بررسی تاثیر همردیفی بین استراتژی سازمان و استراتژی منابع انسانی سازمان صنعت ، معدن و …

از دهه 1980، استراتژی مدیریت منابع انسانی به عنوان یکی از حوزه های مهم در مباحث مدیریت و سازمان وارد گردیده است. اهمیت استراتژی مدیریت منابع انسانی از آن جهت است که ابزاری را برای بهبود موقعیت رقابتی سازمان و نیز بهبود کارایی و اثربخشی آن را از طریق جذب ادامه مطلب…

بررسی نقش فناوری اطلاعات جهت بهبود، ابزاری برای مدیریت ارتباط با مشتری در نمایندگی ایران خودرو کرمانشاه در سال …

توسعه استفاده از ابزارآلات ارتباطی موجب تغییر تعاریف و توانایی های انسان در انجام کارها شده که این امر رشد و توسعه مقوله هایی نظیر اشتغال متحرک، ساعات کاری متغیر و انعطاف پذیر و کار الکترونیک را به همراه داشته است. اما در دنیای پیشرفته امروز با توسعه فناوری اطلاعات ادامه مطلب…

فایل دانشگاهی – تبیین مزیت رقابتی پایدار برای بانک های استان گیلان در قالب یک مدل …

ـ سلاجقه ، سنجر ، حسینی ، مریم ، ” رابطه کارآفرینی با چالش های اقتصادی ” ، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان ” .ـ سلجوقی ، سید محمد ، ۱۳۸۹ ، ” کارآفرینی : ایجاد و توسعه کسب و کار جدید ” چاپ چهارم ادامه مطلب…

تبیین مزیت رقابتی پایدار برای بانک های استان گیلان در قالب یک مدل علّی- قسمت …

نامشهودها بلیر و والمن[۹۳] ۲۰۰۱ دارایی هایی که نه مشهود هستند و نه دارای سند مالی می باشند ، عواملی که تعریف یک دارایی را ندارند اما مهم ترین عناصر جهت موفقیت تجاری هستند و می توان آن ها را اطلاعات غیر مالی نامید. داریی هاینامشهود آپتون ۲۰۰۱ وسیله ای برای ادامه مطلب…

متن کامل – رابطه بین یادگیری سازمانی و جو سازمانی با توانمند سازی کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی تهران- قسمت …

ابعاد توانمند سازیشایستگیانتخابنمودار ۲-۲٫ مدل توانمند سازی توماس و ولتهوس ( منبع: ابطحی و عابسی، ۱۳۸۶)۲-۳-۱۴-۲٫مدل توانمند سازی باون و لاولر [۲۱۸]باون و لاولر (۱۹۹۲) توانمند سازی را تنها نوعی راهبرد در سهیم کردن هرچه بیشتر کارکنان در قدرت می دانند. در این مدل، دسترسی به اطلاعات نقشی مهم در تصمیم ادامه مطلب…

سایت مقالات فارسی – رابطه بین یادگیری سازمانی و جو سازمانی با توانمند سازی کارکنان دانشگاه …

ابعاد توانمند سازیشایستگیانتخابنمودار ۲-۲٫ مدل توانمند سازی توماس و ولتهوس ( منبع: ابطحی و عابسی، ۱۳۸۶)۲-۳-۱۴-۲٫مدل توانمند سازی باون و لاولر [۲۱۸]باون و لاولر (۱۹۹۲) توانمند سازی را تنها نوعی راهبرد در سهیم کردن هرچه بیشتر کارکنان در قدرت می دانند. در این مدل، دسترسی به اطلاعات نقشی مهم در تصمیم ادامه مطلب…

بررسی عوامل موثر بر عملکرد منابع انسانی شاغل در وزارت امور اقتصادی و …

سنجش عملکرد عنوانی است که بیشتر مورد بحث قرار می گیرد، اما کمتر تعریف می شود (نیلی و همکاران،۱۹۹۵) سیستمهای سنجش عملکرد به عنوان ابزاری برای پایش و اعمال نظارت طراحی شده اند. به زعم نانی و همکاران (۱۹۹۰) سنجش عملکرد عبارت است از فرایند حصول اطمینان از این که ادامه مطلب…

منابع مقالات علمی : بررسی عوامل موثر بر عملکرد منابع انسانی شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی …

۵- اگر اهداف مبهم باشد یا معیارهای اندازه گیری نیل به هدف مبهم باشد و اگر کارکنان مطمئن نباشند که تلاش آنها منجر به ارزشیابی رضایت بخش می شود، پایین تر از سطح مطلوب کار خواهند کرد. (عقیلی و همکاران، ۱۳۸۹)دو جریان اصلی در سنجش عملکرد وجود دارد . دیدگاه ادامه مطلب…

پژوهش دانشگاهی – بررسی عوامل موثر بر عملکرد منابع انسانی شاغل در وزارت امور اقتصادی و …

فهرست جداول۲-۱) مبانی نظری مرتبط با عوامل تاثیر گذار بر عملکرد سازمانی…………………………………….۲۷۳-۱) دسته بندی سوالات تخصصی پرسشنامه………………………………………………………………. ۵۲۳-۲) جدول میزان آلفای کرونباخ مربوط به هر متغیر………………………………………………………۵۴۴-۱) جدول فراوانی جنسیت………………………………………………………………………………………………۵۸۴-۲) جدول فراوانی سن……………………………………………………………………………………………………..۵۹۴-۳) جدول فراوانی مدرک تحصیلی………………………………………………………………………………….۶۰۴-۴) جدول فراوانی سابقه کار……………………………………………………………………………………………۶۱۴-۵) وضعیت سوال ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۶۲۴-۶) وضعیت سوال ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۶۳۴-۷) وضعیت سوال ۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۶۴۴-۸) وضعیت ادامه مطلب…

پژوهش – بررسی عوامل موثر بر عملکرد منابع انسانی شاغل در وزارت امور اقتصادی و …

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….۲ بیان مساله تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۲اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۴اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………۴فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۶مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….۶تعاریف واژگان کلیدی…………………………………………………………………………………………….۷روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..۱۳قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۱۴۱-۸-۱) قلمرو موضوعی تحقیق………………………………………………………………………………………….۱۴۱-۸-۲) قلمرو مکانی تحقیق………………………………………………………………………………………………۱۴۱-۸-۳) قلمرو زمانی تحقیق………………………………………………………………………………………………۱۴۱-۹)جامعه و حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………۱۴۱-۹-۱) جامعه اماری…………………………………………………………………………………………………………۱۴۱-۹-۲) حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………..۱۴۱-۱۰)خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………….۱۵فصل دوم: مطالعات نظریمقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۲-۱) عملکرد سازمانی……………………………………………………………………………………………………….۱۷۲-۱-۱)تعریف عملکرد سازمانی…………………………………………………………………………………………….۱۷۲-۲)سنجش عملکرد………………………………………………………………………………………………………………۱۹۲-۲-۱)سنجش/ ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………………۱۹۲-۲-۲) ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………………………..۲۰۲-۲-۳) رویکردهای سنجش عملکرد……………………………………………………………………………………۲۰۲-۲-۴)مقیاس های سنجش عملکرد……………………………………………………………………………………۲۱۲-۲-۵) انواع مدلهای ارزیابی………………………………………………………………………………………………..۲۱۲-۳) عوامل ادامه مطلب…