تأثیر آموزش مهارت های یادداشت برداری بر انگیزه پیشرفت در یادگیری و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دانشگاه …

۲-Neef, McCord & Ferreri۲-Peverlyرا پیش بینی می کند. به عبارت دیگر تسلط به این مهارت باعث افزایش عملکرد در امتحانات می شود، همچنین آن ها به این نکته اشاره دارند که مداخلات در جهت تسلط بر یادداشت برداری از سخنرانی می تواند این مهارت را تقویت کند.لی، ویلیام و هندریکز۱(۲۰۰۸) ادامه مطلب…

تبیین مزیت رقابتی پایدار برای بانک های استان گیلان در قالب یک …

ضریب t برای این مسیر ۶۴/۲ میباشد، بنابراین این فرضیه تأیید میگردد. یعنی کارآفرینی با قابلیتها رابطه دارد. با توجّه به تخمین استاندارد مدل، ضریب بتای استاندارد این مسیر ۳۹/۰ میباشد که بیانگر تأثیر مستقیم و مثبت کارآفرینی بر قابلیتها است. یعنی به ازای یک واحد افزایش در کارآفرینی، به ادامه مطلب…

بررسی عوامل موثر بر عملکرد منابع انسانی شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی …

عوامل فردی: افرادی که به طور کلی دارای نگرش منفی هستند همیشه از هر چیزی که مربوط به شغل است، شکایت دارند . هم چنین بعضی صفات مشخصه شخصیتی طوری است که باعث افزایش عملکرد می شود (مورهد و همکاران،۱۳۷۷ و میرسپاسی،۱۳۸۱)گودا و سیداراما در بررسی هایشان نشان دادند که ادامه مطلب…

منابع مقالات علمی : تاثیر توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی بر کیفیت زندگی کاری انها (مطالعه …

منابع و ماخذ ۱۰۵فهرست جداولعنوان صفحهجدول ۱-۲ ) ویژگی های رفتاری کارکنان توانمندشده درمقایسه با کارکنان غیر‌توانمند(هونولد،۱۹۹۷) ۶۳جدول شماره ۴-۱:توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس ۸۷جدول شماره ۴-۲:توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار در سازمانهای بیمه گر ۸۸جدول شماره ۴-۳:توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات ۸۹جدول شماره ۴-۴:توزیع فراوانی پاسخگویان ادامه مطلب…