روشهای آماری مورد استفاده

دانلود پایان نامه

1
3-6- روش گردآوری اطّلاعات و دادهها………………………………………………………………………………………………………..62
3-7- روش تجزیه و تحلیل دادهها………………………………………………………………………………………………………………..62
3-8- مفروضات مدل رگرسیون خطی…………………………………………………………………………………………………………..63
3-8-1- فرض عدم همخطی……………………………………………………………………………………………………………63
3-8-2- فرض همسانی واریانسها……………………………………………………………………………………………………64
3-8-3- فرض عدم وجود خود همبستگی………………………………………………………………………………………..64
3-9- تعریف دادههای پنلی…………………………………………………………………………………………………………………………….65
3-10- مزایای دادههای پنلی………………………………………………………………………………………………………………………….65
3-11- روشهای آماری مورد استفاده جهت آزمون دادههای پنلی در EViews………………………………………..66
3-11-1- آزمون پایایی در دادههای تابلویی…………………………………………………………………………………….66
3-11-1-1- آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو (LLC)………………………………………………….66
3-11-2- انتخاب نوع مدل از طریق آزمون F لیمر…………………………………………………………………………67
3-11-3- آزمون هاسمن برای انتخاب اثرات ثابت یا تصادفی…………………………………………………………68
3-12- خلاصۀ فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………….68
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها
4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70
4-2- آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………………….71
4-2-1- توصیف متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………71
4-2-2- توصیف یافتههای پژوهش………………………………………………………………………………………………….72
4-3- آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………………………74
4-3-1- آزمون فرضیهها…………………………………………………………………………………………………………………..74
4-3-2- آزمون مفروضات مدل رگرسیون خطی……………………………………………………………………………..76
4-3-2-1- آزمون همخطی بین متغیرهای مستقل…………………………………………………………..76
4-3-2-2- آزمون ناهمسانی واریانسها…………………………………………………………………………….77