دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تاثیر شبکه اجتماعی کلوب بر هویت اجتماعی کاربران- قسمت ۳۹

۳- فصل سوم۳-۱-روش تحقیق۳-۱- روش تحقیق:دستیابی به هدف های علمی یا شناخت علمی میسر نخواهد بود، مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت بگیرد و به عبارت دیگر، تحقیق از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع تحقیق، لذا روش های تحقیق به عنوان هدایت گر جستجوهای ادامه مطلب…

بررسی تاثیر شبکه اجتماعی کلوب بر هویت اجتماعی کاربران- قسمت ۱۸

مقدمه:با ورود فناوری های مدرن مخصوصاً اینترنت و شبکه های اجتماعی، نوعی از روابط با عنوان ارتباطات مجازی شکل گرفته است. این نوع ارتباطات می تواند هویت و ابعاد مختلف آن را تحت تاثیر قرار دهد. و فضایی مناسب و دموکراتیک جهت بازنمود کردن هویت های گوناگون از جمله هویت های ادامه مطلب…

تحقیق – بررسی تاثیر شبکه اجتماعی کلوب بر هویت اجتماعی کاربران- قسمت ۵

۲-۲-۱۱٫گافمن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۰ ۲-۲-۱۲-شری ترکل ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۱ نظریه های ارتباطات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۲ ۲-۲-۱۳٫کاستلز(جامعه شبکه ای) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۲ ۲-۲-۱۴٫مک کامبز و شاو(برجسته سازی) ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۳ ۲-۲-۱۵٫الیهوکاتز(استفاده ورضامندی) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴ ۲-۲-۱۶٫ بال روکیچ و دی فلور(وابستگی) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۴ ۲-۲-۱۷٫هابرماس(حوزه عمومی و کنش ارتباطی) …………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶ ۲-۲-۱۸٫گربنر(کاشت) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۷

بررسی تاثیر شبکه اجتماعی کلوب بر هویت اجتماعی کاربران

 مؤسسه آموزش عالی سبزپایان نامهی دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم ارتباطات اجتماعیموضوع:بررسی تاثیر شبکه اجتماعی کلوب بر هویت اجتماعی کاربراناستاد راهنما:دکتر: علی رحمانی فیروزجاهاستاد مشاور:دکتر: محمود شارع پورنام دانشجو:نجمه خانی هنجنیشهریورماه ۱۳۹۴  مؤسسه آموزش عالی سبزپایان نامهی دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم ارتباطات اجتماعیموضوع:بررسی تاثیر شبکه اجتماعی کلوب بر ادامه مطلب…