تحلیل استنباطی

مقدمه :تجزیه و تحلیل آماری در دو بخش توصیفی و استنباطی انجام شده است. از آمار توصیفی برای تلخیص اطلاعات جمعآوری شده و شناخت بیشتر جامعه و از آمار استنباطی …

مقیاس اندازه گیری

کل پنجم چهارم سوم دوم اول فرضیه0.839 0.797 0.803 0.816 0.773 0.795 مقدار آلفا9-3 داده ها و متغیرهای پژوهش متغیر چیزی است که می تواند از لحاظ مقدار تغییر کرده …

روش های اندازه گیری

8-3 روائی و پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار اندازه گیری1-8-3 رواییمنظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سؤالات مندرج در ابزار دقیقاً متغیرها و موضوع مورد مطالعه …

صادرات محصولات کشاورزی

با توجه به نامعلوم بودن حجم جامعه آماری ( نامتناهی بودن جامعه آماری ) برای برآورد حجم نمونه از فرمول زیر استفاده شده است : که در آن :n : …

صادرات محصولات کشاورزی

4-3-4-2- امکان سنجی عملیاتی: قابلیت اجرای پروژه از نظر سازمانی، سیاسی و انسانی مورد بررسی قرار می گیرد. آیا سازمان ما قادر به انجام آن است؟ آیا رویه های سازمانی …

کسب مزیت رقابتی

تعریف مشکلات انتخاب گزینه امکان سنجی جمع بندی گزارشاتنمودار3-2-گام های امکان سنجی1-2-4-2- مهیا شدن برای بررسیدر این مرحله امکان سنجی، فرض بر این است که پروژه به وسیله مستندات آغاز …

توجیه اقتصادی

قبل از اینکه یک سازمان سرمایه گذار شروع به اجرای یک طرح یا پروژه کند باید ابعاد مختلف آن طرح را شناسایی کند. تا اینکه امکان پذیری و عملی بودن …

کتابخانه های عمومی

بهداشت و درمان شهرستان ایرانشهر از لحاظ امکانات بهداشتی و درمانی در سال 1384 دارای 2 بیمارستان با 230 تخت بوده که در سال 1388 تعداد بیمارستان به 2 و …

موقعیت جغرافیایی

سطح زیر کشت محصولات زراعی این شهرستان 25519 هکتار و سطح زیر کشت محصولات دائمی (باغی) آن 8471 هکتار میباشد0 محصولات عمده باغی این شهرستان خرما، مرکبات، (نارنگی، لیموشیرین، پرتقال، …

کتابخانه های عمومی

در سال تحصیلی 1388 در شهرستان چابهار تعداد 1500 دانشجو در حال تحصیل بوده که از این تعداد 40 درصد در دانشگاه دولتی و 60 درصد در دانشگاه آزاد مشغول …