بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی در سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی

از جمله موضوعات مهم مدیریت و رفتارسازمانی که توجه بسیاری از دانشمندان را در دهه­های اخیر به خود جلب کرده است، فرهنگ سازمانی می­باشد، فرهنگ سازمانی که پیوند نزدیکی با فرهنگ عمومی جامعه دارد بخش گسترده­ای از رفتار و بالندگی سازمانی را می­پوشاند و برای پدید­آوردن دگرگونی و پایداری رفتار ادامه مطلب…

مقاله علمی با منبع : رابطه بین یادگیری سازمانی و جو سازمانی با توانمند سازی کارکنان دانشگاه …

مقیاس سوالات مربوط به هر مقیاس خرده مقیاس سوالات مربوط به هر خرده مقیاس توانمندسازی روانشناخنی سوالات ۱ تا ۱۸ احساس معناداری ۱-۳ احساس شایستگی ۴-۷ تاثیر گذاری ۸-۱۰ احساس خود تعینی ۱۱-۱۴ داشتن اعتماد ۱۵-۱۸ ۳-۶٫ روایی و پایاییپرسشنامه های یادگیری سازمانی(Neefe) و توانمند سازی روانشناختی (Spreitzer)که در این ادامه مطلب…

رابطه بین یادگیری سازمانی و جو سازمانی با توانمند سازی کارکنان دانشگاه علامه …

مقیاس سوالات مربوط به هر مقیاس خرده مقیاس سوالات مربوط به هر خرده مقیاس توانمندسازی روانشناخنی سوالات ۱ تا ۱۸ احساس معناداری ۱-۳ احساس شایستگی ۴-۷ تاثیر گذاری ۸-۱۰ احساس خود تعینی ۱۱-۱۴ داشتن اعتماد ۱۵-۱۸ ۳-۶٫ روایی و پایاییپرسشنامه های یادگیری سازمانی(Neefe) و توانمند سازی روانشناختی (Spreitzer)که در این ادامه مطلب…

جستجوی مقالات فارسی – رابطه بین یادگیری سازمانی و جو سازمانی با توانمند سازی کارکنان دانشگاه …

تعامل میان اعضاءفرد مشاهده کننده یا دریافت کنندهموقعیت های سازمانی۲-۲-۴-۴٫ رویکرد فرهنگی[۹۷] :رویکرد فرهنگی نوع تکامل یافته رویکرد تعاملی است. طبق این رویکرد، گروه‌های سازمانی یک حس مشترک را از ارزش‌ها، تاریخ، مقاصد و اهدافی که حاصل تعبیر و تفسیر جمعی است، ایجاد می‌نمایند. رویکرد فرهنگی بر این مطلب تأکید دارد ادامه مطلب…

رابطه بین یادگیری سازمانی و جو سازمانی با توانمند سازی کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی تهران- …

از نظر تاجی یوری[۷۲] ،جو سازمانی شامل چهار بعد است :۱- محیط فیزیکی: که به عوامل مادی و فیزیکی در داخل سازمان اشاره دارد.۲- محیط داخلی انسانی: بعد اجتماعی در سازمان است.این بعد هر چیزی را که با افراد در سازمانها ارتباط دارد در بر می گیرد .۳- سیستم اجتماعی: به ادامه مطلب…

رابطه بین یادگیری سازمانی و جو سازمانی با توانمند سازی کارکنان دانشگاه علامه …

شیوه اجرای ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۰روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۰فصل چهارم: یافته های تحقیقتوصیف آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۳آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۱یافته های مربوط با ابعاد متغیر جوّ سازمانی ……………………………………………………………………………………………………..۱۳۲یافته مربوط با ابعاد متغیر یادگیری سازمانی……………………………………………………………………………………………………..۱۳۳فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری خلاصه یافته های توصیفی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۶ فرضیه اول تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۷فرضیه دوم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۸.فرضیه سوم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۰جمع ادامه مطلب…

مقاله علمی با منبع : رابطه بین یادگیری سازمانی و جو سازمانی با توانمند سازی کارکنان دانشگاه …

جدول شماره (۲-۴) ابعاد جو سازمانی………………………………………………………………………………………..۲۵جدول ۲-۵ .سیر تاریخی مفهوم توانمندسازی…………………………………………………………………………….۲۷جدول ۲-۶٫ مقایسه فرهنگ سنتی با فرهنگ توانمندسازی…………………………………………………………۲۸جدول ۲-۷٫ تلفیق مدلهای توانمندسازی…………………………………………………………………………………..۴۴جدول ۳-۱٫ تطبیق سوالات پرسشنامه یادگیری سازمانی با مولفه های آن…………………………………..۱۱۰جدول۱-۴: توصیف جنسیت آزمودنی ها………………………………………………………………………………….۱۱۳جدول۲-۴: توصیف وضعیت تاهل آزمودنی ها………………………………………………………………………….۱۱۴جدول۳-۴: توصیف تحصیلات آزمودنی ها………………………………………………………………………………۱۱۵جدول۴-۴: توصیف سابقه کار آزمودنی ها………………………………………………………………………………۱۱۶جدول۴-۵: ادامه مطلب…

پژوهش – رابطه بین یادگیری سازمانی و جو سازمانی با توانمند سازی کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی تهران- …

یادگیری سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸یادگیری سازمانی؛ تعاریف و مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………….۱۸سیر تحول مفهوم یادگیری سازمانی……………………………………………………………………………………………………………۲۲اهمیت یادگیری سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………..۲۳مزایای یادگیری سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………..۲۵بهبود عملکرد……………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۵بهبود خلاقیت و نوآوری در سازمان……………………………………………………………………………………………………………..۲۶حفظ مزیت رقابتی……………………………………………………………………………………………………………………………………۲۷توسعه سازمان…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۸توسعه مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۸مفاهیم مرتبط با یادگیری سازمانی………………………………………………………………………………………………………………۲۹. سازمان یادگیرنده……………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۹ویژگی سازمان یادگیرنده………………………………………………………………………………………………………………………….۳۱تفاوت یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده……………………………………………………………………………………………..۳۴بخش دوم:جو سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………۳۷مفهوم جو سازمانی ………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۷تعاریف جو سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۸نظریه ها ومطالعات در زمینه جو ادامه مطلب…

منابع مقالات علمی : بررسی عوامل موثر بر عملکرد منابع انسانی شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی …

۵- اگر اهداف مبهم باشد یا معیارهای اندازه گیری نیل به هدف مبهم باشد و اگر کارکنان مطمئن نباشند که تلاش آنها منجر به ارزشیابی رضایت بخش می شود، پایین تر از سطح مطلوب کار خواهند کرد. (عقیلی و همکاران، ۱۳۸۹)دو جریان اصلی در سنجش عملکرد وجود دارد . دیدگاه ادامه مطلب…