیق
استفاده از اسناد و مدارک تاریخی
استفاده از نظریات معتبر جامعه شناسی سیاسی
1-7پیشینه ادبیات تحقیق
بیشتر آنچه که از گذشته های دور و تاریخ دوره هخامنشی در دست است از آثار هرودوت ، گزنفون و پلوتارک که معاصر این سلسله هستند است که گرچه هر سه مورخ یونانی بوده اند اما به دلیل تعامل و امپراطوری یونان با ایران ما مجبوریم از دریچه این مورخان به تاریخ شاهنشاهی هخامنشیان بپردازیم البته نظرات متناقض هم در بین همین مورخان وجود دارد بعنوان مثال نظر پلوتارک با هرودوت و گزنفون چندان همراه نیست.
در این آثار متاخرین نیز این تاریخ بیشتر از پنجره نگاه آلبرت اومستد ، رومن گریشمن ، بریان و پیکولوسکایا به رشته تحریر درآمده است که پژوهشگران ایرانی به مدد این منابع موجود تلاش کرده اند حقیقت تاریخی دوران شاهنشاهی هخامنشیان را روشن تر سازند در این میان آثار پیرنیا، زرین کوب و سایر پژوهشگران مطرح در این زمینه در این جستار مورد توجه بوده است.
در زمینهی پادشاهی هخامنشیان تحقیقات گسترده ای خصوصا در مورد کوروش کبیر و داریوش اول صورت گرفته است چرا که سنگ بنای دوران طلایی هخامنشیان در زمان حکومت این دو پادشاه رخ داده است دیگر پس از آن پژوهش های خاص و ویژهی پادشاهان هخامنشی به شکل جداگانه و گستردهای صورت نگرفته است .