پویایی های ورشکستگی بانک ها در ایران- قسمت ۴۶

  ۴-۲-۴-۳-روش تخمین گشتاورها درحال حاضر بررسی خواهیم نمود که چگونه یک پارامتر بردار  با استفاده از شرایط گشتاوری داده شده در قسمت قبل تخمین زده می شود. در اولین مورد در جایی که  کاملا تعریف شده است، بوسیله شرایط گشتاوری قرار داده می شود. سپس شرایط گشتاوری ، یک مجموعه از معادلات را برای ادامه مطلب…