بررسی نقش گیرنده ۵ HT1A بر تقویت پتانسیل های میدانی شکنج دندانه دار …

۳-۳- تحریک حیوانات ۲۸۳-۴- ثبت پتانسیلهای میدانی ۲۹۳-۵- روش تزریق دارو ۲۹۳-۶- کیندلینگ حیوانات بوسیله PTZ 30۳-۷-گروههای آزمایشی ۳۰۳-۸- روش تجزیه و تحلیل آماری ۳۲:۴-۱- تأیید بافت شناسی ۳۴۴-۲- نتایج آزمایش اول ۳۵۴-۲-۱- اثر اعمال تحریک تتانیک بر پتانسیل های میدانی در حیوانات دست نخورده(بدون تزریق PTZ) 36۴-۳- نتایج آزمایش ادامه مطلب…

اولویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک با استفاده از تصمیم …

رتبه استراتژی ۱: یکپارچه سازی فرآیند ۰٫۲۲۴ ۲ استراتژی ۲: ارتقا مشتری و بازار ۰٫۲۰۵ ۳ استراتژی ۳: یکپارچه سازی اطلاعات ۰٫۲۴۹ ۱ استراتژی ۴: یکپارچه سازی شبکه ۰٫۲۰ ۴ استراتژی ۵: مدیریت مشارکتی ۰٫۱۲۲ ۵ از نتایج بدست آمده از جدول۴-۳۵، قابل مشاهده است که گزینه اول یعنی یکپارچه ادامه مطلب…

پژوهش – اولویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره …

شاید یکی از دلایل انتخاب چابکی در زنجیره تامین نقشی است که این موضوع در پیشبرد استراتژی های تامین و تحقق اهداف آن ایفا می نماید.مفهوم چابکی در مدیریت زنجیره تامین به توانایی در پاسخگویی تاکید دارد. ادبیات موجود در زمینه چابکی از آن به عنوان یک مفهوم کلی یاد ادامه مطلب…

اولویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک با استفاده از تصمیم گیری چند …

اجزای زنجیره تامین چابک از دیدگاه ون هوک و همکارانش در سال ۲۰۰۱ به شرح زیر است:حساسیت مشتری که بر روی مشتری ها و بازار تاکید دارد.یکپارچه سازی مجازی که بر دستیابی، تفسیر و پاسخگویی به تقاضای آنی تاکید دارد.یکپارچه سازی فرایند که بر بیشینه کردن خودمختاری و پاسخگویی سریع ادامه مطلب…

اولویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک با استفاده از تصمیم …

اینکه تغییرات خارجی و محیطی چگونه منجر به احساس نیاز سازمان برای توسعه سازمان ، فراینده نیروی انسانی و نظایر این‌ها برای دستیابی به چابکی می‌شود را می‌توان با مراجعه به اطلاعات حاصل از معیارهای بهینه کاری که توسط گلدمن[۳۶] و همکارانش (۱۹۹۵) ارائه ‌شده آزمون نمود . گلدمن در این ادامه مطلب…

اولویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک با استفاده از …

پیکره بندی دارایی اجتماع خبرگان حرفه ای دارایی های سازمان تجربه واحد کار اهرم دانش ۲-۶-۷- عناصر یک زنجیره تامین چابکبرای اینکه زنجیره تامین واقعا چابک باشد، باید مشخصات زیر را دارا باشد که در شکل ۲-۸ نیز نشان داده شده است:زنجیره تامین چابک حساس به بازار است و این ادامه مطلب…

اولویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک با استفاده از …

 بهبود مستمر: فرایند تکراری برنامه ریزی، تغییر، ارزیابی و بهبود عناصر داخل ساختار سازمانی که گاهی شامل مشتریان و تامین کنندگان خارجی نیز می شود.کارهای تیمی: تیم شامل اعضایی است که به یک هدف مشترک و مجموعه ای از اهداف کاری متعهد هستند و روشی که برای آن افراد، خودشان ادامه مطلب…

اولویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک با استفاده از تصمیم گیری …

در سال ۲۰۰۶ لین و همکارانش مدل دیگری را شامل سه قابلیت چابکی که عبارتند از مدیریت سازمانی چابک، طراحی محصول چابک و تولید محصول چابک را تعریف کردند.برای هرکدام از این قابلیتهای اصلی سه معیار که هرکدام به طور مخصوص به زیرمعیارهایی درجه بندی شده اند، ارائه شد.( کید، ادامه مطلب…

تأثیر آموزش مهارت های یادداشت برداری بر انگیزه پیشرفت در یادگیری و خودکارآمدی …

۱۸۰/۳- ۵۴۵/۴۵ ۰۰۳/۰ ۹۶۰۰۰/۱۶- نمودار جعبه ای زیر نشان می دهد که میانه انگیزه پیشرفت در یادگیری در پس آزمون گروه آزمایش به نحو چشمگیری افزایش یافته است. بنابراین می توان گفت که آموزش مهارت های یادداشت برداری، سبب افزایش انگیزه پیشرفت در یادگیری آزمودنی های دانشکده بهداشت شده است.نمودار ادامه مطلب…

پژوهش – تأثیر آموزش مهارت های یادداشت برداری بر انگیزه پیشرفت در یادگیری و …

۴۶۸/۵۷ ۱۴۳/۰ ۰۰۰۰۰/۴- نمودار جعبه ای زیر نیز نشان می دهد که میانه خودکارآمدی تحصیلی در پس آزمون گروه آزمایش، تغییر چندانی نیافته است. بنابراین نمی توان گفت که آموزش مهارت های یادداشت برداری، سبب افزایش خودکارآمدی تحصیلی آزمودنی های دانشکده ادبیات و علوم انسانی شده است.نمودار ۴-۱۱٫ نمودار جعبه ادامه مطلب…