اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاههای دولتی- قسمت ۲۱

مسئولیت اخلاقی   در تعریف اخلاق می توان گفت: ” اخلاق مجموعه قواعدی است که رعایت آنها برای نیکوکاری و رسیدن به کمال لازم است.”[۶۵] درتعریف دیگری می توان گفت :”علم اخلاق یعنی علمی که از ملکات انسانی که مربوط به قوای نباتی ، حیوانی و انسانی است صحبت می کند و ادامه مطلب…

بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران۹۳- قسمت ۴

در پی آن پس از چند سال از ارائه مدل CAPM هیچ راه قابل اطمینانی برای آزمون پیش بینی های مدل در مورد متغیرهایی همچون نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و نسبت قیمت به سود وجود نداشت.موارد نقض مدل :CAPMدرادامه ی پژوهش های مهم انجام شده در رابطه با ادامه مطلب…

بررسی دنیا در غزلیات صائب تبریزی با تکیه بر قرآن و نهج البلاغه(جلد ۱، ۲۵۷۷غزل)- قسمت ۱۲

صائب مفاهیم کلی و عام را در مصراعی ذکر می کند و در مصرع دیگر برای تعلیل، توجیه یا تأیید آن مثالی محسوس یا مقبول عامه می آورد.مرا تعیــــن نــاقص ز بحـــر دارد دور بقــای من به نسیم فناست همچو حباباز آنجا که یکی از منابع مهم تمثیل های صائب ادامه مطلب…

تاثیر دوره کارشناسی حسابداری بر آشنایی دانشجویان با اخلاق حرفه ای حسابداری (مطالعه نمونه ای استان اصفهان)- قسمت 13

منبع: یافته های پژوهشبا توجه به مقادیر جدول 4-2 که اطلاعات آمار توصیفی متغیرهای پژوهش را طی سال های مختلف نشان می‌دهد می‌توان نتیجه گرفت در تمامی متغیرها پراکندگی متوسطی وجود دارد که این موضوع را می‌توان از روی مقدار پارامتر پراکندگی دامنه استنباط کــرد، همچنین از روی فاصله پارامترهای ادامه مطلب…

بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی شهر قزوین- قسمت ۴

مارسیا[۲]در برسی مفهوم هویت براساس دیدگاه اریکسون به ارائه پایگاه های هویتی با توجه به میزان تعهد و کاوشگری درنوجوان پرداخت و چهار نوع وضعیت هویتی را مفهوم سازی کرد: پراکندگی هویت[۳] ، تسلیم طلبی[۴] ، تأخیر[۵] و پیشرفت هویت[۶].نظریه پردازان جدیدتر (بورک[۷] ۱۹۹۱، کرپل من[۸] ۱۹۹۷، گرویتوانت[۹] و برزونسکی[۱۰] ۱۹۹۷) به جای بررسی پیامدهای شکل گیری ادامه مطلب…

پیش بینی موفقیت شغلی بر مبنای عوامل ویژگی شخصیتی سرشت و منش در کارکنان پروازی و زمینی یک شرکت هواپیمایی۹۳- قسمت ۲

۱-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۱-۲ بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………… ۴۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………………… ۷۱-۴ اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………. ۹۱-۴-۱ هدف اصلی…………………………………………………………………………………………………….. ۹۱-۴-۲ اهداف فرعی ………………………………………………………………………………………………… ۱۰۱-۵ سوال­های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۱-۵-۱ سوال اصلی…………………………………………………………………………………………………… ۱۰۱-۵-۲ سوال‌های فرعی ……………………………………………………………………………………………. ۱۱۱-۶ تعاریف نظری ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش۲-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۲-۲ شغل …………………………………………………………………………………………………………………………… ادامه مطلب…

بررسی رابطه ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران- قسمت ۱۸- قسمت 2

      مقدمهنتایج آزمون فرضیه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و سپس یافته های تحقیق با نتایج تحقیقات قبل مورد مقایسه قرار می‌گیرد. سپس نتیجه گیری کلی از تحقیق به عمل آمده و به گروه های ذینفع پیشنهاد های علمی‌و کاربردی ارائه می‌گردد. در بخش آخر پیشنهاد ادامه مطلب…

راهکارهای حقوقی افزایش بهره وری نهاد وقف- قسمت ۵

۳- از نظر قوانین مدونه ایران در اولین قانون اوقاف به نام قانون اداری معارف و اوقاف مصوب ۲۸ شعبان ۱۳۲۸ قمری و دومین آن به نام قانون وظایف کل اوقاف مصوب چهارم شوال ۱۳۲۸ قمری نام از شخصیت حقوقی برده نشده است و این امر طبیعی است زیرا عنوان ادامه مطلب…

تاثیر هوش فرهنگی بر رفتار شهروندی کارکنان بانک ملت ایران- قسمت ۲۷

آماره t       رفتارشهروندی مدیران شعب بانک ملت ایران     ۳۹/۰     **۵۳/۴     با توجه به نگاره ۴-۱۴، مقدار آماره‌ t برابر با ۵۳/۴ بوده و حاکی از تاثیر رفتار هوش فرهنگی بر رفتارشهروندی مدیران شعب بانک ملت ایران در سطح اطمینان ۹۵ می‌باشد. مثبت ادامه مطلب…