بررسی نقش واسطه‌ای عدالت سازمانی در ارتباط میان تمرکز با رفتار شهروندی سازمانی و رفتار منحرفانه سازمانی

بیان شده هدف از اجرای تحقیق حاضر بررسی نقش واسطه ای عدالت سازمانی در تأثیر تمرکز بر رفتارهای شهروندی سازمانی و رفتارهای منحرفانه اسن. 1-2-بیانیه مسئله جهان امروز دنیایی سرشار از تحولات، دگرگونی ها و پیچیدگی های بسیار است. نیروی انسانی به عنوان بزرگترین و مهم ترین سرمایه و دارایی ادامه مطلب…

تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری در آموزش وپرورش شهرستان کاشان

در جهان کنونی که دوره تحولات لجام گسیخته و به قول تافلر دوره جابجایی قدرت می باشد بحث مدیریت سرمایه فکری و داراییهای ناملموس سازمان ها بعد از موضوعات مهندسی مجدد  (دهه ، 80 ) و مدیریت کیفیت فراگیر (دهه، 90 ) به عنوان پدیده ای مهم، به صورت همه جانبه ای افق تحولات ادامه مطلب…

اولویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک با استفاده از تصمیم …

اینکه تغییرات خارجی و محیطی چگونه منجر به احساس نیاز سازمان برای توسعه سازمان ، فراینده نیروی انسانی و نظایر این‌ها برای دستیابی به چابکی می‌شود را می‌توان با مراجعه به اطلاعات حاصل از معیارهای بهینه کاری که توسط گلدمن[۳۶] و همکارانش (۱۹۹۵) ارائه ‌شده آزمون نمود . گلدمن در این ادامه مطلب…

پژوهش – رابطه بین یادگیری سازمانی و جو سازمانی با توانمند سازی کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی تهران- …

یادگیری سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸یادگیری سازمانی؛ تعاریف و مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………….۱۸سیر تحول مفهوم یادگیری سازمانی……………………………………………………………………………………………………………۲۲اهمیت یادگیری سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………..۲۳مزایای یادگیری سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………..۲۵بهبود عملکرد……………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۵بهبود خلاقیت و نوآوری در سازمان……………………………………………………………………………………………………………..۲۶حفظ مزیت رقابتی……………………………………………………………………………………………………………………………………۲۷توسعه سازمان…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۸توسعه مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۸مفاهیم مرتبط با یادگیری سازمانی………………………………………………………………………………………………………………۲۹. سازمان یادگیرنده……………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۹ویژگی سازمان یادگیرنده………………………………………………………………………………………………………………………….۳۱تفاوت یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده……………………………………………………………………………………………..۳۴بخش دوم:جو سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………۳۷مفهوم جو سازمانی ………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۷تعاریف جو سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۸نظریه ها ومطالعات در زمینه جو ادامه مطلب…