ص 177-157.– غفاری آشتیانی، پیمان(1389). بازاریابی رابطه مند و مدیریت ارتباط با مشتری: همپوشی بازاریابی رابطه مند و مدیریت ارتباط با مشتری. مجله صنعت و کارآفرینی، شماره 48، ص 46-42.– کاتلر.... متن کامل

منابع و مآخذالف) منابع فارسی– امین بیدختی، علی اکبر؛ زرگر، سید مجتبی و نظری، ماشاالله(1389). آمیخته بازاریابی راهبردی در صنعت گردشگری. مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 3، ص 68-49.–... متن کامل

عوامل موثر بر وفاداری مشتریان

منابع و مآخذالف) منابع فارسی– امین بیدختی، علی اکبر؛ زرگر، سید مجتبی و نظری، ماشاالله(1389). آمیخته بازاریابی راهبردی در صنعت گردشگری. مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 3، ص 68-49.–... متن کامل

* هتل ها می توانند با استفاده از تبلیغات و استفاده از افراد مهم و سرشناس و مرجع، موجب افزایش تبلیغات شفاهی مثبت در مورد هتل خود شوند.* استفاده و ارائه کارت های تخفیف به کسانی که... متن کامل

بازاریابی رابطه مند

* هتل ها می توانند با استفاده از تبلیغات و استفاده از افراد مهم و سرشناس و مرجع، موجب افزایش تبلیغات شفاهی مثبت در مورد هتل خود شوند.* استفاده و ارائه کارت های تخفیف به کسانی که... متن کامل

ضریب استاندارد شده بین دو متغیر 0.34 به دست آمد. ضریب معناداری بین این دو متغیر 6.39 (بیشتر از 1.96) نشان داد که این رابطه معنادار می باشد. بنابراین فرض صفر رد و فرض یک تایید شد. به این معنا که... متن کامل

ایجاد تصویر ذهنی مثبت

ضریب استاندارد شده بین دو متغیر 0.34 به دست آمد. ضریب معناداری بین این دو متغیر 6.39 (بیشتر از 1.96) نشان داد که این رابطه معنادار می باشد. بنابراین فرض صفر رد و فرض یک تایید شد. به این معنا که... متن کامل

میباشد.در این پژوهش هدف اصلی این بود تا به بررسی تاثیر تصویر برند، بازاریابی رابطه مند و تبلیغات شفاهی بر قصد استفاده مجدد گردشگران از هتل های جزیره کیش(از دیدگاه گردشگران داخلی)... متن کامل

بازاریابی رابطه مند

میباشد.در این پژوهش هدف اصلی این بود تا به بررسی تاثیر تصویر برند، بازاریابی رابطه مند و تبلیغات شفاهی بر قصد استفاده مجدد گردشگران از هتل های جزیره کیش(از دیدگاه گردشگران داخلی)... متن کامل

فرض : تصویر برند هتل بر کیفیت خدمات درک شده از هتل تاثیر ندارد.فرض : تصویر برند هتل بر کیفیت خدمات درک شده از هتل تاثیر دارد.با توجه به جدول 4-13، ضریب استاندارد شده بین دو متغیر 0.12 می... متن کامل

بازاریابی رابطه مند

فرض : تصویر برند هتل بر کیفیت خدمات درک شده از هتل تاثیر ندارد.فرض : تصویر برند هتل بر کیفیت خدمات درک شده از هتل تاثیر دارد.با توجه به جدول 4-13، ضریب استاندارد شده بین دو متغیر 0.12 می... متن کامل

کیفیت خدمات رضایت گردشگر 0.52 11.62 تاییدکیفیت خدمات قصد استفاده مجدد 0.21 3.36 تاییدرضایت گردشگر قصد استفاده مجدد 0.13 2.11 تاییدهمانطور که در جدول 4-13 مشاهده می شود ضرایب استاندارد برای هر 10... متن کامل

بازاریابی رابطه مند

کیفیت خدمات رضایت گردشگر 0.52 11.62 تاییدکیفیت خدمات قصد استفاده مجدد 0.21 3.36 تاییدرضایت گردشگر قصد استفاده مجدد 0.13 2.11 تاییدهمانطور که در جدول 4-13 مشاهده می شود ضرایب استاندارد برای هر 10... متن کامل

متغیر سوالات مربوطه کاملا مخالف مخالف بی نظر موافق کاملا موافق عدم پاسخ میانگین میانگین عاملکیفیت خدمات 15. وقتی مسافران این هتل مشکلی دارند، کارکنان با دقت و اطمینان به آنها کمک می... متن کامل

تحلیل عاملی تاییدی

متغیر سوالات مربوطه کاملا مخالف مخالف بی نظر موافق کاملا موافق عدم پاسخ میانگین میانگین عاملکیفیت خدمات 15. وقتی مسافران این هتل مشکلی دارند، کارکنان با دقت و اطمینان به آنها کمک می... متن کامل

جدول3-2: سؤالات مربوط به متغیرها و ضریب پایائی هر یکمتغیر سوالات مربوطه تعداد سوالات آلفای کرونباخ در مرحله آزمایشی آلفای کرونباخ در مرحله نهاییتصویر برند 5-1 5 0.742 0.842بازاریابی رابطه... متن کامل

مستقل و تحلیل واریانس

جدول3-2: سؤالات مربوط به متغیرها و ضریب پایائی هر یکمتغیر سوالات مربوطه تعداد سوالات آلفای کرونباخ در مرحله آزمایشی آلفای کرونباخ در مرحله نهاییتصویر برند 5-1 5 0.742 0.842بازاریابی رابطه... متن کامل

3-6) روائی و پایائی تحقیق3-6-1) روائی پرسشنامهمفهوم روایی یا اعتبار به این سوال پاسخ میدهد که ابزار اندازهگیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را میسنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازهگیری... متن کامل

ضرایب آلفای کرونباخ

3-6) روائی و پایائی تحقیق3-6-1) روائی پرسشنامهمفهوم روایی یا اعتبار به این سوال پاسخ میدهد که ابزار اندازهگیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را میسنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازهگیری... متن کامل