سامانه پژوهشی – توسعه مدل ریسک ادراک شده سفر به ایران به عنوان یک …

۵-۶-۱- از آنجا که جامعه آماری این پژوهش گردشگران سفر نکرده به مقصد ایران بودند.لازم است که پژوهشی با هدف استخراج ریسک های ادراک شده ی گردشگران سفر نموده به ایران صورت پذیرد و ریسک های ادراک شده ی حاصل از تجربه ی سفر با ریسک های این یافته مقایسه ادامه مطلب…

سايت مقالات فارسی – توسعه مدل ریسک ادراک شده سفر به ایران به عنوان یک مقصد …

Colllind.A.M and Loftus.E.F (1975), A spreading – Activation theory of semantic processing ,Psychological Review, 82(6),407-428.Chiu S.P. and Lin S.Y. (2011), Study on risk perceptions of international tourists in India, African Journal of Business Management ,۵ (۷),۲۷۴۲-۲۷۵۲Clark, T., & Pugh, D. S. (2001). Foreign country priorities in the internationalization process: a measure and ادامه مطلب…

توسعه مدل ریسک ادراک شده سفر به ایران به عنوان یک مقصد …

Reisigner, Y. , Mavondo, F. (2005) Travel anxiety and intentions to travel internationally implications of travel risk perception, Journal of Travel Research, 43, 212-225.Roehl, W. S. (1988). A Typology of Risk in Vacation Travel. unpublished Ph.D., Texas A&M University, College Station.Rittichainuwat .B. N (2013). Tourists’ and tourism suppliers’ perceptions toward crisis tsunami management ادامه مطلب…

پژوهش – تأثیر هیپنوتیزم و تمرین بدنی بر اکتساب و یادداری مهارت یک خم …

  در روند اجرای آزمون، هیچگونه اختلالی برای آزمودنی‌ها به وجود نمی‌آید. کلیه آزمودنی‌ها در صورت تمایل مختارند که هر زمان اراده کنند ، از ادامه آزمون انصراف داده و از تحقیق خارج شوند. کلیه اطلاعات شخصی شرکت کنندگان،به صورت امانت نزد محقق به امانت باقی خواهد ماند. تعاریف عملیاتی ادامه مطلب…

پویایی های ورشکستگی بانک ها در ایران- قسمت ۴۷

با انجام GLS بر روی معادله بالا تخمین سازگار اولیه آرلانو و باند(۱۹۹۱) بدست می آید، لیکن تخمین زننده بهینه GMM دومرحله ای آرلانو و باند برای  با استفاده از محدودیت های گشتاوری بالا بدین شکل خواهد بود: در مورد تخمین زننده GMMاز حداقل نمودن فرم درجه دوم زیر بدست می آید: که درآن ادامه مطلب…

پویایی های ورشکستگی بانک ها در ایران- قسمت ۴۹

که مقدار آن با گرایش  و  به سوی بی نهایت ، به سمت توزیع نرمال استاندارد میل می کند . به منظور ایجاد یک آماره  استاندارد ، ایم ، پسران و شین ارزشهای  و  مربوط به این مقادیر را محاسبه کرده اند . هنگامی که  ، این مقادیر به مقادیر آماره های آزمون دیکی – فولر ادامه مطلب…

پویایی های ورشکستگی بانک ها در ایران- قسمت ۴۶

  ۴-۲-۴-۳-روش تخمین گشتاورها درحال حاضر بررسی خواهیم نمود که چگونه یک پارامتر بردار  با استفاده از شرایط گشتاوری داده شده در قسمت قبل تخمین زده می شود. در اولین مورد در جایی که  کاملا تعریف شده است، بوسیله شرایط گشتاوری قرار داده می شود. سپس شرایط گشتاوری ، یک مجموعه از معادلات را برای ادامه مطلب…

پژوهش – پویایی های ورشکستگی بانک ها در ایران- قسمت ۴۴

۰٫۷۱ ۰٫۸۰ ۰٫۸۰ ۰٫۶۸ ۰٫۶۷ ۰٫۷۱ بانک توسعه تعاون – – – ۰٫۲۳ ۰٫۱۹ ۰٫۲۰ ۰٫۲۰ ۰٫۱۲ مأخذ: اطلاعات اخذ شده از دفتر آمار و بررسی های اقتصادی-بانک مرکزی ج.ا.ا . نمودار ۳-۱۴: مقایسه متوسط اندازه بانک های منتخب طی دوره ۹۱-۱۳۸۵ ۳-۱۷-خلاصه فصل بدون تردید یکی از پیامدهای فعالیت ادامه مطلب…

دسته بندي علمی – پژوهشی : پویایی های ورشکستگی بانک ها در ایران- قسمت ۴۵

درمحاسبه واریانس جامعه با توجه به مشاهدات مربوط به سری زمانی، واریانس بدست آمده از مشاهدات بر تعداد داده ها منهای تعداد پارامترها تقسیم می شود. درحالیکه در داده های تلفیقی داریم: که معمولا در این حالت مخرج بزرگ تر شده و بنابراین واریانس محاسبه شده کوچکتر از واریانس بدست آمده از ادامه مطلب…

پویایی های ورشکستگی بانک ها در ایران- قسمت ۳۳

۶٫۳ ۹٫۹ ۱۱٫۶ ۹٫۹ بانک توسعه تعاون – – – ۱۳٫۱ ۸٫۰ ۷٫۵ ۸٫۱ ۵٫۲ مأخذ: اطلاعات اخذ شده از دفتر آمار و بررسی های اقتصادی-بانک مرکزی ج.ا.ا . نمودار ۳-۱۱: مقایسه متوسط نسبت مطالبات معوق به دارایی های بانک های منتخب طی دوره ۹۱-۱۳۸۵ ۳-۱۴-مقایسه شاخص ورشکستگی بانک های ادامه مطلب…