سامانه پژوهشی – توسعه مدل ریسک ادراک شده سفر به ایران به عنوان یک …

۵-۶-۱- از آنجا که جامعه آماری این پژوهش گردشگران سفر نکرده به مقصد ایران بودند.لازم است که پژوهشی با هدف استخراج ریسک های ادراک شده ی گردشگران سفر نموده به ایران صورت پذیرد و ریسک های ادراک شده ی حاصل از تجربه ی سفر با ریسک های این یافته مقایسه ادامه مطلب…

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تاثیر شبکه اجتماعی کلوب بر هویت اجتماعی کاربران- قسمت ۳۹

۳- فصل سوم۳-۱-روش تحقیق۳-۱- روش تحقیق:دستیابی به هدف های علمی یا شناخت علمی میسر نخواهد بود، مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت بگیرد و به عبارت دیگر، تحقیق از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع تحقیق، لذا روش های تحقیق به عنوان هدایت گر جستجوهای ادامه مطلب…

بررسی شیوه ‌های تبلیغ مسیحیت تبشیری در اینترنت- قسمت ۹

نکته قابل ذکر اینکه،‌ در تبلیغ رساندن یک امر فکری و نظری و به عبارت دیگر یک پیام و خبر مورد نظر است در حالیکه مثلا واژه «ایصال» که آن نیز به معنی رساندن است، در مورد رسانیدن یک شیئ خارجی و عینی استعمال دارد.در فرهنگ دهخدا نیز تبلیغ را ادامه مطلب…

بررسی تاثیر کیفیت خدمات و عدالت خدماتی بر مشتری (مطالعه موردی مشتریان بانک ملت …

امروزه اهمیت اعتماد در روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و سازمانی به طور چشمگیری مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه ادبیات سازمانی نشان میدهد که اعتماد عاملی حیاتی و ضروری برای موفقیت فردی و سازمانی است.همچنین بررسیها نشان می دهند که اعتماد، اثرات درونفردی وبینفردی ایجاد نموده و روابط درون و ادامه مطلب…